Financiën

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

In de gemeentewet is opgenomen dat de begroting en het financieel meerjarenperspectief 'structureel en reëel in evenwicht' moet zijn en verplicht een overzicht van incidentele baten en lasten in de begroting en rekening op te nemen. Hiermee wordt door de wetgever beoogd dat gemeenten de structurele lasten moeten dekken door structurele baten. Om inzicht te geven in de structurele en incidentele lasten en baten, maakt het onderstaande overzicht deel uit van de begroting.

Omdat het onderscheid tussen structurele en incidentele lasten en baten niet in alle gevallen duidelijk is, heeft de landelijk commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) in een notitie het onderscheid nader ingekaderd. De incidentele lasten en baten moeten van een toelichting worden voorzien, waar uit blijkt waarom ze incidenteel van aard zijn. Daarbij kan de gemeente een ondergrens instellen waaronder de incidentele posten niet toegelicht hoeven te worden.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het opstellen van dit overzicht:

 • Posten boven de € 200.000 worden toegelicht
 • Onttrekkingen en toevoegingen aan reserves zijn incidenteel, tenzij sprake is van de reserve kapitaallasten
 • Incidentele baten en lasten zijn baten en lasten die onder ongewijzigd beleid voor maximaal drie jaar vaststaan. Rijksbijdragen, subsidies en projecten die langer dan 3 jaar lopen, maar waar vooraf vaststaat  dat die bijdrage, subsidie of het project op termijn stopt, worden als incidenteel aangemerkt.

