Financiën

Overzicht reserves

Overzicht reserves

Nummer reserve

Naam reserve

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2022

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2022

Waarvan budgettaire ruimte waarover nog besluitvorming moet plaats vinden

A01

Algemene reserve

10

46.893.615

5.875.000

52.768.615

A03

Reserve Wezo financiële risico's

2

0

0

Subtotaal type weerstands- en risicoreservering

46.893.615

5.875.000

0

52.768.615

0

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen

8

132.186

60.420

71.766

Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel

132.186

0

60.420

71.766

0

C01

ICT investeringen

9

2.956.929

1.191.983

1.764.946

C02

Kapitaallasten wagenpark

9

36.461

36.461

C03

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

6

0

14.000.000

14.000.000

0

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

diverse

27.328.640

1.316.000

722.359

27.922.281

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

9

1.580.472

159.206

145.360

1.594.318

D03

Onderhoud Recreatieplassen

7

273.938

68.067

27.148

314.857

D04

Onderhoud Kleine Veer

7

36.133

2.743

4.177

34.699

D06

Onderhoud wijk- en buurtcentra

1

263.642

126.428

126.428

263.642

D07

Onderhoud sportaccommodaties

1

273.077

375.884

543.961

105.000

100.000

D08

Onderhoud verhuurde panden

7

521.770

3.229.084

3.462.247

288.607

D09

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

9

0

441.193

441.193

0

F01

Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie

8

29.000

29.000

F02

Bedrijfsvoeringsreserve algemeen

9

1.510.553

46.644

279.932

1.277.265

279.864

Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

34.810.615

19.765.249

20.944.788

33.631.076

379.864

G02

Nog uit te voeren werken sociaal

diverse

1.017.990

651.000

983.000

685.990

140.000

G03

Nog uit te voeren werken fysiek

diverse

2.577.689

7.556.000

9.279.056

854.633

G04

Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie

diverse

525.000

175.000

350.000

H02

Reserve incidentele bestedingen

10

48.572.366

23.955.750

24.616.616

H06

Parkeren bereikbaarheidsfonds

6

5.560.625

3.499.646

3.751.080

5.309.191

H08

Bestemmingsplannen

6

295.508

180.000

314.254

161.254

H11

Gebiedsbeheersplan

7

10.194.732

91.753

500.000

9.786.485

H12

Spoorzone

6

5.601.165

2.528.019

3.040.459

5.088.725

H13

Voorsterpoort

5/6

953.704

953.704

H14

Verkiezingen

8

107.964

279.691

350.000

37.655

H16

Beschermd wonen

3

462.768

462.768

0

390.768

H17

Investeringsfonds strategische investeringen

10

24.022.440

5.875.000

22.000.000

7.897.440

Subtotaal type overige bestemmingsreserves

99.891.951

20.661.109

64.811.367

55.741.693

530.768

Stelpost inschatting hogere reservering bij jaarrekening

5.000.000

5.000.000

Totale omvang reserves

186.728.367

46.301.358

85.816.575

147.213.150

910.632

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12