Financiën

Subsidiestaat

Subsidiestaat

Doel

Bedrijfseenheid

Subrekening

Soort subsidie

Realisatie 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

(maatwerk)Voorzieningen Wmo

Dagbesteding

Wijkgroepsgerichte ID/DB

Incidentele subsidies

120.000

185.000

0

Totaal Dagbesteding

120.000

185.000

0

WMO Externe advisering

Algemene kosten externe advise

Incidentele subsidies

20.559

0

0

Klachtencommissie

Incidentele subsidies

18.535

0

0

Meldpunt WMO

Incidentele subsidies

19.110

0

0

Totaal WMO Externe advisering

58.204

0

0

WMO vervoer - hulpmiddelen

Vervoersvoorzieningen in natur

Incidentele subsidies

0

0

0

Totaal WMO vervoer - hulpmiddelen

0

Basisinfrastructuur en aanbod

Beeldende Kunst

Algemeen

Incidentele subsidies

169.244

0

0

Structurele subsidies

143.928

155.123

197.071

Exploitatie R10

Structurele subsidies

0

59.563

49.195

Proeftuinen

Incidentele subsidies

200.000

0

0

Totaal Beeldende Kunst

513.172

214.686

246.266

Bibliotheken

Algemeen

Structurele subsidies

4.427.128

4.568.826

4.655.634

Combinatie-functionaris

Structurele subsidies

86.027

87.823

89.492

Totaal Bibliotheken

4.513.155

4.656.649

4.745.126

Cultuureducatie

Adviesfunctie Cultuureducatie

Incidentele subsidies

160.000

0

0

Structurele subsidies

560.246

578.598

589.591

Cultuur aan de basis

Structurele subsidies

35.250

36.396

37.088

Cultuurparticipatie

Structurele subsidies

0

15.000

15.285

Jeugdcultuurfonds

Structurele subsidies

44.000

42.939

816

Muzerie overig

Structurele subsidies

922.887

938.346

956.175

Totaal Cultuureducatie

1.722.383

1.611.279

1.598.955

Lokale geschiedenis

Algemeen

Incidentele subsidies

322.000

0

0

Structurele subsidies

1.561.844

1.741.726

1.735.819

Totaal Lokale geschiedenis

1.883.844

1.741.726

1.735.819

Musea

Algemeen

Incidentele subsidies

382.913

0

0

Structurele subsidies

1.524.408

1.752.289

1.785.583

Totaal Musea

1.907.321

1.752.289

1.785.583

Podiumkunsten

Algemeen

Incidentele subsidies

20.000

0

0

Structurele subsidies

134.542

89.850

91.557

Kameroperahuis

Structurele subsidies

55.000

51.600

52.580

Odeon/De Spiegel/Hedon

Incidentele subsidies

441.087

0

0

Overige subsidies

1.838.477

1.892.255

1.922.531

Structurele subsidies

3.843.695

3.959.635

4.034.868

Overig niet marktproducenten

Structurele subsidies

9.312

4.646

4.734

Theaterproducenten

Structurele subsidies

-18.000

51.600

52.580

Zaalgebruik ZwolsTheater-Hedon

Incidentele subsidies

0

31.449

Totaal Podiumkunsten

6.324.113

6.049.586

6.190.299

Beleefbaar erfgoed

Erfgoedhotspot

Erfgoedhotspot (2020/2021)

Overige subsidies

389.000

0

0

Totaal Erfgoedhotspot

389.000

Beschermd wonen psych.probl.