Begrotingsaldo (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

-4.716.222

-8.968.635

-4.845.542

-3.407.952

Saldo toevoegingen en ontrekkingen reserves

4.716.222

11.708.135

7.469.042

6.634.452

Begrotingssaldo na bestemming

0

2.739.500

2.623.500

3.226.500

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-11.500.000

0

0

0

Structureel begrotingssaldo

11.500.000

2.739.500

2.623.500

3.226.500

Specificatie incidentele baten en lasten

Programma 1 Samenleving

Lasten

Formatie werkzaamheden Sociaal Domein

138.250

138.250

Extra capaciteit onderwijshuisvesting

82.000

Regionale aanpak LHBTI

75.000

Welzijnsbeleid LHBTI

20.000

Onderhoudsreserve sportaccommodaties

424.074

150.997

150.997

150.997

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

126.428

126.428

126.428

126.428

Gezonde start

23.000

Hervormingsagenda Sociaal Domein

851.000

648.000

440.000

440.000

Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties

30.000

30.000

Pilot uitvoeringsplan Cultuursensitief werken Holtenbroek

60.000

Bestuurdersnetwerk Cultuursensitieve Ouderenzorg

10.000

Zwolle Dementievriendelijke gemeente

75.000

Bezuiniging sport

187.000

Bijdrage inventaris en sportvloer Victorium

310.000

Sportwijkmanagement

70.000

Baten

Onderhoudsreserve sportaccommodaties

-424.074

-150.997

-150.997

-150.997

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

-126.428

-126.428

-126.428

-126.428

Programma 2 Inwonersondersteuning

Lasten

Relatiemanagement jeugd

72.415

Uitkering inzetten als loon

420.000

Hervormingsagenda, beleidsadviseur jeugd

48.500

Vitaal en waardig ouder worden

175.000

Inzet ervaringsdeskundige

43.000

43.000

Pro-actief toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

211.000

211.000

Resultaat inkoopmodel Tiem

300.000

Naar werk

250.000

Aanpak statushouders

710.000

Nieuwe wet inburgering

-46.000

Bemiddeling naar werk ondertussengroep statushouders

225.000

Implementatie inkoopmodel jeugdweg

326.000

Implementatie woonplaatsbeginsel jeugdwet

75.000

Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders

84.000

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

540.000

Baten

Programma 3 Opvang en bescherming

Lasten

De Herberg

101.000

101.000

Talentenplein/mannenhuis

126.000

Geert Groottestraat

72.000

Aanpak mensenhandel

112.000

112.000

Formatie MO

525.000

525.000

Van beschermd wonen naar beschermd thuis

-540.000

Regionale projectcoördinator Wvggz

25.370

Baten

Dekking de Herberg t.l.v. budget maatschappelijke opvang

-101.000

-101.000

Talentenplein/mannenhuis dekking via rijksbijdrage

-126.000

Dekking Geert Groottestraat t.l.v. reserve Beschermd Wonen

-72.000

Dekking projectcoördinator Wvggz door subsidie ZonMW

-25.370

Programma 4 Inkomen

Lasten

lidmaatschap Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen

10.000

uitkering inzetten als loon

-210.000

Formatie inkomensondersteuning; bijstandsverlening

356.000

Baten

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

Lasten

Sociaal ondernemerschap, Starters en Start-ups

100.000

100.000

Economisch perspectief

500.000

500.000

Toeristisch perspectief

310.000

310.000

Ciculaire economie

220.000

220.000

Evenementenbudget

107.500

107.500

Investeringen Cultuur

500.000

500.000

500.000

Programma Centrum Binnenstad en Broerenkwartier

495.000

Investeringen themajaar Hanze 2023

500.000

1.500.000

Baten

Programma 6 Toekomstgerichte stad

Lasten

Klimaatadaptatie

500.000

500.000

Spoorzone

500.000

500.000

Energie

500.000

500.000

Bushaltes SH nieuwe concessies

145.000

HWBP-plankosten

110.000

NOVI-gebied regio Zwolle

117.000

Verkennend Onderzoek Stadsbroek en Ijsselvizier

100.000

ErfgoedVisie

40.000

BO mirt

200.000

Stedelijk programmeren

500.000

350.000

Schaalsprong Woningbouw

425.000

Uitwerking verkenning borging ruimtelijke kwaliteit

100.000

Integrale gebiedsaanpak Holtenbroek

145.000

Transformatie Oosterenk

250.000

200.000

Wonen met zorg

234.000

375.000

Flex wonen

110.000

Team Wonen

116.000

116.000

116.000

116.000

ICT Omgevingswet

160.000

160.000

PAS

100.000

Programma Omgevingswet

450.000

150.000

Aanpak rotonde Eli Heimanslaan

550.000

Aanpak laadpalen in relatie tot energietransitie

50.000

100.000

Uitvoering Actieplan Zwolle Wereldfietsstad

250.000

250.000

Mobiliteitsprojecten

250.000

250.000

Zero-Emissie Stadslogistiek

60.000

60.000

Digitaliseringsopgave Mobiliteit

30.000

iCentrale-digitaal zenuwcentrum van en voor de stad

125.000

125.000

Energietransitie incidenteel werkbudget

800.000

800.000

Groen & Recreatievisie

200.000

Mobihubs

100.000

Baten

Verkennend Onderzoek Stadsbroek en Ijsselvizier t.l.v. reserve NUTVW

-100.000

Programma 7 Vitale wijken

Lasten

Dierenwelzijn

20.000

Ruimte voor de Vecht

33.000

33.000

Katerveersluis

8.750

Engelse werk

10.638

10.638

10.638

Wandeldoorgang

20.000

Doorontwikkeling GGP (dotatie voorziening afval)

750.000

750.000

750.000

Onderhoudsreserve recreatieplassen

27.148

3.801

9.568

28.898

Onderhoudsreserve Kleine Veer

4.177

20.419

8.559

7.889

Onderhoudsreserve verhuurde panden

3.462.247

3.398.442

3.198.442

3.398.442

Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle

50.000

Stinspark

211.000

211.000

Versterking bewonerskader Holtenbroek

45.000

45.000

Natuur en milieu-educatie (NME)

90.000

90.000

Bomenonderhoud

258.000

200.000

Aanpak ganzenoverlast

100.000

100.000

Pilot Dierenwelzijn en Mensenzorg

75.000

Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed

240.000

240.000

Energiecontroles (vervolg op aanvraag NJM 2019)

50.000

50.000

Voorziening afval

1.000.000

Voorziening afval

1.500.000

-750.000

-750.000

Voorziening afval

500.000

Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen

150.000

Baten

Katerveersluis dekking via rijksbijdrage

-8.750

Engelse werk dekking via rijksbijdrage

-10.638

-10.638

-10.638

Onderhoudsreserve recreatieplassen

-27.148

-3.801

-9.568

-28.898

Onderhoudsreserve Kleine Veer

-4.177

-20.419

-8.559

-7.889

Onderhoudsreserve verhuurde panden

-3.462.247

-3.398.442

-3.198.442

-3.398.442

Programma 8 Bestuur en dienstverlening

Lasten

BRP-specialist

86.000

Coördinator woonfraude

81.500

Onderzoek ontrechting en rechtsherstel m.b.t. Joods (on)roerend goed

91.250

91.250

91.250

Verkiezingen 2022

75.000

Subsidieverwerving

145.000

145.000

70 jaar Molukkers Zwolle

171.000

Baten

Bijdrage reserve incidentele bestedingen

-91.250

-91.250

-91.250

Programma 9 Bedrijfsvoering

Lasten

Formatie onderwijshuisvesting

14.500

Coördinator woonfraude

14.500

Informatiesamenleving

150.000

Relatiemanagement jeugd

4.585

Digitale transitie 2021

47.000

67.000

Basis op orde

400.000

Formatie werkzaamheden Sociaal Domein overhead

161.750

21.750

Dimpact 21-23

140.000

65.000

Overschrijding bandbreedte

1.191.983

839.574

240.250

Onderhoudsreserve panden gemeentelijke organisatie

145.360

142.985

158.204

349.957

Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden

441.193

441.193

441.193

441.193

Capaciteit afdeling HR

90.500

90.500

Informatiesamenleving

405.000

250.000

250.000

250.000

WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid

70.000

61.000

32.000

11.000

Digitale strategie

80.000

Informatiebeveiliging en Verhogen digitale weerbaarheid

489.000

Smart City G40 koplopers

205.000

Versterking strategisch management

441.000

441.000

441.000

Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle

98.000

98.000

Herijking/vernieuwing Algemene subsidieverordening

195.000

Formatie MO (overhead)

