Financiën

EMU-saldo

EMU-saldo

De wet HOF is de uitvoering van een Europese afspraak gericht op stabiliteit van de Eurozone. Voor de uitvoering van deze afspraak wordt gewerkt met de berekening van het EMU-saldo. Dit is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de totale overheid (zowel het Rijk als de provincies, gemeenten en waterschappen).

De in Europees verband gemaakte afspraak houdt in dat het nationale EMU-saldo niet hoger mag zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Dit wordt vertaald naar een norm voor de gezamenlijke provincies, gemeenten en waterschappen, maar in Europees verband wordt enkel gekeken naar de 3% voor Nederland als geheel. in het Bestuurlijk Overleg tussen rijk en mede-overheden is afgesproken dat de macronorm voor de mede-overheden voor de jaren 2019 tot en met 2022 -0,4% van het bbp bedraagt. Voor de gemeenten als geheel ligt de macronorm op -0,27%.
Het rijk heeft die gemeentelijke macronorm vertaald naar een individuele EMU-referentiewaarde per gemeente. Voor Zwolle is deze in 2022 gesteld op - € 20,30 mln. De EMU-referentiewaarde is geen norm, maar een indicatie van het aandeel van de gemeente in de gezamenlijke tekortnorm.
In verband met de Corona-pandemie zal deze norm momenteel niet de hoogste prioriteit hebben.

De berekening van het EMU-saldo voor de gemeente Zwolle is hieronder opgenomen.

Balanssoort

Omschrijving

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-17.000

-2.164.535

-5.332.249

-1.391.794

-1.138.479

-1.076.841

Financiële vaste activa

Uitzettingen

0

0

0

0

0

Vlottende activa

Uitzettingen

8.024.000

-7.709.618

0

0

0

0

Vlottende activa

Liquide middelen

-190.000

-586.153

0

0

0

0

Vlottende activa

Overlopende activa

-1.901.000

371.467

0

0

0

0

Vaste passiva

Vaste schuld

17.982.000

-11.802.272

-21.669.064

-28.984.674

-16.445.175

-21.485.644

Vlottende passiva

Vlottende schuld

-41.843.000

48.902.375

0

0

-33.797.315

-1.003.410

Vlottende passiva

Overlopende passiva

7.588.000

33.238.477

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

(+ =nadelig, -/- =voordelig)

22.189.000

-80.427.419

16.336.815

27.592.880

49.104.011

21.412.213

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12