Beschermd wonen

Algemeen

Incidentele subsidies

0

0

72.000

Overige subsidies

34.689.593

28.004.522

31.489.016

Totaal Beschermd wonen

34.689.593

28.004.522

31.561.016

College

Regio Algemeen

Inhuur marketingsplan

Incidentele subsidies

120.000

0

0

Totaal Regio Algemeen

120.000

0

0

Regio programma economie

Kansen en opgaven economie

Incidentele subsidies

75.000

0

0

Kennispoort

Incidentele subsidies

451.978

0

0

Restant voorg jaren (onvoorz)

Incidentele subsidies

-32

0

0

Totaal Regio programma economie

526.946

Competenties en soc. kapitaal

Vrijwilligerswerk

Algemeen

Incidentele subsidies

0

175.000

0

Structurele subsidies

227.639

206.192

210.110

SAH

Overige subsidies

0

0

100.000

Transfor ondersteun vrijwil

Incidentele subsidies

250.000

125.000

0

Totaal Vrijwilligerswerk

477.639

506.192

310.110

Deelname arbeidsmarkt

Arbeidsparticip statushouders

Algemene kosten

Incidentele subsidies

83.599

0

0

Totaal Arbeidsparticip statushouders

83.599

Detentie en jeugdreclassering

Integratie Detentie

Nazorg ex-gedetineerden

Incidentele subsidies

1.489

6.286

6.387

Totaal Integratie Detentie

1.489

6.286

6.387

Doorgaande leerlijn

Onderwijsachterstandenbeleid

OAB 2018

Incidentele subsidies

0

0

0

OAB 2019

Incidentele subsidies

111.825

0

0

OAB 2020

Incidentele subsidies

1.476.700

1.788.954

0

OAB 2021

Incidentele subsidies

0

0

0

OAB 2022

Incidentele subsidies

0

0

1.961.852

Totaal Onderwijsachterstandenbeleid

1.588.525

1.788.954

1.961.852

Peuterwerk

Algemeen

Incidentele subsidies

892.917

0

0

Structurele subsidies

178.787

1.458.434

1.486.144

Totaal Peuterwerk

1.071.704

1.458.434

1.486.144

Regionale aanpak VSV

Intergrip

Overige subsidies

10.000

0

0

Meelopen in het MBO

Overige subsidies

48.300

0

0

Mentoring @ Work

Overige subsidies

50.000

0

0

Nader in te vullen

Overige subsidies

-24.240

0

0

Verzuim 2.0.

