Home

Algemeen

Bestedingsvoorstellen Begroting 2022

Als onderdeel van de Begroting 2022 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen. Het financiële effect van deze bestedingsvoorstellen is in onderstaande tabel opgenomen. Onder de tabel wordt ook de toelichting op het bestedingsvoorstel getoond.

Structurele bestedingsvoorstellen

2022

2023

2024

2025

1. Beheer en exploitatie Het Anker

55.000

55.000

55.000

55.000

2. Shelter City Zwolle

18.000

18.000

18.000

18.000

3. Zwemvangnet 12+
-  Dekking uit armoedegelden (programma 4)

35.000
-35.000

35.000
-35.000

35.000
-35.000

35.000
-35.000

4. Capaciteit aangepast sporten

70.000

70.000

70.000

70.000

5. Dagelijks onderhoud sportaccommodaties

28.000

28.000

28.000

28.000

6. Reserve onderhoud sportaccommodaties

205.000

205.000

205.000

205.000

7. Eén portaal en roosteren

40.000

40.000

40.000

40.000

8. Leerlingenvervoer

200.000

200.000

200.000

200.000

9. Formatie team leerplicht RMC

276.000

276.000

276.000

276.000

10. Nieuwe wet Inburgering
-   Dekking Nieuwe wet Inburgering

554.000
-554.000

460.000
-460.000

460.000
-460.000

460.000
-460.000

11. Handhaving participatiewet, incl. digitale recherche

227.000

227.000

227.000

227.000

12. Voordeel open eindregeling bijz. bijstand en kinderopvang

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000

13. Regio bijdragen schulddienstverlening

100.000

100.000

100.000

100.000

14. Bijstand voor beschermingsbewind

700.000

700.000

700.000

700.000

15. WSNP bewindvoering door gemeente

65.000

65.000

65.000

65.000

16. Port of Zwolle

30.000

30.000

30.000

30.000

17. Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups

115.000

115.000

115.000

115.000

18. Economisch perspectief

135.000

135.000

135.000

135.000

19. Evenementenbudget

95.000

95.000

95.000

95.000

20. Investeringen Cultuur

500.000

500.000

500.000

500.000

21. Subsidie Stichting Palet
-   Dekking kostprijsdekkende huur Stichting Palet

39.000
-39.000

39.000
-39.000

39.000
-39.000

39.000
-39.000

22. Capaciteit ruimtelijk initiatieven

175.000

175.000

175.000

175.000

23. Omgevingswet en uitvoering VTH taken

160.000

160.000

160.000

160.000

24. Subsidie onderhoud en restauratie monumenten

15.000

15.000

15.000

15.000

25. Team wonen

130.500

130.500

130.500

130.500

26. Stadsergonome

30.000

30.000

30.000

30.000

27. Capaciteitsaanvraag wijk- en operationeel beheer

200.000

200.000

200.000

200.000

28. Regie op ondergrondse infrastructuur

120.000

120.000

120.000

120.000

29. Nooterhof

150.000

150.000

150.000

150.000

30. Bomenonderhoud

250.000

250.000

250.000

250.000

31. Diezerstaat 80 kapitaallasten investering asbestsanering

7.000

7.000

7.000

32. Herbestemming Luttekestraat 35;kapitaallasten krediet

8.000

8.000

8.000

33. Toezicht openbare ruimte

200.000

200.000

200.000

200.000

34. Meerjarenbegroting Afval

500.000

500.000

500.000

500.000

35. Milieuraad

22.500

22.500

22.500

22.500

36. Bestrijding Japanse duizendknoop

200.000

200.000

200.000

200.000

37. Extra inzet aanjager dierenwelzijn

17.000

17.000

17.000

17.000

38. Publicaties in huis aan huis bladen

40.000

40.000

40.000

40.000

39. Verkiezingen

95.000

95.000

95.000

95.000

40. Dienstverlening en toegankelijke stad

600.000

600.000

600.000

600.000

 -    Dekking rijksmiddelen verbetering dienstverlening

-600.000

-600.000

-600.000

-600.000

41. Versimpelteam/Programma dienstverlening 2021-2024

65.000

65.000

65.000

65.000

42. Interactie Klant Servicesysteem KISS

15.000

15.000

15.000

15.000

43. Arboarts

40.000

40.000

40.000

40.000

44. Capaciteit afdeling Human Resources

145.500

145.500

145.500

145.500

45. Versterken ontwikkeling lerende organisatie

162.500

162.500

162.500

162.500

46. Ethiek; aanstellen Ethisch Officer

50.500

50.500

50.500

50.500

47. Informatiebeveiliging en Verhogen digitale weerbaarheid

175.000

175.000

175.000

175.000

48. Concerncontrol

130.500

130.500

130.500

130.500

49. Capaciteit team Verbijzonderde Interne Controle

187.000

187.000

187.000

187.000

50. Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle

112.500

112.500

112.500

112.500

Totaal structurele bestedingsvoorstellen

5.947.500

5.962.500

5.962.500

5.962.500

1. Beheer en exploitatie Het Anker (doel 1.1.2 )
Bij het Voorjaarsmoment 2020 (aanvraag 5) is aan de Stichting Ontmoetingscentrum Westenholte (SOW) extra financiële ondersteuning gegeven. Het ging daarbij o.a. om een bedrag van € 55.000 aan exploitatietekort. Dit bedrag is voor 2020 en 2021 meerjarig incidenteel toegekend in afwachting van nader onderzoek naar de Zwolse wijkaccommodaties in het algemeen en het Anker in het bijzonder.
Deze rapportage is in concept gereed en daaruit blijkt dat de extra toegekende subsidie ad € 55.000 structureel noodzakelijk is om de exploitatie van het Anker kostendekkend te krijgen.
De financiële situatie van het Anker is nu zo, dat zonder aanvullende extra bijdrage ad € 55.000 per jaar de continuïteit van zowel het wijkcentrum als de sporthal in het geding komt. Het is niet reëel te verwachten dat het exploitatietekort volledig afgedekt zal worden.
Het Anker is een noodzakelijke voorziening, zowel als wijkcentrum als ook als sporthal. Diverse verenigingen, scholen en maatschappelijke partners maken gebruik van deze voorziening in de wijk Westenholte. Gezien de ligging van de accommodatie ligt er ook een nadrukkelijke relatie met de aanpalende wijk Stadshagen.  

2. Shelter City Zwolle (doel 1.1.2 )
Op 13 november 2015 heeft de raad van de gemeente Zwolle de motie ‘Zwolle komt op voor mensen die zich inzetten voor mensenrechten’ unaniem aangenomen. N.a.v. de motie streeft het project de volgende doelen na:
a. opvang en bescherming van mensenrechtenverdedigers;  
b. empowerment van mensenrechtenverdedigers;  
c. betrokkenheid bij en bewustwording van inwoners over mensenrechten door het stimuleren van kennisoverdracht;  
d. imagoversterking van Zwolle als stad met een internationale visie op vrede en mensenrechten;  
In november 2019 is er een raadsbesluit geweest om voor 2021 in de PPN structureel financiering te overwegen. Dit is toen incidenteel gebeurd voor 1 jaar. Deze aanvraag betreft de structurele financiering vanaf 2022.