226.000

226.000

Team Wonen (overhead)

14.500

14.500

14.500

14.500

Organisatieontwikkeling SWT

50.000

Baten

Bijdrage bedrijfsvoeringsreserve

-140.000

-65.000

Overschrijding bandbreedte

-1.191.983

-839.574

-240.250

Onderhoudsreserve panden gemeentelijke organisatie

-145.360

-142.985

-158.204

-349.957

Onderhoudsreserve gemeentelijke huisvestingspanden

-441.193

-441.193

-441.193

-441.193

Organisatieontwikkeling SWT t.l.v. bedrijfsvoeringsreserve

-50.000

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Reserve incidentele bestedingen dekking eerdere besluitvorming

-4.205.500

-2.510.000

-750.000

Reserve incidentele bestedingen dekking voorjaarsmoment 2021

-35.500

Reserve incidentele bestedingen dekking najaarsmoment 2021

-19.340.500

-9.304.500

-1.043.500

-831.500

Storting reserve incidentele bestedingen

11.000.000

Gemeentefondsuitkering

250.000

250.000

Stelpost dekking incidenteel lagere inkomsten energie

-250.000

-250.000

Rijksbijdrage regenboog lhbti

-70.000

Rijksbijdrage Gezonde start

-23.000

Baten

Toelichting incidentele baten en lasten bedragen > € 200.000

Programma 1 Samenleving

 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de hervorming van het sociaal domein verder vorm te geven.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor een sportvloer en inventaris voor Victorium.  

Programma 2 Inwonersondersteuning

 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de inrichting en coördinatie van pro-actief toezicht.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor nadelig resultaat inkoopmodel Tiem bv.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering participatie naar werk middels een ontwikkelopdracht van Tiem bv.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak statushouders.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende capaciteit Tiem voor ontwikkeling werknemersvaardigheden en bemiddeling naar werk ondertussengroep statushouders.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van het nieuwe inkoopmodel Jeugd.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen die beschikbaar zijn voor beschermd wonen (programma 3) verschoven naar beschermd thuis (programma 2).

Programma 3 Opvang en bescherming

 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het op sterkte brengen van de formatie van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen die beschikbaar zijn voor beschermd wonen (programma 3) verschoven naar beschermd thuis (programma 2).

Programma 4 Inkomen

 • Bij de begroting 2021 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om bijstandscliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden (programma 2). Deze middelen worden voor 50% gedekt uit loonkostensubsidie. \
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra formatie voor de afdeling Inkomensondersteuning (bijstandsverlening).

Programma 5 Ondernemende en levendige stad

 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de economische sector (economisch perspectief).  
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de toeristische sector (toeristisch perspectief).
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoering van diverse initiatieven uit de stad en een programmamanager Circulaire Economie.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in cultuur.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programma Centrum Binnenstad en Broerenkwartier.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor investeringen in het themajaar Hanze 2023.  

Programma 6 Toekomstgerichte stad

 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de programmakosten van klimaatadaptie.
 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor programmakosten Spoorzone.
 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor programmakosten energietransitie.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor onderzoeken verstedelijkingsstrategie/MIRT.  
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor stedelijk programmeren.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor opschaling van woningen.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programma transformatie Oosterenk.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor wonen met zorg.  
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor invoering Omgevingswet.  
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de rotonde Eli Heimanslaan.  
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan Zwolle Wereldfietsstad.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitsprojecten.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor energietransitie.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de actualisatie van de groen & recreatievisie.  

Programma 7 Vitale wijken

 • Bij de begroting 2021 zijn meerjarige incidentele middelen beschikbaar gesteld voor Doorontwikkeling Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP)
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de doorontwikkeling van het GGP.  
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Stinspark.  
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor bomenonderhoud.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de toegankelijkheid van gemeentelijk vastgoed.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van Zwols Belonen (voorziening afval).

Programma 9 Bedrijfsvoering

 • Bij de Begroting 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor informatievoorziening basis op orde.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het programmaplan Slimme Samenleving en het programmaplan Datagedreven werken.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor informatiebeveiliging en het verhogen van de digitale weerbaarheid.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de koplopersrol (Smart City G40).
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de strategische sturting.
 • Bij de begroting 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor het op sterkte brengen van de formatie van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.

Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

 • Bij de Perspectiefnota 2020-2023 is op basis van landelijke inzet voor klimaat rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 1 miljoen als bijdrage in de energietransitie. Echter in de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds bleek dat de rijksbijdrage beduidend lager ligt. Het meerjarige incidentele nadeel is verwerkt als onderdeel van de begroting 2021.
Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12