Overige subsidies

38.192

0

0

Werknemersvaardigheden

Overige subsidies

22.028

0

0

Totaal Regionale aanpak VSV

144.280

0

0

RMC-Reg.meld-en Coörd.functie

Algemeen

Overige subsidies

551.996

0

0

Totaal RMC-Reg.meld-en Coörd.functie

551.996

0

Dynam. en innovererend klimaat

Amateurkunst

Algemeen

Incidentele subsidies

5.000

0

0

Overige subsidies

14.404

22.166

22.521

Structurele subsidies

8.284

17.904

18.244

Subsidies volgens regeling

137.739

139.292

141.521

Media

Incidentele subsidies

2.000

0

0

Structurele subsidies

79.981

84.958

86.572

Zaalgebrk ZwolsTheater-Hedon

Incidentele subsidies

14.275

30.954

0

Totaal Amateurkunst

261.684

295.274

268.858

Culturele initiatieven

Algemeen

Incidentele subsidies

23.620

0

Structurele subsidies

0

52.424

33.420

Innovatie en vernieuwing

Structurele subsidies

45.400

46.850

47.740

Regeling cultuur en kwaliteit

Subsidies volgens regeling

174.198

85.830

87.203

Totaal Culturele initiatieven

243.218

185.104

168.363

Cultuur innovatie

Algemeen

Incidentele subsidies

26.600

0

0

Totaal Cultuur innovatie

26.600

Economische positie

Bedrijveninvesteringszones-BIZ

BIZ 2018-Hessenpoort

Incidentele subsidies

1.700

0

0

BIZ 2019 TAK

Incidentele subsidies

-750

0

0

BIZ 2020 Binnenstad

Incidentele subsidies

285.000

0

0

BIZ 2020-Hessenpoort

Incidentele subsidies

178.050

0

0

BIZ 2021 TAK

Incidentele subsidies

0

26.000

0

BIZ Binnenstad 2021

Incidentele subsidies

0

285.000

0

BIZ Hessenpoort 2021

Incidentele subsidies

0

139.000

0

Totaal Bedrijveninvesteringszones-BIZ

464.000

450.000

Toerisme en promotie

Algemeen

Incidentele subsidies

30.000

0

0

Totaal Toerisme en promotie

30.000

Toeristisch beleid en evenemen

Subsidie Hanzesteden

Overige subsidies

31.293

32.626

33.148

Zwolle Marketing

Incidentele subsidies

0

0

0

Structurele subsidies

240.642

248.995

253.726

Totaal Toeristisch beleid en evenemen

271.935

281.621

286.874

Toeristisch beleid evenementen

Algemeen

Incidentele subsidies

0

312.634

432.636

Overige subsidies

447.000

10.000

0

Totaal Toeristisch beleid evenementen

447.000

322.634

432.636

Topsport

Algemeen

Incidentele subsidies

0

62.621

63.623

Totaal Topsport

0

62.621

63.623

Eig. kr., samenkr. en opvoedkl

Jongerenbeleid

Algemeen

Subsidies volgens regeling

66.319

86.713

88.101

Totaal Jongerenbeleid

66.319

86.713

88.101

Opvoedingsonderst/ontwikkeling

BDU/CJG

Incidentele subsidies

252.379

262.191

266.386

Overige subsidies

216.749

1.209.854

1.129.212

Structurele subsidies

247.136

373.810

380.912

Jeugd en onderwijs (maatwerk)

Incidentele subsidies

217.987

0

0

Jeugdgezondheidszorg(maatwerk)

Structurele subsidies

109.370

0

0

Jeugdhulp (preventie)

Incidentele subsidies

118.871

0

0

Structurele subsidies

79.097

0

0

Jeugdwelzijn (maatwerk)