3. Zwemvangnet 12+ (doel 1.2.2 )
Het Zwemvangnet (inclusief de 12+ regeling) past in de beweging om meer kinderen veilig te laten zwemmen, ook als het door omstandigheden buiten het kind om niet kan deelnemen aan het regulier zwemonderwijs.
De waarde van het Zwemvangnet staat niet ter discussie gezien de goede resultaten die worden behaald.
Het Zwemvangnet draagt bij aan doelen gericht op het stimuleren van sport en bewegen, maar ook aan doelen vanuit inkomensondersteuning. Met name kinderen uit gezinnen met deze problematiek nemen deel aan het Zwemvangnet.
Voor 2021 is besloten het incidentele budget dat was toegekend tot en met 2020 voor de pilot 12+ vanaf genoemd jaar 2021 structureel te dekken vanuit armoedegelden.
In de begroting 2021 is deze dekking uit de armoedegelden incidenteel geregeld zodat de structurele dekking vanaf 2022 nog geformaliseerd moet worden.

4. Capaciteit aangepast sporten (doel 1.2.2 )
Al meerdere jaren wordt er jaarlijks een incidenteel budget beschikbaar gesteld waarmee een consulent aangepast sporten kan worden ingezet.
Inzet van een consulent aangepast sporten draagt er aan bij om in te zetten op meer sport en bewegen voor sporters met een beperking. Er ligt een relatie met andere beleidsterreinen zoals welzijn en gezondheid. Binnen spoor 1 van de Hervormingsagenda dient dit nader te worden uitgewerkt.
Juist nu sport en bewegen voor mensen met een beperking inclusief de toegankelijkheid van voorzieningen meer aandacht krijgt is het wenselijk dat dit wordt voortgezet. Daarbij wordt ook nauw samengewerkt met omliggende gemeenten in de (Veiligheid)regio.
Voorgesteld wordt om een structureel budget van € 70.000 beschikbaar te stellen voor een consulent aangepast sporten.

5. Dagelijks onderhoud sportaccommodaties (doel 1.2.3 )
Het dagelijks onderhoud wordt tot een bedrag van ongeveer € 27.500 gedekt uit structurele middelen op de sportbegroting. De laatste jaren blijkt echter dat dit budget structureel overschreden wordt en er behoefte is tot verhogen van het budget. De kosten liggen de laatste jaren hoger vanwege kostenstijgingen, maar ook aspecten zoals duurzaamheid spelen hierin een rol: LED-verlichting i.p.v. gewone verlichting etc.
Structurele verhoging van het budget is noodzakelijk om te voorkomen dat noodzakelijke werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen worden. Daarbij moet worden gedacht aan de verlichting op de speelvelden, waardoor avondactiviteiten niet meer plaats kunnen vinden, maar ook aan de beregeningsinstallatie die noodzakelijk is voor de kwaliteit van de velden. Het niet of onvoldoende beregenen van de velden leidt tot kwaliteitsverlies van de velden en extra (financiële) inzet vanuit het cultuurtechnisch onderhoud wat ook een verantwoordelijkheid van de gemeente is.

6. Reserve onderhoud sportaccommodaties (doel 1.2.3 )
De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan de kleedkamers (inclusief installaties) op de buitensportaccommodaties. Hiervoor is een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld op basis waarvan jaarlijks wordt bepaald welke noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De reserve is bedoeld voor kostendekking van bovengenoemd onderhoud en verder voor groot onderhoud aan het openluchtbad (opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan). Daarnáást worden de afschrijvingslasten voortvloeiend uit investeringen Kleedkamers gedekt uit deze reserve.
De noodzakelijke middelen worden jaarlijks onttrokken aan de Reserve onderhoud sportaccommodaties. Daarin vindt jaarlijks een dotatie plaats, echter deze is onvoldoende om er voor te zorgen dat de Reserve de komende jaren op peil blijft.
Onder andere door hogere kosten vanwege duurzaamheid en stijgende kosten zijn de onttrekkingen veelal hoger dan de dotatie.
De reserve sluit eind 2021 nog af met een positief saldo, maar geeft in de loop van 2022 een negatieve stand en dient derhalve vanaf 2022 te worden aangevuld om de noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren.
De jaarlijkse dotatie aan de reserve dient vanaf 2022 met € 205.000 verhoogd te worden.

7. Eén portaal en roosteren (doel 1.2.3 )
Het beheer van de sportaccommodaties is te versnipperd. Het is eenvoudigweg lastig – als inwoner van Zwolle – om een beeld te krijgen van de beschikbaarheid van een accommodatie en een hal, zaal of veld te reserveren. Bovendien geldt dat teveel van hetzelfde wordt geboden en dat sommige verenigingen te versnipperd over meerdere binnensportaccommodaties zijn gehuisvest. Het is wenselijk dat deze situatie wordt veranderd. Daarom is dit als één van de ontwikkelrichtingen opgenomen in het geactualiseerde sportaccommodatiebeleid. De nodige veranderingen zijn:

 • In Zwolle dient één portaal te komen voor de toegang tot accommodaties. De verschillende beherende instellingen van de binnensportaccommodaties moeten tot betere en klantvriendelijker afspraken komen om de capaciteit inzichtelijk te maken en te reserveren.
 • Tegelijkertijd is het wenselijk dat de roosters van vooral de sporthallen en sportzalen tegen het licht worden gehouden om te komen tot een eerlijke, transparante en voor verenigingen betere verdeling van de capaciteit. Tegengaan van versnippering van verenigingsactiviteiten (van belang voor ‘samen bewegen’) en accenten in de bezetting zijn wenselijk. Dit houdt in dat gezamenlijk richtlijnen worden opgesteld voor het verdelen van de capaciteit.
 • Bij de totstandkoming van één portaal ligt het volkomen voor de hand dat de verhuur van buitensportaccommodaties daar ook bij aansluit.

Door de formatie bij Sport Service Zwolle (SSZ) met 1 fte uit te breiden hetgeen € 40.000 structureel kost, kan het bovenstaande gerealiseerd worden.

