Financiën

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Gemeenten zijn vrij in de indelingen die ze voor de verschillende doeleinden willen hanteren. Dit heeft als gevolg dat op basis van de gemeentelijke administraties geen direct op landelijk niveau aggregeerbare financiële gegevens over taken en activiteiten beschikbaar zijn.

Een betere vergelijkbaarheid van baten en lasten die verbonden zijn aan de verschillende taken van gemeenten is in het belang van de raad, die dergelijke informatie kan benutten voor de eigen sturing op prioriteiten. Ook moet worden voldaan aan de behoefte van verschillende derden gebruikers (Rijk, de EU en het CBS in verband met landelijke statistieken en ten behoeve van onderzoeksdoeleinden). In de herziening van het BBV is voorgeschreven dat colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme eenheden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend.

Deze  taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld en moeten worden opgenomen in een overzicht bij de financiële begroting en de jaarrekening

Taakvelden

Lasten

Baten

Saldi

Bestuur en ondersteuning

111.443.902

444.146.099

332.702.197

Bestuur

6.784.168

370.508

-6.413.660

Burgerzaken

6.777.510

1.708.623

-5.068.887

Beheer overige gebouwen en gronden

10.754.935

13.166.193

2.411.258

Overhead

47.135.370

3.215.769

-43.919.601

Treasury

-170.783

1.265.600

1.436.383

OZB woningen

642.733

18.630.000

17.987.267

OZB niet woningen

642.733

28.417.000

27.774.267

Parkeerbelasting

-

5.094.939

5.094.939

Belastingen overig

435.847

797.807

361.960

Algemene + overige uitkeringen

-

334.118.000

334.118.000

Overige baten en lasten

6.488.481

850.000

-5.638.481

Vennootschapsbelasting (VpB)

157.470

-

-157.470

Mutaties reserves

31.795.438

36.511.660

4.716.222

Veiligheid

32.320.818

1.452.319

Crisisbeheersing en Brandweer

10.297.150

-

-10.297.150

Openbare orde en Veiligheid

5.011.788

152.412

-4.859.376

Verkeer, vervoer en waterstaat

17.011.880

1.299.907

-15.711.973

Verkeer en vervoer

8.303.631

7.001.823

Parkeren

7.317.125

6.455.808

-861.317

Recreatieve havens

90.485

46.908

-43.577

Econ havens en waterwegen

755.658

428.089

-327.569

Openbaar vervoer

140.363

71.018

-69.345

Economie

4.250.165

1.455.937

Economische ontwikkeling

1.063.131

-

-1.063.131

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.896

-

Bedrijfsloket en -regelingen

742.396

778.937

36.541

Economische promotie

2.442.742

677.000

-1.765.742

Onderwijs

66.576.861

7.437.917

Onderwijshuisvesting

13.325.575

61.549

-13.264.026

Onderwijsbeleid + leerlingenzaken

9.151.442

5.489.562

-3.661.880

Sportbeleid en activering

2.093.955

-

-2.093.955

Sportaccommodaties

8.562.584

1.704.297

-6.858.287

Cultuurpresentatie, productie participatie

9.367.319

42.783

-9.324.536

Musea

3.933.675

-

-3.933.675

Cultureel erfgoed

587.199

-

-587.199

Media

5.783.792

-

-5.783.792

Openbaar groen + openluchtrecreatie

13.771.320

139.726

-13.631.594

Sociaal domein

291.379.321

63.910.257

Samenkracht + burgerparticipatie

16.031.663

224.216

-15.807.447

Wijkteams

9.913.897

-

-9.913.897

Inkomensregelingen

68.646.886

52.871.520

-15.775.366

Begeleide participatie

18.480.347

3.256.682

-15.223.665

Arbeidsparticipatie

7.098.854

938.883

-6.159.971

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)

6.468.063

306.356

-6.161.707

Maatwerkdienstverlening 18+

34.914.268

1.440.431

-33.473.837

Maatwerkdienstverlening 18-

41.199.898

-

-41.199.898

Geëscaleerde zorg 18+

80.131.508

3.026.247

-77.105.261

Geëscaleerde zorg 18-

8.493.937

1.845.922

-6.648.015

Volksgezondheid en milieu

38.049.660

30.643.652

Volksgezondheid

5.229.929

-

-5.229.929

Riolering

6.887.174

8.600.906

1.713.732

Afval

21.084.695

20.890.871

-193.824

Milieubeheer

3.609.561

-

-3.609.561

Begraafplaatsen en crematoria

1.238.301

1.151.875

-86.426

VHROSV

90.565.858

86.842.212

Ruimte en leefomgeving

1.280.505

26.171

-1.254.334

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

82.093.218

81.759.243

-333.975

Wonen en bouwen

7.192.135

5.056.798

-2.135.337

Taakvelden

642.890.216

642.890.216

-

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12