Incidentele subsidies

7.283

0

0

Ondersteuning 0-4 jaar

Structurele subsidies

85.407

0

0

Totaal Opvoedingsonderst/ontwikkeling

1.334.279

1.845.855

1.776.510

Erfgoed inspirerend thema

Assendorp energieneutraal

Subsidie RRE-A'dorp

Overige subsidies

162.000

0

0

Totaal Assendorp energieneutraal

162.000

Berkum energieneutraal 2025

Subsidie RRE-Berkum

Overige subsidies

121.500

0

0

Totaal Berkum energieneutraal 2025

121.500

Monumentensubsidies

Algemene kosten

Overige subsidies

55.980

43.087

58.776

Totaal Monumentensubsidies

55.980

43.087

58.776

Overige projecten Monumentenzorg

Algemene kosten

Overige subsidies

20.000

0

0

Totaal Overige projecten Monumentenzorg

20.000

Verbeter /bespaarloket energie

Subsidie RRE-V&B

Overige subsidies

324.000

0

0

Totaal Verbeter /bespaarloket energie

324.000

Gemeent. vangnet armoedegrens

Armoedebestrijding

Algemene kosten Armoedebestrij

Incidentele subsidies

4.500

0

45.000

Minimabeleid

Overige subsidies

33.275

67.914

69.001

Noodfonds

Overige subsidies

17.500

10.835

11.008

Totaal Armoedebestrijding

55.275

78.749

125.009

Gezamenlijk eigenaarschap

Diezerpoort, Sociaal

Algemene kosten

Incidentele subsidies

10.000

0

0

Totaal Diezerpoort, Sociaal

10.000

Wijkmanagement

Doe Het Zelf garage Ind.buurt

Structurele subsidies

54.206

55.941

57.004

Voortzett. initiatiefrijk Zwol

Incidentele subsidies

-6.750

0

0

Totaal Wijkmanagement

47.456

55.941

57.004

Gezondheid

Jeugdgez.zorg uniform 122

Algemeen

Incidentele subsidies

11.448

0

0

Totaal Jeugdgez.zorg uniform 122

11.448

Jeugdgezondheidszorg uniform

Algemeen

Incidentele subsidies

2.021

0

0

Structurele subsidies

39.056

0

30.000

Totaal Jeugdgezondheidszorg uniform

41.077

0

30.000

Kosten AED

Algemeen

Structurele subsidies

12.894

11.985

12.213

Totaal Kosten AED

12.894

11.985

12.213

Preventie gezondheidszorg

Algemeen

Structurele subsidies

0

175.730

111.069

Totaal Preventie gezondheidszorg

0

175.730

111.069

Groen- en recreatiestructuur

Groenbeleid vitale wijken

Landschapsbeheer

Incidentele subsidies

150.000

0

0

Totaal Groenbeleid vitale wijken

150.000

NLY '12-'15

SPLIJ+

Incidentele subsidies

14.408

0

0

Totaal NLY '12-'15

14.408

Overige recreatie

subsidies inc./structureel

Incidentele subsidies

0

7.406

7.524

Overige subsidies

15.651

17.987

18.275

Totaal Overige recreatie

15.651

25.393

25.799

Kinderen huish. laag inkomen

Kinderparticipatie

Algemeen

Overige subsidies

255.651

908.587

1.005.815

Totaal Kinderparticipatie

255.651

908.587

1.005.815

Laagdrempelige ondersteuning

Algemeen maatschappelijk werk

Vitaal en waardig ouder worden

Incidentele subsidies

150.000

0

0

Totaal Algemeen maatschappelijk werk

150.000

0

0

Maatschappelijke participatie

Mee doen SWT

Algemeen

Incidentele subsidies

220.000

110.000

0

Transfor maatschap participati

Incidentele subsidies

90.000

110.000

0

Totaal Mee doen SWT

310.000

220.000

0

Onderdak en begel. daklozen

Maatschappelijke opvang

Algemeen

Structurele subsidies

6.151.198

6.195.653

6.118.611

Beleid OGGz

Incidentele subsidies

0

73.534

74.711

BZK middelen

Structurele subsidies

0

0

126.000

Totaal Maatschappelijke opvang

6.151.198

6.269.187

6.319.322

Ondersteunen bij schulden

Preventie

Algemeen Preventie

Overige subsidies

1.074.950

1.035.014

982.486

Totaal Preventie

1.074.950

1.035.014

982.486

Onderwijsvoorzieningen

obao Onderwijshuisvesting

Algemeen

Overige subsidies

16.500

17.049

17.322

Totaal obao Onderwijshuisvesting

16.500

17.049

17.322

Op termijn energieneutraal

Duurzaam Dieze-Oost

Subsidie RRE-Dieze

Incidentele subsidies

274.100

0

0

Totaal Duurzaam Dieze-Oost

274.100

Soc. netwerken kwetsb.inwoners

Clientondersteuning

Algemeen

Overige subsidies

0

0

96.360

Totaal Clientondersteuning

0

96.360

Gehandicaptenbeleid

Algemeen

Overige subsidies

17.654

21.606

0

Structurele subsidies

375.509

384.425

0

Totaal Gehandicaptenbeleid

393.163

406.031

0

Ouderenwelzijn

Algemeen

Incidentele subsidies

0

32.553

353.074