8. Leerlingenvervoer (doel 1.3.2 )
Het structurele budget voor leerlingenvervoer bedraagt jaarlijks € 1,1 miljoen. Dit is inclusief tegemoetkoming voor leerlingenvervoer in andere vormen dan aangepast vervoer zoals bijvoorbeeld kilometervergoeding. .
Vanaf 2019 is er sprake van een tekort op leerlingenvervoer. Het tekort vond zijn oorzaak in de meer bijzondere aanmeldingen waar maatwerk geleverd moet worden in de vorm van individuele of afwijkende ritten. Daarnaast zien we dat er beter wordt gekeken wat qua onderwijs mogelijk is voor het kind. Het recht op ontwikkeling en onderwijs voor de leerling staat voorop. Het volgen van onderwijs op afwijkende tijden wordt door de inzet van leerlingenvervoer ondersteund. Meer afzonderlijke ritten tegen een hoger tarief zijn hiervan het resultaat.
Een andere reden voor druk op het kostenniveau is de afschaffing van de teruggaaf BPM vanaf 2020. Eerder waren de gebruikte voertuigen vrijgesteld van betaling BPM. Nu dat niet langer het geval is, stijgen de kosten voor de vervoerder.
In afwijking van het vorige contract, leidt dit binnen het huidige contract tot meerwerk. Vanaf 2021 wordt het ingeschat op jaarlijks ca. € 200.000. Dit bedrag is in de begroting 2021 al incidenteel verwerkt.

9. Formatie team leerplicht RMC (doel 1.3.2 )
Uit een door bureau Berenschot uitgevoerd onderzoek blijkt dat de loonsom van team Leerplicht-RMC niet in lijn is met de daadwerkelijke werklast van het team en dat daardoor vele wettelijke taken met name op het gebied van voortijdig schoolverlaten van 18+ jongeren en de begeleiding van jongeren in kwetsbare positie blijven liggen.
Daarnaast is de conclusie dat het Regionaal Meerjarenbeleidsplan Voortijdig schoolverlaten meer inzet vraagt in de bovenwettelijke taken (preventie). Het college en de raad hebben deze aanpak begin 2021 vastgesteld.
De loonsom van team Leerplicht-RMC dient ingaande 2022 structureel verhoogd te worden met € 276.000 (3 fte incl. overhead).

10. Nieuwe wet Inburgering (doel 2.2.1 )
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering en participatie van statushouders en gezins- en overige migranten; nieuwe Zwollenaren.Dat betekent dat we vanaf dat moment de regie op het inburgeringsproces voor iedere statushouder hebben; we starten met een brede intake, bieden een passend inburgeringstraject aan en dragen zorg voor een aanbod ten behoeve van de verplichte onderdelen zoals o.a. de Participatieverklaring, Kennis van de Nederlandse Maatschappij, de Module Arbeidsmarkt en participatie (MAP). Om de voortgang van dat proces met veel verplichte onderdelen te monitoren, en zo nodig bij te sturen, zijn er regievoerders aangesteld. Zij vormen samen het Team IPA (inburgering, participatie en arbeid).l
De inburgeringstrajecten, bestaande uit een taal- en participatiedeel, worden (deels) regionaal aanbesteed. Per inburgeringstraject stelt het Rijk ca € 10.000 beschikbaar. Voor het participatiedeel zal wellicht een beroep gedaan worden op het W-deel van de participatiewet. De minister heeft gesteld in de memorie van toelichting de uitvoering van de wet strak te willen monitoren om gezamenlijk ervaringen te delen en de uitvoering verder te perfectioneren teneinde toe te willen werken naar een financiering op basis van resultaat.
De gevraagde budgetten vanaf 2022 worden gedekt uit de middelen die beschikbaar komen in de nieuwe wet inburgering.

11.Handhaving participatiewet, incl. digitale recherche (doel 4.1.1 )
In 2020 is een pilot gedraaid met digitale recherche. Door het inzetten van digitale rechercheurs kunnen we in fraudezaken digitale bewijzen opsporen. Digitaal bewijsmateriaal levert een belangrijke bijdrage aan dossiervorming en vereist specialistische kennis van systemen en apparatuur. Deze specialistische kennis is beperkt ontwikkeld binnen de ambtelijke organisatie. Het voorstel is daarom om de extra formatie voor het uitvoeren van de pilot voor 2022 en verder aan te houden. De gemeente Zwolle loopt zonder deze formatie serieuze vertraging op in de aanpak van de zorgfraude.
Deze investering is noodzakelijk vanwege de transitie van analoog naar digitaal rechercheren. Kennis en vaardigheden van een digitaal rechercheur zijn nodig voor het in volle omvang onderzoeken van onrechtmatig gebruik van overheidsvoorzieningen binnen het Sociaal Domein (Participatiewet, WMO en Jeugdwet) en aanpalende onderzoeken binnen de gemeente (Ondermijning). Tevens kunnen we het niveau van de werkzaamheden verbeteren door kennisdeling van de geworven experts met de zittende bezetting. Het gaat om een formatieuitbreiding met 2,2 fte voor een digitaal rechercheur, een consulent handhaving en een senior handhaving en daarnaast een gering bedrag voor digitale gegevensverwerking.

12. Voordeel open eindregeling bijzondere bijstand en kinderopvang (doel 4.1.1 )
De open einde regelingen bijzondere bijstand en kinderopvang zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen die noodzakelijke kosten niet zelf kunnen dragen. In de afgelopen jaren is hierop een incidenteel voordeel gerealiseerd. In 2021 is dit ook het geval De verwachting is dat het structurele voordeel met ingang van 2021 € 300.000 zal bedragen.Het voordeel in 2021 is verwerkt in Berap 2 2021. Het voordeel wordt ingezet ter dekking van de hogere kosten van bijstand voor beschermingsbewind, zie post 14).
Vanaf 2022 gaat de nieuwe regeling hoge zorgkosten in. Op dit moment weten we nog niet hoe dat gaat uitpakken maar het kan zijn dat er dan een stijging in de open einde regeling waarneembaar zal zijn.

13. Regio bijdragen schulddienstverlening (doel 4.3.2 )
De activiteiten op het terrein van schulddienstverlening genereren een aantal baten. Het betreft:

 1. bijdragen van regiogemeenten
 2. bijdragen voor schuldregelingen.

Veel gemeenten werken regionaal samen voor de uitvoering van schulddienstverlening. Het  Zwolse SDV werkt per 2021 voor Elburg, Hattem, Heerde en Kampen.  De omliggende gemeenten zijn aangesloten op basis  van dienstverleningsovereenkomsten. Regiogemeenten kunnen meeliften op onze expertise tegen kostendekkend tarief. De diensten voor de regioburgers worden op individuele basis verleend en afgerekend. Deze werkwijze heeft voor Zwolle als nadeel dat zij extra capaciteit moet organiseren welke zich nu, in geval van terugloop, doet voelen. Sinds 2020 zien we een terugloop in het beroep op onze dienstverlening door regiogemeenten.  We zien een landelijke trend van meer decentrale, eigen gemeentelijke inzet bijvoorbeeld via wijkteams. We hebben deze verminderde werkzaamheden via de formatiecalculatie al verwerkt in de personele omvang van het team SDV.
Het lagere beroep op onze dienstverlening leidt tot een structureel inkomstennadeel van € 100.000 met ingang van 2021. Het nadeel in 2021 is verwerkt in Berap 2 2021.

