Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Deze paragraaf Grondbeleid gaat in op het te voeren grondbeleid en de te verwachten resultaten. De inhoud van deze paragraaf is in lijn met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV)  en bevat:

  • De visie op het grondbeleid;
  • De manier waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd;
  • Een prognose van de resultaten van de totale grondexploitaties;
  • Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  • Risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen.

Synopsis Toekomst Zwolse Grondbeleid

Begin 2021 heeft de raad gesproken over het grondbeleid op basis van de opinienota toekomst van het grondbeleid. Deze opinienota is gebaseerd op een onderzoek naar grondbeleid. Zie daarvoor ook de synopsis toekomst grondbeleid waarin zes hoofdvragen staan geformuleerd.
Naar aanleiding van de dialoog van de raad is afgesproken om een beslisnota voor te leggen die meegenomen kan worden bij de begrotingsbehandeling 2022. De kern van de beslisnota is drieledig:

  1. Het huidige situationele grondbeleid met de toepassing van een menukaart volstaat prima. Het is een herbevestiging van het bestaande grondbeleid van Zwolle;
  2. De rol van actief grondbeleid in het licht van de groei van de stad en haar opgaven zal nader worden verkend op grond van de resultaten van de regionale verstedelijkingsstudie;
  3. Er wordt een nader onderzoek aangekondigd over het integraal rapporteren van maatschappelijke effecten van (gebieds-) ontwikkelingen.

De voorstellen uit de beslisnota leiden niet tot een ander grondbeleid voor Zwolle en een andere invulling van de paragraaf grondbeleid. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de separate beslisnota toekomst van het grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12