Structurele subsidies

1.023.018

1.064.679

1.084.908

Hervormingsagenda soc domein

Structurele subsidies

0

120.000

Totaal Ouderenwelzijn

1.023.018

1.097.232

1.557.982

Participatieraad

Uitvoeringskosten

Incidentele subsidies

24.700

2.146

2.180

Totaal Participatieraad

24.700

2.146

2.180

WMO Mantelzorg/ informele zorg

Subsidies Mantelzorg

Overige subsidies

-2.730

18.936

19.239

Structurele subsidies

587.297

1.140.528

1.162.198

Totaal WMO Mantelzorg/ informele zorg

584.567

1.159.464

1.181.437

Toegang tot jeugdhulp

Toegang jeugdhulp

GZ Expertise

Overige subsidies

193.401

0

0

Ondersteuningsteams scholen

Incidentele subsidies

0

138.868

141.576

Onvoorziene kosten

Overige subsidies

17.379

0

0

Pilot de Ambelt

Incidentele subsidies

77.397

0

0

Subsidie BJZO

Overige subsidies

141.731

363.345

369.158

Totaal Toegang jeugdhulp

429.908

502.213

510.734

Veerkracht

Begeleiding statushouders

Algemeen

Incidentele subsidies

0

18.239

18.531

Structurele subsidies

254.416

293.077

262.402

Subsidie Integratie

Incidentele subsidies

5.850

18.735

19.035

Totaal Begeleiding statushouders

260.266

330.051

299.968

Beleid accommodaties

Algemeen

Incidentele subsidies

0

28.202

28.653

Structurele subsidies

457.474

476.392

485.443

Subsidies volgens regeling

313.712

418.021

331.232

Wijkaccommodaties

Structurele subsidies

0

0

0

Totaal Beleid accommodaties

771.186

922.615

845.328

Sociaal cultureel werk

Adviesraden&coordinatie

Structurele subsidies

14.734

15.205

15.494

Algemeen

Structurele subsidies

2.272.069

2.087.394

2.298.246

Jeugd- en jongerenorganisaties

Structurele subsidies

0

0

0

Jongerenwerk&-centra

Incidentele subsidies

0

240.000

0

Structurele subsidies

862.095

889.682

820.394

Totaal Sociaal cultureel werk

3.148.898

3.232.281

3.134.134

Sociale activatie en herstel

Algemeen

Overige subsidies

0

0

96.952

Structurele subsidies

0

0

365.770

Overig

Overige subsidies

0

0

320.000

Structurele subsidies

0

0

615.063

Totaal Sociale activatie en herstel

0

1.397.785

Welzijnsbeleid

Algemeen

Incidentele subsidies

16.119

8.294

8.427

Overige subsidies

8.834

9.804

9.961

Structurele subsidies

0

54.243

Totaal Welzijnsbeleid

24.953

18.098

72.631

Wijkorganisaties

Algemeen

Subsidies volgens regeling

122.573

136.301

138.481

Totaal Wijkorganisaties

122.573

136.301

138.481

Veilig Thuis prev. huis.geweld

Adviespunt kindermish.huis.gew

Algemeen

Structurele subsidies

4.946.594

4.122.830

5.123.085

Subsidies volgens regeling

266.392

0

Totaal Adviespunt kindermish.huis.gew

5.212.986

4.122.830

5.123.085

Begeleiding VO

Algemeen

Incidentele subsidies

220.416

224.604

Totaal Begeleiding VO

220.416

224.604

Huiselijk geweld

Doeluitk. VO/huis. geweld

Incidentele subsidies

47.245

0

0

Overige subsidies

27.064

0

0

Structurele subsidies

2.322.043

2.475.577

3.000.811

DUUP

Incidentele subsidies

0

0

90.000

Lokaal huiselijk geweld

Structurele subsidies

36.973

183.963

93.986

Loverboys

Structurele subsidies

25.481

43.697

44.527

Subsidies volgens regeling

20.000

0

0

Mensenhandel

Incidentele subsidies

24.545

0

0

Structurele subsidies

0

0

60.000

Overige uitvoeringskosten

Structurele subsidies

0

28.228

28.764

Totaal Huiselijk geweld

2.503.351

2.731.465

3.318.088

Veranderende economie

Economische programmering

Economische ontwikkeling

Incidentele subsidies

2.500

Totaal Economische programmering

2.500

Verbind. onderw / arbeidsmarkt

Laaggeletterdheid

Algemeen

Incidentele subsidies

75.000

0

0

Totaal Laaggeletterdheid

75.000

0

0

Studentenbeleid

Algemeen

Overige subsidies

3.350

4.292

4.361

Structurele subsidies

58.140

61.560

62.730

Subsidies volgens regeling

0

0

0

Voor en door studenten

Incidentele subsidies

3.000

10.728

10.900

Totaal Studentenbeleid

64.490

76.580

77.991

Volwasseneducatie

Regiomiddelen volw.educatie

Incidentele subsidies

886.966

0

0

Taalpunten

Incidentele subsidies

97.583

0

0

Totaal Volwasseneducatie

984.549

0

0

Versl, zorgmijd, verward gedr.