14. Bijstand voor beschermingsbewind  (doel 4.3.2 )
Het beroep op bijzondere bijstand voor de kosten van wettelijk voorgeschreven beschermingsbewind en de daarmee gepaard gaande kosten leidt al jaren tot een overschrijding op doel 4.3.2.
In Nederland stonden in 2018 ruim 250.000 inwoners onder beschermingswind. Hiervan was 25% op grond van problematische schulden en verkwisting. Het beschermingsbewind is landelijk in de periode 2013-2018 gegroeid met 60%. Het aantal mensen in beschermingsbewind groeit nog steeds in lichte mate. Voor Zwolle zijn de cijfers als volgt:    
1/1/2018    1093
1/1/2019    1177
1/1/2020    1236
1/1/2021    1252
De mensen die onder beschermingsbewind staan en een laag inkomen hebben, krijgen van de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Het budget is te laag om de kosten van beschermingsbewind op te kunnen vangen. Vanaf 2021 bedraagt het verwachte tekort jaarlijks ongeveer € 700.000. Het tekort 2021 is verwerkt in Berap 2 2021.

Wij kunnen deze kosten slechts in geringe mate beïnvloeden. De rechter beslist over toekenning.  Door de VNG wordt al jaren aandacht gevraagd voor dit probleem. Dit heeft zich onder andere vertaald in een wetswijzigng waarbij de gemeente een adviesrecht aan de kantonrechter krijgt. We verwachten geen substantiële vermindering van de kosten op de korte of middellange termijn.

Vermeld wordt nog dat er binnen Programma 4 sprake is van structurele ruimte. De open einde regelingen bijzondere bijstand en kinderopvang op doel4.1.1 laten een structurele ruimte zien (zie post 12).

15.WSNP bewindvoering door gemeente (doel 4.3.2 )
Uw raad stelde op 23 november 2020 het beleidsplan schulddienstverlening vast. We kondigden een onderzoek aan naar het gebruik van het wettelijk traject voor schulddienstverlening (WSNP). De gemeente Zwolle heeft de afgelopen decennia eigen WSNP bewindvoerders in dienst gehad.  De vraag is of deze eigenstandige uitvoering nog wel voldoende bijdraagt aan de gemeentelijke doelen.
Uit het onderzoek is gebleken dat de caseload voor de bewindvoerders sterk is afgenomen vanwege de landelijke trend. Steeds minder inwoners maken gebruik van het wettelijk traject. Tevens is gebleken dat integrale en doorlopende ondersteuning niet langer mogelijk is vanwege gewijzigde regelgeving. We beoogden bij inwerkingtreding van de WSNP de dienstverlening in te richten zonder een belastende overstap voor onze inwoners naar een andere hulpverlenende organisatie. Echter een organisatie c.q. de gemeente die het minnelijke schuldhulptraject heeft uitgevoerd, mag niet meer het wettelijke traject uitvoeren. Ook het raadplegen van elkaars systemen, ten behoeve van een integrale ondersteuning, is niet meer toegestaan.
We zijn inmiddels gestopt met het uitvoeren van het wettelijke traject door eigen bewindvoerders (WSNP). Er bestaat inmiddels een goede werkrelatie met de rechtbank Zwolle en het verwerven van kennis over het wettelijk traject is goed geborgd. De lopende dossiers Van de WSNP bewindvoerders zijn in samenwerking met de rechtbank overgedragen aan Usolve Bewindvoering B.V.
Het niet meer uitvoeren van het wettelijke traject heeft ertoe geleid dat er ook minder inkomsten binnenkomen ter dekking van de loonkosten. Een deel van het tekort kan opgelost worden binnen de huidige loonsom en voor het andere deel (€ 65.000) wordt voorgesteld om formatie beschikbaar te stellen voor schuldhulp aan ondernemers omdat met ingang van 1/1/2021 de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is aangepast waardoor gemeenten verplicht zijn om adequate schuldhulp te verlenen aan ondernemers.

16. Port of Zwolle (doel 5.1.1 )
De jaarlijkse bijdrage aan PoZ is voor de drie deelnemers Kampen, Meppel en Zwolle € 75.000 (per deelnemer) per jaar. Hiervan is binnen Zwolle al € 45.000 geregeld door de samenwerking met Rijkswaterstaat. Structureel ontbreekt er daardoor nog € 30.000.

17. Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups (doel 5.1.1 )
Deze aanvraag past bij een groeiende stad en is verbonden met het Economisch Perspectief. We zien een schaalsprong in het aantal inwoners en dat vraagt een systeemsprong in onze economische ontwikkeling. We verliezen momenteel veel starters en start-ups omdat de ondersteuning en het ecosysteem onvoldoende geregeld is. Diverse onderzoeken laten dit ook in 2020 zien. Onderwijsinstellingen geven aan ook starters en start-ups als urgent onderwerp te zien op verder als stad op te pakken. We laten hier veel kansen liggen en velen vertrekken naar omliggende gemeenten of elders in Nederland.
Op 10 februari 2020 heeft de raad unaniem ingestemd met de beslisnota Sociaal Ondernemerschap. Het college wordt daarin gevraagd structureel en intensiever aandacht te geven aan het onderwerp Sociaal Ondernemerschap. Hiertoe is een 10-punten plan opgesteld. Tevens is in het coalitie-akkoord aandacht gevraagd voor sociaal ondernemerschap. In 2021 volgt hierna ook het beleidsplan starters en start-ups dat we in nauwe samenwerking met het onderwijs, de Regio Zwolle en de EBRZ opstellen. Hieruit komt ook een uitvoeringsagenda, welke vanaf medio 2021 uitgevoerd gaat worden.
Een beleidsplan Stimuleringsaanpak Impact ondernemen is hiervoor opgesteld waarop de raad op 26 oktober 2020 heeft besloten. Voor de uitvoering van dit plan is capaciteit en werkbudget nodig. Daarnaast wordt de inzet voor starters en start-ups jaarlijks incidenteel opgelost terwijl daar een structurele vraag aan ten grondslag ligt. In het 4e kwartaal van 2021 zal een beleidsplan Starters en Start-ups bestuurlijk worden voorgelegd. De benodigde capaciteit kan gecombineerd worden in 1 functie.

Voorstel is om structureel € 115.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie met 1 fte en incidenteel (2022 en 2023) € 100.000 als werkbudget.

18. Economisch perspectief (doel 5.1.1 )
De gemeente Zwolle heeft gewerkt aan een Economisch Perspectief voor de stad Zwolle. Hierin wordt richting gegeven aan hoe de stad maximaal kan bijdragen aan de regionale ambitie om vierde economische topregio van het land te zijn, passend bij de kwaliteiten die de stad te bieden heeft en gekoppeld aan een groei van de stad. De afgelopen jaren hebben we een start gemaakt met de vernieuwing van de Zwolse economie middels het programma TopInnovatieCentra. Het Economisch Perspectief is een logisch vervolg op de TopInnovatieCentra. Met een nieuw Economisch Perspectief werken we aan een sterke basis voor een vitale, veerkrachtige en innovatieve economie voor Zwolle. Dit is een perspectief voor de lange termijn. Dit wordt uitgewerkt in een gezamenlijke uitvoeringsagenda.

