Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Steden met een aantrekkelijke monumentale binnenstad doen het goed. Dat geldt ook voor Zwolle. Het is prachtige stad, met een rijke geschiedenis én een perspectiefvolle toekomst. Zwolle is ondernemend, levendig en heeft een gezonde en vitale economische structuur. Onze positie als economische topregio willen we behouden en versterken. We zetten een volgende stap in stedelijke groei. Daar werken we samen met andere gemeenten binnen de Regio Zwolle aan.

We zijn een sociale stad en vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen. Werk is daarbij een belangrijke factor. Want wie een baan heeft, is zelfredzamer en gelukkiger. Om banen te creëren en te behouden zorgen we ervoor dat ondernemers de ruimte hebben om te kunnen groeien. We zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen en een goede dienstverlening aan ondernemers.

Ook binnen de regio werken we aan het vergroten van de werkgelegenheid. Dat doen we samen met het onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden, in de Human Capital Agenda. Eén van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is immers de aanwezigheid van voldoende geschoolde en wendbare werknemers en werkgevers. De groeisectoren uit het economisch perspectief spelen een centrale rol als het gaat om het willen vergroten van zowel het aantal banen, als het innovatievermogen. Topinnovatiecentra spelen daarbij een belangrijke rol.

Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een andere belangrijke factor. Zwolle is een bruisende stad. We zijn één van de cultuurregio’s en bieden het podium aan vele kunst- en cultuurinitiatieven. De stad kent diverse festivals en evenementen. Ook de creatieve economie, starters en startups zorgen voor steeds meer dynamiek in de stad. Net als de beleving van het rijke Zwolse erfgoed. Dit alles maakt Zwolle aantrekkelijk voor (nieuwe) inwoners, ondernemers, studenten en toeristen.

Nieuwe verbindingen zijn kansrijk, bijvoorbeeld tussen de creatieve economie,  bestaande bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Maar ook in het zoeken naar economische kansen in de uitdagingen rond klimaatveranderingen, energie en de overgang naar een circulaire economie. Impact ondernemen willen we stimuleren.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

1.101.171

0

1.101.171

600.000

110.807

1.590.364

Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie

48.406

0

48.406

220.000

0

268.406

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

3.308.396

1.349.958

1.958.438

1.315.000

57.021

3.216.417

Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed

206.294

0

206.294

0

0

206.294

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

18.274.816

42.783

18.232.033

0

0

18.232.033

Doel 5.3.2 Cultureel klimaat

500.460

0

500.460

0

0

500.460

Totaal

23.439.543

1.392.741

22.046.802

2.135.000

167.828

24.013.974

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2020

Resterend krediet

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023 en verder

5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

235.957.219

200.113.676

35.843.543

12.674.382

5.127.941

18.041.220

5.1.2 Transitie naar duurzame economie

1.446.983

299.458

1.147.525

707.525

220.000

220.000

5.2.1 Winkels, uitgaangsvoorzieningen, evenementen

28.721.516

22.207.511

6.514.005

3.399.005

1.305.000

1.810.000

5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

1.598.209

196.434

1.401.775

1.401.775

5.3.2 Cultureel klimaat

80.000

26.600

53.400

53.400

Totaal

267.803.927

222.843.679

44.960.248

18.236.087

6.652.941

20.071.220

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2022 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma  5

Structurele bestedingsvoorstellen

16. Port of Zwolle

17. Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups

18. Economisch perspectief

19. Evenementenbudget
20. Investeringen Cultuur
21. Subsidie Stichting Palet
     - Dekking kostprijsdekkende huur Stichting Palet

Incidentele bestedingsvoorstellen

24. Sociaal ondernemerschap, starters en start ups

25. Economisch perspectief

26. Circulaire economie

27. Toeristisch perspectief

28. Evenementenbudget

29. Programma centrum Binnenstad en Broerenkwartier

30 .Investeringen Themajaar Hanze 2023

31. Investeringen cultuur

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12