Financiën

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans activa

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Immateriële vaste activa:

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een
bepaald actief (grondexploitatie)

0

876.955

876.955

876.955

876.955

876.955

bijdrage aan activa van derden

3.601.785

3.436.216

3.040.485

2.688.239

2.345.625

2.016.934

Materiële vaste activa:

investeringen met economisch nut

343.372.759

364.976.807

367.199.445

357.383.463

341.369.850

326.579.605

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

26.932.468

27.928.273

26.444.717

24.973.799

23.538.490

22.124.263

investeringen in de openbare ruimte met
maatschappelijk nut

63.232.555

82.771.956

83.534.589

82.657.464

79.367.462

76.003.550

in erfpacht uitgegeven

3.894.349

3.938.116

3.938.116

3.938.116

3.938.116

3.938.116

Financiële vaste activa:

kapitaal verstrekkingen aan:

deelnemingen

982.068

982.068

982.068

982.068

982.068

982.068

leningen aan:

woningbouwcorporaties

11.211.059

10.196.755

9.136.649

8.263.475

7.432.367

6.563.190

deelnemingen

3.589.277

3.386.297

3.386.297

3.386.297

3.386.297

3.386.297

overige verbonden partijen

3.850.737

3.724.209

0

0

0

0

overige langlopende leningen

5.437.452

4.616.729

4.068.795

3.550.175

3.242.804

3.035.140

overige uitzettingen > 1 jaar

0

Totaal vaste activa

466.104.509

506.834.381

502.608.116

488.700.051

466.480.034

445.506.118

Voorraden:

Grond en hulpstoffen

22.402

bouwgronden in exploitatie

81.575.485

66.033.560

42.779.442

21.489.792

-5.977.932

-6.113.992

gereed product en handelsgoederen

287.131

309.533

309.533

309.533

309.533

309.533

Vooruitbetalingen

-1.071.531

uitzettingen < 1 jaar

35.709.618

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

liquide middelen

586.153

overlopende activa

24.628.533

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Totaal vlottende activa

141.737.791

119.343.093

96.088.975

74.799.325

47.331.601

47.195.541

Totaal activa

607.842.300

626.177.474

598.697.091

563.499.376

513.811.635

492.701.659

Meerjarenbalans passiva

Rekening 2020

Bijgestelde begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Eigen vermogen:

algemene reserve

71.444.765

46.893.615

52.768.615

58.232.615

61.107.615

61.107.615

bestemmingsreserves gekoppeld aan
kostendekkingsbeginsel

2.535.197

132.186

71.766

46.766

21.766

0

overige bestemmingsreserves

121.864.222

134.702.566

94.372.269

83.238.983

80.245.468

78.163.855

(gerealiseerd) resultaat

7.900.430

0

0

2.739.500

2.623.500

3.226.500

Voorzieningen

11.327.841

11.675.980

10.952.637

9.203.794

7.775.189

7.074.971

Vaste schulden:

obligatieleningen

36.000.000

36.000.000

26.000.000

26.000.000

26.000.000

26.000.000

binnenlandse banken en overige financiële
instellingen

211.353.949

199.908.699

188.415.135

167.105.961

150.836.286

149.526.142

openbare lichamen

35.000.000

35.000.000

35.000.000

27.500.000

27.500.000

7.500.000

overige binnenlandse sectoren

2.760.022

2.403.000

2.227.500

2.052.000

1.876.500

1.701.000

buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
bedrijven en overige sectoren

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Totaal vaste passiva

520.186.426

486.716.046

429.807.922

396.119.619

377.986.324

354.300.083

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar:

vlottende schulden < 1 jaar

32.747.625

84.650.000

84.650.000

83.140.588

51.586.142

54.162.407

overlopende passiva

54.908.249

43.000.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

43.000.000

financieringstekort

11.811.428

41.239.169

41.239.169

41.239.169

41.239.169

Totaal vaste passiva

87.655.874

139.461.428

168.889.169

167.379.757

135.825.311

138.401.576

Totaal passiva

607.842.300

626.177.474

598.697.091

563.499.376

513.811.635

492.701.659

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12