Als stad werken we ook hard aan plannen voor herstel van de economie. Onder anderen in de binnenstad: aantrekkend toerisme zal zorgen voor een economische impuls. Toerisme, cultuur en evenementen dienen als prima aanjager van de lokale economie. We gaan werken naar een meer stedelijke economie, door het versterken van de groeisectoren Health, ICT & e-commerce en de creatieve en slimme (maak-)industrie tot groeiclusters. We zien ook veel kansen voor innovatie en willen het aantal starters en start-ups uitbreiden. We blijven hier momenteel sterk op achter en we laten weinig groei zien. Daarnaast willen we impact ondernemers stimuleren. Hier is nog meer groei mogelijk.
We willen een stad in balans zijn, waar we ook met elkaar werken aan het vergroten van de brede welvaart. Daarom stellen we naast groei van de werkgelegenheid, ondernemen met impact centraal. We willen Zwolle laten zien als de Experimentele Hanzestad, die bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. We stimuleren ondernemers om met onderwijs en andere partners te werken aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie (KEC).

De groeiclusters bieden mogelijkheden om te werken aan een toekomstbestendige economie én nieuwe werkgelegenheid. Daarnaast zetten we Regio Zwolle logistiek op de kaart. Verbinden met onderwijs is daarnaast van belang voor het vergroten van het innovatievermogen. De gemeente wil verkennen welke rol ze kan spelen in de verbinding tussen onderwijs binnen én buiten de regio en ondernemers. Zowel voor de strategie ‘versterken van groeisectoren tot groeiclusters’ als de strategie ‘ondernemen met impact’. We verkennen de mogelijkheden van verdere samenwerkingen met wetenschappelijk onderwijs.

Qua innovatiegebieden zien we 3 prioritaire gebieden, de Spoorzone met daarin het innovatiedistrict, het Vishayterrein (PSP, GreenPAC iLab en verdere uitbreiding) en het Health Innovation Park

Om de groei van de stad te faciliteren zien we naast bovenstaande groeiclusters ook diverse ontwikkelingen op bedrijventerreinen die de komende jaren onze aandacht verdienen:

 • De uitbreiding van Hessenpoort 3 en 4 is een belangrijk economisch vraagstuk; niet alleen voor de stad maar vooral ook de voor de Regio Zwolle. We willen toewerken naar een helder profiel waarbij we een balans zoeken tussen grote ruimtevragers die vooral (boven)regionaal werken en het stedelijke profiel van de stad Zwolle.
 • De railterminal op Hessenpoort en het belang voor lokale en regionale bedrijvigheid vergt de komende jaren de nodige aandacht. We werken aan een haalbaarheidsonderzoek in nauwe samenwerking met ondernemers.
 • De verduurzaming van diverse bedrijventerrein vergt aandacht. Daar waar Hessenpoort qua KEC goed op de kaart staat, zijn er op Marslanden en Voorst nog wel de nodige uitdagingen. Voor de toekomstbestendigheid van deze bedrijventerreinen is actie vereist.

Samengevat: door te kiezen voor een aantal groeisectoren, voor impact ondernemen en voor onze bedrijventerreinen werken we samen aan een vitale en veerkrachtige Zwolse economie die toekomstbestendig en innovatief is en die werkgelegenheid biedt aan een groeiende stad.
Voorstel is om structureel € 135.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie met 1 fte en incidenteel (2022 en 2023) € 500.000 als werkbudget.

19. Evenementenbudget (doel 5.2.1 )
Het evenementen budget is de afgelopen jaren niet structureel verhoogd. Met het beschikbare budget kunnen we de jaarlijkse aanvragen voor ondersteuning van evenementen in Zwolle (net) ondersteunen. Er is een aantal ontwikkelingen die de noodzaak aangeven voor een verhoging van het budget voor de ondersteuning van evenementen.
De intensivering van de inzet op evenementen vraagt, naast een verhoging van het budget voor ondersteuning van evenementen, ook om meer capaciteit in de uitvoering.
Deze intensivering komt voort uit de verwachting dat de combinatie van het einde van de Coronacrisis met de groei van Zwolle zal leiden tot meer aanvragen voor evenementen. En dat vraagt professionele begeleiding en voldoende capaciteit van de gemeente voor de zogenaamde evenementen coördinatie. Het voorstel is om structureel € 95.000 beschikbaar te stellen en incidenteel (2022 en 2023) € 107.500. Hiervan is een bedrag van € 50.000 bestemd voor het structureel verhogen van de uitvoeringscapaciteit.

20. Investeringen Cultuur (doel 5.3.1 )
In 2040 is Zwolle een experimentele Hanzestad. Een magneet voor kenniswerkers en pioniers. Zwolle is het culturele  kloppende hart van de Regio Zwolle. Zwolle toont lef en schuwt het experiment niet. Het maakproces en de presentatie van kunst liggen dicht bij elkaar en dat voel je in de stad. Het is het resultaat van kunst en cultuur betrekken bij de stedelijke ontwikkeling. De hoge concentratie aan prestigieuze creatieve opleidingen oefent een grote aantrekkingskracht uit op studenten met artistieke ambities, Zwolle biedt kansen aan talent. Dat talent blijft graag in Zwolle omdat het makersklimaat hier zo goed is. Deze zichtbare creativiteit en het bruisende aanbod van culturele spots trekt kosmopolieten uit het hele land die hier graag komen wonen en werken. Het Zwolse culturele DNA wordt gemarkeerd door ‘zingeving en human matters’, door maatschappelijke relevantie. Kunst en cultuur dragen duidelijk bij aan het welbevinden van mensen door het directe contact tussen makers en de bewoners van verschillende wijken en bijvoorbeeld zorginstellingen. Kunst en cultuur zijn en blijven het fundament voor onze verbeelding, voor innovaties, creativiteit en onderling begrip. Zwolle is een veilig thuis, maar daagt ook uit.

Voor het zo ver is, moet er nog veel gebeuren. Het is 2021 en de Coronapandemie raakt de culturele sector diep en laat zien hoe kwetsbaar zij is. De vele ZZP’ers die in de sector werkzaam zijn, verliezen een groot deel van hun inkomen. Reserves van instellingen die door eerdere bezuinigingsrondes al waren geslonken, raken verder uitgeput. Maar de cultuursector is creatief en innovatief en vindt nieuwe en verfrissende vormen om het publiek te blijven bedienen. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en een nieuw publiek wordt aangesproken. De crisis maakt bovendien duidelijk dat kunst en cultuur onmisbaar zijn voor een vitale samenleving en de mentale gezondheid van mensen. De culturele en creatieve sector van Zwolle hebben veel potentie. Maar er zijn nu stevige investeringen nodig voor herstel en doorontwikkeling van een bloeiende culturele infrastructuur. Eerst de basis op orde, dan bouwen aan sector die de motor is achter de experimentele Hanzestad die Zwolle is in 2040.
Voorgesteld wordt om het structurele budget met € 500.000 te verhogen en incidenteel (2022 t/m 2024) € 500.000 beschikbaar te stellen.

