Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en dienstverlening

Tekst uit begroting 2021, na aanpassing deze regel verwijderen

Dit programma gaat over hoe Zwolle wordt bestuurd. Daarvoor zijn de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk. Samen vormen zijn het gemeentebestuur. De burgemeester is daarnaast ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Een stad is op verschillende manieren te besturen. In dit programma staat wat onze bestuursstijl is. De inhoudelijke kant is terug te vinden in de overige programma's. Het bestuur wordt ook ondersteund. Daarover gaat programma 9, de bedrijfsvoering.

Dit programma gaat ook over hoe onze dienstverlening aan inwoners is. Het gaat dan vooral om de producten en diensten die een inwoner als individuele klant van de gemeente afneemt, zoals een paspoort of rijbewijs. Uiteraard is onze dienstverlening breder. Dat komt terug in de overige programma’s.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 8.1.1 Raad

2.360.234

0

2.360.234

0

0

2.360.234

Doel 8.1.2 College

4.423.934

370.508

4.053.426

0

91.250

3.962.176

Doel 8.2.1 Dienstverlening

5.388.614

2.860.498

2.528.116

279.691

350.420

2.457.387

Totaal

12.172.782

3.231.006

8.941.776

279.691

441.670

8.779.797

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2020

Resterend krediet

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023 en verder

Doel 8.1.2 College

100.000

100.000

0

0

0

0

Doel 8.2.1 Dienstverlening

5.002.820

3.876.461

1.126.359

1.126.359

0

0

Totaal

5.102.820

3.976.461

1.126.359

1.126.359

0

0

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2022 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma  8

Structurele bestedingsvoorstellen

38. Publicaties in huis aan huis bladen

39. Verkiezingen

40. Dienstverlening en toegankelijke stad

 -    Dekking rijksmiddelen verbetering dienstverlening

41. Versimpelteam/Programma dienstverlening 2021-2024

42. Interactie Klant Servicesysteem KISS

Incidentele bestedingsvoorstellen

66. Verkiezingen 2022

67. Subsidieverwerving

68. 70 jaar Molukkers Zwolle

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12