Verslavingsbeleid

Algemeen

Structurele subsidies

1.408.722

1.453.801

1.481.423

Totaal Verslavingsbeleid

1.408.722

1.453.801

1.481.423

Verward gedrag

Algemeen

Incidentele subsidies

20.799

0

60.370

Totaal Verward gedrag

20.799

0

60.370

Voorkomen zorgmijding

Algemeen

Structurele subsidies

768.809

786.701

825.648

Totaal Voorkomen zorgmijding

768.809

786.701

825.648

Vestigingsklimaat bedrijven

Human Capital

Arbeidsparticipatie

Incidentele subsidies

625.708

0

0

Overige subsidies

1.045.039

0

0

Economische ontwikkeling

Incidentele subsidies

227.667

0

0

Totaal Human Capital

1.898.414

Vitalit. door sport en bewegen

Breedtesport

Aangepast sporten

Incidentele subsidies

71.820

70.000

70.000

Overige subsidies

50.301

64.965

66.004

Algemeen

Incidentele subsidies

140.000

0

0

Structurele subsidies

463.607

481.780

490.934

Brede Impuls Buurtsportcoaches

Incidentele subsidies

141.000

180.294

183.179

Structurele subsidies

695.341

717.592

731.226

Het Sportgala

Incidentele subsidies

0

8.047

8.176

Pilot sport en bewegen

Incidentele subsidies

0

50.000

0

PPN11-14 Special Heroes

Overige subsidies

25.064

27.385

27.823

Sportakkoord

Incidentele subsidies

64.100

0

0

Zwemvangnet

Incidentele subsidies

141.287

113.822

112.999

Structurele subsidies

0

115.120

117.307

Totaal Breedtesport

1.792.520

1.829.005

1.807.648

Vitaliteit en gezondheid

Dierenasiel

Algemene kosten

Structurele subsidies

337.150

348.822

355.450

Totaal Dierenasiel

337.150

348.822

355.450

Dierenweiden/wijkboerderijen

algemene kosten/inkomsten

Overige subsidies

0

3.089

3.138

buurtweiden

Structurele subsidies

406.270

419.271

427.237

Stadshoeve

Structurele subsidies

75.300

82.043

83.602

Stg. Kinderboerderij Zwolle

Structurele subsidies

124.281

127.949

130.380

Totaal Dierenweiden/wijkboerderijen

605.851

632.352

644.357

Dierenwelzijn

subsidies ambulance

Structurele subsidies

30.675

31.657

37.881

subsidies asiel

Structurele subsidies

1.500

17.174

17.500

Totaal Dierenwelzijn

32.175

48.831

55.381

Jeugdtuinen

algemene kosten/opbrengsten

Overige subsidies

2.687

2.789

2.834

Totaal Jeugdtuinen

2.687

2.789

2.834

Natuureducatie

Milieuraad

Overige subsidies

12.979

13.226

13.438

Structurele subsidies

25.750

26.574

49.579

Totaal Natuureducatie

38.729

39.800

63.017

Vitaliteit sportver. sportacc.