21. Subsidie Stichting Palet (doel 5.3.1 )
Een van de regels die in de Wet Markt en Overheid is opgenomen, is dat overheden kostprijsdekkende huren in rekening moeten brengen. Op dit moment verstrekken wij als gemeente een subsidie aan stichting Het Palet en is deze verrekend in de huurprijs. Dit moet losgekoppeld worden. De huurprijs is opnieuw volgens de regels vastgesteld.
Concreet betekent dit dat er € 39.000 meer aan huurinkomsten wordt gegenereerd. Daar tegenover staat dat de stichting Het Palet een hogere subsidie krijgt van € 39.000 euro.

22. Capaciteit ruimtelijke initiatieven (doel.6.1.2 )
Zwolle groeit  en er zijn veel initiatiefnemers die kansen zien, zowel groot als klein, eenvoudig als complex en strategisch, op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Initiatiefnemers hebben daarbij behoefte aan professioneel partnerschap. Zonder deze initiatiefnemers kunnen wij onze ambities en strategische opgaven uit de Omgevingsvisie voor de ontwikkeling van de stad niet realiseren. Andersom geldt ook dat de initiatiefnemers niet zonder de gemeente hun doelen kunnen realiseren.  
Ons doel is om de stad te blijven faciliteren in ruimtelijke ontwikkeling  en onze  ambities en beleidsopgaven met de initiatieven mee te koppelen. Elk initiatief dat binnenkomt wordt integraal afgewogen. De rolneming van de gemeente is niet bij elk initiatief per definitie dezelfde. Waar nodig wordt regie gevoerd op prioritering en inhoudelijke strategische thema’s. De afweging van de initiatieven kan leiden tot
1.   gefundeerd afwijzen van het initiatief,
2.   gefundeerd faciliteren of
3.   gefundeerd actief investeren

Wij sturen op de doorlooptijden van de initiatieven, zodat initiatiefnemers, belanghebbenden en anderen op zo’n kort mogelijke termijn duidelijkheid ervaren. Indien een initiatief als kansrijk wordt ervaren, maken wij met initiatiefnemer afspraken over helder kostenverhaal.
Daarnaast is structureel behoefte aan beoordeling en coördinatie/begeleiding op het gebied van initiatieven in relatie tot strategische stedelijke visie, gebiedsgerichte advisering, het faciliteren van onderzoeken, verkenningen en het begeleiden van initiatieven. Deze kosten bedragen ca. € 175.000  en betreffen met name interne adviseurs op gebied van vastgoed, stedenbouw, juridische planologie en de inzet van projectleiders die in de eerste fase betrokken zijn bij de procescoördinatie. Ook hier geldt dat de inzet bijdraagt aan de ambities en doelen (o.a. op gebied van Wonen) zoals eerder zijn vermeld.
Met deze middelen wordt een essentiële bijdrage geleverd aan de diverse ruimtelijke ambities en ontwikkelingen. Daardoor wordt het mogelijk om aan de verwachtingen te voldoen die belanghebbenden (ontwikkelaars, burgers, corporaties) stellen aan de gemeente. Tevens  wordt dan de koppeling gemaakt van ruimtelijke initiatieven met onze bestuurlijke ambities en opgaves.

23. Omgevingswet en uitvoering VTH taken (doel 6.1.3 )
De invoering van de Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-taken van de gemeente. Om de doelen van de wet te realiseren zijn de interne processen complexer en worden er meer kwaliteitseisen gesteld. De wet VTH stelt eisen op het vlak van monitoring en doorlopende aanpassingen en borging van ons VTH-beleid, VTH-programmering en VTH-verslag van en over onze inzet (de zogenaamde BIG-8). Dit brengt met zich mee dat wij onze data op orde moeten hebben en houden en de kwaliteit van onze dienstverlening verder moeten verbeteren. Dit past ook bij onze visie op dienstverlening, hoe wij in Zwolle de Omgevingswet willen uitvoeren en de gemeentelijke ambitie van data gedreven werken.
De Omgevingsdienst IJsselland voert namens de provincie en gemeenten in IJsselland de VTH-taken uit op het gebied van milieu. We hebben geconstateerd dat we onvoldoende in staat zijn om op een adequate wijze invulling te geven aan onze rol als opdrachtgever aan de Omgevingsdienst IJsselland. Bij de vorming van de OD is de capaciteit op het gebied van milieuvergunningverlening en -toezicht overgeheveld naar de OD, maar we hebben geen capaciteit gereserveerd voor de rol van opdrachtgever en daarmee adviseur voor het bestuur van Zwolle over deze zaken.
Een specifieke VTH-taak is het toezicht en handhaven van het brandveilig gebruik van gebouwen. Ook voor dit onderdeel gelden de kwaliteitseisen, zoals een actuele risicoanalyse. In 2009 heeft de gemeenteraad een risicoanalyse vastgesteld op het gebied van “brandveilig gebruik”, waarin vastgelegd is bij welke panden en met welke frequentie toezicht op de brandveiligheid plaatsvindt. Omdat deze analyse verouderd is en op dit gebied ook maatschappelijk veel veranderd is in het gebruik van gebouwen is een nieuwe inventarisatie en weging van de brandrisico’s gemaakt voor de gebruiksfuncties in Zwolle. Daarbij is ook gekeken naar de mogelijkheden om het toezicht proces efficiënter te kunnen inregelen. Met het nieuwe profiel kunnen we voldoen aan de wettelijke eisen en hebben we een goed afgewogen actueel niveau van toezicht.Voor het uitvoeren van het nieuwe profiel is uitbreiding van de formatie nodig
Voorgesteld wordt om structurele capaciteit beschikbaar te stellen voor het nieuwe brandveiligheidsprofiel (€ 50.000) en voor een VTH-beleidsmedewerker (€ 110.000), die tevens invulling geeft aan het opdrachtgeverschap voor de OD.

24. Subsidie onderhoud en restauratie monumenten (doel 6.1.4 )
Eigenaren van monumenten lopen als gevolg van specifieke detaillering en materiaalgebruik in de praktijk aan tegen hogere dan normale instandhoudingskosten. Regelmatig en zorgvuldig onderhoud is, zeker op de langere termijn, van groot belang voor instandhouding van monumenten, en daarmee voor de uitstraling van de stad. Daarnaast voorkomt het duurdere restauraties in de toekomst. Sinds 2010 is, na het verdwijnen van ISV-middelen vanuit het rijk, jaarlijks ca. € 40.000,- beschikbaar vanuit de begroting. We signaleren een toename in subsidieaanvragen. Dit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt door een groei na de crisis en omdat eigenaren van recentelijk aangewezen monumenten een kwaliteitsimpuls geven door onderhoud en/of restauratie uit te voeren. Dat is goed voor de kwaliteit en uitstraling van gemeentelijke monumenten en de stad en daarom ondersteunen we dit als gemeente graag. Maar we zien dat het huidig beschikbaar budget wordt overvraagd. Dit is onwenselijk, aangezien hiermee de gewenste duw in de rug voor degelijk en kwalitatief onderhoud onder druk staat. Voorgesteld wordt om het subsidiebudget structureel met € 15.000..

25. Team wonen (doel 6.2.1 )
Er is de laatste jaren veel veranderd op het beleidsdomein Wonen, maar ook de positie van Wonen binnen de organisatie is veranderd . Zwolle heeft zich de afgelopen jaren steeds steviger gepositioneerd in de richting van Den Haag en de Regio. Waar Zwolle als organisatie en antwoord moet gaan geven op de schaalsprong/ doorgroei van de gemeente, ook in capaciteit, wordt dit in de praktijk al ervaren binnen team Wonen. De huidige formatie is te krap omdat er enerzijds een speelveld (richting Rijk en Regio) is bijgekomen. Anderzijds is er voortdurend behoefte aan inhoudelijke sturing vanuit Wonen in de verschillende gebiedsontwikkelingen en voor de stad als geheel. Die kan het Team Wonen nu onvoldoende leveren, laat staan proactief aanbieden.
Om de komende jaren te kunnen voldoen aan de wensen en verwachtingen van zowel raad als college, maar ook van de partners in de stad is het noodzakelijk om de formatie uit te breiden.
Voorstel is om een bedrag van € 261.000 beschikbaar te stellen voor formatieuitbreiding waarvan 50% structureel en 50% voor een periode van 4 jaar.

26. Stadsergonome (doel 6.3.2 )
De gemeente Zwolle heeft in 2013 het VN verdrag voor mensen met een handicap onderschreven. Het belangrijkste doel van dit VN verdrag is om vast te leggen dat iedereen –met of zonder een beperking– zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving. De gemeente Zwolle stimuleert inclusiviteit onder andere door het bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare ruimte.  
Binnen het fysieke domein is hiertoe in het verleden de rol van stadsergonoom in het leven geroepen. De stadsergonome is vanuit het fysieke domein een expert op het gebied van toegankelijkheid, borgt dat stedenbouwkundigen, werkvoorbereiders en verkeerskundigen in beheer en projecten de goede technische maatregelen toepassen voor de mindervalide mens. Ook is de stadsergonome het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken stichtingen en belangengroeperingen.
Voor het structureel borgen van deze rol ia een jaarlijks bedrag van € 30.000 nodig.

27. Capaciteitsaanvraag wijk- en operationeel beheer (doel 7.1.1 )
De inzet op vitale wijken via 5 stadsdeelteams en operationeel beheer staat onder druk. Afgelopen jaren is de stad veranderd, sterk gegroeid onder meer door inbreidingen, er is steeds  meer betrokkenheid  van inwoners en we zetten steeds meer in op participatie etc.. Dit heeft de druk op wijkbeheer en operationeel beheer verhoogd zonder dat capaciteit is de afgelopen jaren is meegegroeid. Met nog intensiever gebruik van de buitenruimte als gevolg van corona is het vraagstuk alleen maar pregnanter geworden. We willen onze inwoners goed ten dienste blijven en een betrokken en dienstverlenende overheid/gemeente zijn.

Om extra capaciteit aan te kunnen trekken is een structurele verhoging van het budget nodig van € 200.000.

28. Regie op ondergrondse infrastructuur (doel 7.1.2 )
Betere regie op de ondergrondse infrastructuur van kabels en leidingen (netwerklaag) is structureel noodzakelijk. In de komende jaren krijgt Zwolle te maken met een aantal grote ontwikkelingen, zoals de energietransitie (warmtenetten, zonneparken), de klimaatopgave, de uitrol van het 5G-netwerk, de woningopgave en de verdere verstedelijking van Zwolle. De omvang van ondergrondse kabel- en leidingnetten en het aantal graafactiviteiten zal daardoor de komende jaren enorm toenemen. De druk op de ondergrond is zo groot dat het de cruciale factor gaat worden de komende jaren voor de genoemde ontwikkelingen. Hierbij is een stevige regierol vanuit de gemeente nodig. De grote ontwikkelingen (zowel de digitale- als de fysieke-) gaan vele jaren duren en dit leidt tot een structurele opgave en invulling voor de regisseur ondergrondse infrastructuur. Landelijke onderzoeken bevestigen deze noodzaak (Uitvoeringskosten klimaatakkoord door Adviesraad voor de rijksoverheid).
Voorstel is om een structureel bedrag van € 120.000 beschikbaar te stellen voor de inzet van extra personele capaciteit.

29. Nooterhof (doel 7.1.3 )
Er is de afgelopen periode gezocht naar een definitieve invulling van de Nooterhof. Daarvoor is in samenhang met Natuur- en Milieueducatie en partners een plan opgesteld dat aan de raad voorgelegd zal worden. De kosten daarvan worden momenteel geraamd op circa € 150.000 per jaar.

30. Bomenonderhoud (doel 7.1.3 )
Het bomenbestand van Zwolle vertegenwoordigt een belangrijk ‘groen maatschappelijk kapitaal’ en speelt een grote rol in thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid, beleving en uitstraling van de stad.
De groenstructuur in Zwolle is mede bepalend voor de identiteit en aantrekkelijkheid van de stad als woonlocatie, werkplek en verblijfsruimte. Bomen en het overige groen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en gezondheid in de stad. Het voorkomen van hittestress, wateroverlast, afvangen van fijnstof en het vergroten van de biodiversiteit zijn enkele aspecten waarin de groenstructuur, inclusief het bomenbestand, een belangrijke rol speelt. Zeker nu Zwolle gekozen heeft in te zetten op de compacte stad (omgevingsvisie), wordt de kwaliteit van de bomen van belang om de vitale stad te blijven.
Om het groeiende en ‘vergrijzend’ bomenbestand te laten voldoen aan de boomveiligheidsrichtlijnen en bij te laten dragen aan de vitale stad op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit, leefbaarheid en beleving is er meerjarig meer budget nodig voor boomonderhoud. Daarnaast zijn er extra middelen nodig om de gevolgen van droogteschade aan onze bomen op te lossen.
Voorstel is om  € 250.000 structureel beschikbaar te stellen en daarnaast voor 2 jaar een incidenteel bedrag te weten € 258.000 in 2022 en € 200.000 in 2023.

31. Diezerstaat 80 kapitaallasten investering asbestsanering (doel 7.1.4 )
In de beslisnota voor de Raad “Diezerstraat 80 – aanpassen gebouw voor nieuwe functie”, is de aanwezigheid en sanering van asbest als risico genoemd :
Recent, nadat het gebouw door de tijdelijk beheerder weer terug is gegeven, is een destructief asbestonderzoek gedaan, hierbij zijn asbestverdachte locaties ontdekt die bij eerder visueel onderzoek niet zichtbaar waren. Er wordt nu nader onderzoek uitgevoerd en een saneringsplan opgesteld. De kosten voor asbestsanering zijn nog niet meegenomen in de investeringskostenraming. Als de kosten beperkt blijven kunnen deze worden opgevangen binnen de huidige kredietaanvraag. Als dit niet het geval is dan is aanvullende financiering nodig.