Sportaccommodaties

SSZ 'Eén portaal en roosteren

Structurele subsidies

0

0

40.000

Totaal Sportaccommodaties

0

40.000

Sporthallen

Algemeen

Structurele subsidies

138.972

143.687

145.239

Exploitatiebijdrage Het Anker

Structurele subsidies

526.106

393.266

484.893

Stelpost subsidie Landstede

Overige subsidies

138.500

146.542

148.887

Victorium

Incidentele subsidies

0

0

310.000

Totaal Sporthallen

803.578

683.495

1.089.019

Zwembaden

Algemeen

Structurele subsidies

2.855.697

2.865.259

2.469.323

PPN 2012 Openluchtbad

Overige subsidies

56.000

56.000

56.000

Totaal Zwembaden

2.911.697

2.921.259

2.525.323

Voorliggend veld

Cliëntenondersteuning

Algemeen

Overige subsidies

52.000

69.292

0

Totaal Cliëntenondersteuning

52.000

69.292

Ondersteuning mantelzorgers

Algemeen

Structurele subsidies

725.063

0

0

Totaal Ondersteuning mantelzorgers

725.063

0

Eindtotaal

96.350.802

84.124.205

90.163.991

Naam Instelling

Subsidiestaat 2022

Bedrag subsidiestaat 2022

De Kern, Stichting Maatschappelijke Dien

Ja

1.177.274

Historisch Centrum Overijssel

Ja

1.843.904

Museum de Fundatie Stichtng

Ja

776.286

Optisport Zwolle B.V.

Ja

2.234.549

SportService Zwolle Stichting

Ja

1.488.216

St. Kadera aanpak huiselijk geweld

Ja

2.750.811

Stichting Allemaal Zwolle

Ja

742.033

Stichting De Stadkamer

Ja

6.327.980

Stichting Kennispoort regio Zwolle

Ja

450.000

Stichting MarketingOost

Ja

286.874

Stichting Stad & Cultuur

Ja

1.420.036

Stichting Travers Welzijn

Ja

4.751.977

Stichting Veilig Thuis IJsselland

Ja

5.306.260

Stichting Vrijwilligerscentrale Zwolle D

Ja

1.280.960

Stichting Zwols Dierenasiel

Ja

325.000

Stichting Zwolse Theaters

Ja

4.598.199

WijZ

Ja

1.236.222

Tactus Verslavingszorg

Ja

1.481.423

Met het vaststellen van de Begroting 2022, zijn voor alle bovenstaande subsidieregelingen en subsidieposten de opgenomen subsidieplafonds voor het jaar 2022 vastgesteld.  Als het totaal van aanvragen op een subsidieregeling of subsidiepost het subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvraag.

Ten aanzien van de volgende subsidieregelingen en/of subsidieposten geldt de volgende uitzondering en/of toelichting:

1) Als het totaal van de subsidieaanvragen voor Beschermd Wonen het hiervoor beschikbare subsidieplafond overschrijdt, geldt de volgende prioritering: het bieden van continuïteit en evenredigheid. Daarnaast zal het College nog subsidieplafonds vaststellen voor extra en/of omzetting jaarplekken Beschermd Wonen en/of extra plekken ten behoeve van specifieke doelgroepen. Aanvragen die zijn ingediend worden beoordeeld aan de hand van de criteria zoals opgenomen in het voor dat kalenderjaar geldende beoordelingskader en kunnen gehonoreerd worden tot het maximum van het desbetreffende subsidieplafond (zie ASV, hoofdstuk 28).

2) De toekenning van subsidies in het kader van cultuur & kwaliteit vindt plaats in 3 rondes waarbij de aanvragen in onderlinge samenhang worden gewogen (zie ASV, hoofdstuk 4).

3) Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen voor Evenementen maakt het college een evenwichtige verdeling over de verschillende categorieën evenementen (zie ASV, hoofdstuk 11).

4) Als het totaal van de subsidieaanvragen in het kader van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) het subsidieplafond overschrijdt, geldt dat aanvragen die het meeste bijdragen aan het OAB prioriteit krijgen (zie ASV, hoofdstuk 15).

5) Als het totaal van de aangevraagde subsidies voor peuterwerk en voor- en vroegschoolse educatie (VVE) het subsidieplafond overschrijdt, wordt eerst voorrang gegeven aan Zwolse peuters met een VVE-indicatie en daarna aan reeds geplaatste peuters (zie ASV, hoofdstuk 16).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle via subsidieloket@zwolle.nl.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12