Het aanvullende onderzoek is inmiddels afgerond en in samenspraak met monumentenzorg is een saneringsplan opgesteld. De kosten voor sanering van het asbest zijn geraamd op € 160.000. Er is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld in Berap 2 2021 want deze kosten kunnen niet worden opgevangen binnen de bestaande kredieten.
Het krediet wordt geactiveerd en de kapitaallasten bedragen afgerond € 7.000 met ingang van 2023.

32. Herbestemming Luttekestraat 35; kapitaallasten extra krediet (doel 7.1.4 )
Op 25 mei 2021 heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de herbestemming van de Luttekestraat 35 te Zwolle.
Sinds enkele maanden wordt de bouwsector geconfronteerd met aanzienlijke prijsstijgingen op materialen en uurlonen. In deze periode heeft de technische uitwerking en de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Als gevolg van de prijsstijgingen lag het aanbesteding resultaat boven het beschikbare budget.
Om stagnatie te voorkomen is in overleg met de betrokken partijen gezocht naar optimalisaties en bezuinigingen. Desondanks is, om het project op een beheersbare wijze te doorlopen en het beoogde einddoel te behalen, een aanvullend krediet van € 111.000 nodig dat beschikbaar wordt gesteld bij Berap 2 2021.
Het krediet wordt geactiveerd en de kapitaallasten bedragen € 8.000 met ingang van 2023.

33. Toezicht openbare ruimte (doel 7.2.3 )
Zwolle groeit, de bedrijvigheid neemt toe, het aantal inwoners stijgt en er wordt innovatiever en intensiever gebruik gemaakt van de openbare ruimte. De huidige werkwijze en capaciteit van het toezicht in de openbare ruimte passen niet meer bij deze ontwikkelingen. Daarom is een visie ontwikkeld waarin staat beschreven waar we met toezicht in de openbare ruimte in 2025 willen staan. De doelstelling is daarbij tweeledig: enerzijds door meer, anders en beter toegerust toezicht bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de stad en de ontwikkelingen in de stad en anderzijds een professionele doorontwikkeling van het toezicht in de openbare ruimte. Voor het realiseren van de visie is minimaal een structurele investering van € 400.000,- nodig. In 2020 heeft de raad hiervan al € 200.000,-- structureel beschikbaar gesteld en € 200.000,-- incidenteel voor 2021 vooruitlopend op structurele invulling van de benodigde € 400.000. Deze aanvraag betreft het resterende structurele  bedrag van € 200.000.

34. Meerjarenbegroting afval (doel 7.3.1 )
In november 2020 is een besluit genomen over de doorontwikkeling van het gemeentelijk grondstoffenplan. Inmiddels is een groot aantal maatregelen uitgevoerd. Om de laatste stap van Zwols Belonen, een financiële prikkel op restafval, zorgvuldig te implementeren is voor de zomer besloten om de invoering daarvan te verplaatsen naar 1 januari 2023. Hierdoor is voldoende tijd om eerst alle Zwollenaren goed te faciliteren om hun grondstoffen gescheiden in te leveren en om flankerend beleid te implementeren. Het verplaatsen van de invoeringsdatum van de prijsprikkel leidt tot een incidenteel nadeel van per saldo circa € 500.000

Sinds het raadsbesluit in november 2020 is de financiële meerjarenbegroting geactualiseerd en zijn beoogde maatregelen uitgewerkt. Samen met een aantal autonome ontwikkelingen ten aanzien van kosten en opbrengsten (onder meer een verhoging van het verwerkingstarief voor GFT en lagere opbrengsten voor PMD) en aanpassingen in de BTW en overheadkosten, leidt dit tot een minder gunstig meerjarig financieel beeld dan in 2020 was voorzien. Het structureel tekort op de afvalexploitatie loopt in 2025 op naar € 1,7 miljoen en het tekort op de voorziening Afval bedraagt in 2024 € 2,5 miljoen.Het college stelt de volgende maatregelen voor:

 1. Als eerste stap naar een structurele oplossing een groot deel (€ 500.000) van het dividend van de ROVA aan de afvalbegroting toe te voegen. De vervolgstappen zijn aan het nieuwe college.
 2. Conform het besluit bij de begroting 2021 het nieuwe college tot en met 2024 comfort meegeven door te zorgen dat de voorziening eind 2024 in de plus staat. Dit vraagt een incidentele dotatie aan de voorziening van € 1 miljoen in 2022.
 3. De vorig jaar beschikbaar gestelde 4 x € 750.000 voor de jaren 2022 -2024 ineens in 2022 toe te voegen aan de voorziening. Hiermee wordt in de eerste jaren een buffer opgebouwd om mogelijk tegenvallers op te kunnen vangen. Dit legt geen beslag op de algemene middelen, de gelden zijn hier al voor gereserveerd.

Het college kiest nadrukkelijk voor het in stand houden van het serviceniveau. Dit betekent dat er geen maatregelen worden genomen die het faciliterend en flankerend beleid versoberen. Ook blijft de kwijtscheldingsregeling in tact.
Voor nadere informatie verwijzen u naar de informatienota ‘Stand van zaken doorontwikkeling gemeentelijk grondstoffenplan’ van 12 oktober 2021.

35. Milieuraad (doel 7.3.3 )
De Milieuraad heeft al jaren een belangrijke positie op het gebied van belangenbehartiging en als adviesorgaan van de gemeente op het gebied van natuur en klimaat. De Milieuraad ontvangt hiervoor jaarlijks een gemeentelijke subsidie. De Milieuraad is een belangrijke spil in het natuurnetwerk, o.a. als facilitator en coördinator van natuurorganisaties in de stad Zwolle.
De huidige subsidie is historisch bepaald en niet gebaseerd op de (hogere) kosten die de Milieuraad moet maken. Daarnaast groeit de stad groeit en neemt  het aantal thema's op het gebied van natuur en klimaat toe en vraagt meer aandacht. De Milieuraad heeft vrijwel geen eigen inkomen en draait bijna volledig op vrijwilligers. Op jaarbasis zetten vrijwilligers circa 4500 uur in om het landschap te onderhouden, activiteiten te organiseren, mee te denken en gevraagde en ongevraagde adviezen te geven op het gebied van natuur en klimaat.  Een parttime betaalde kracht ondersteunt ze hierbij. Om de afgesproken werkzaamheden uit te kunnen voeren is er een aanvullende, structurele subsidie nodig van € 22.500.

36. Bestrijding Japanse duizendknoop (doel 7.3.3 )
Japanse duizendknoop (JDK) is een invasieve exotische plant die civieltechnische constructies en vooral biodiversiteit door overwoekeren van gewenste vegetaties ondermijnt. Om de schade door JDK te voorkomen heeft de gemeente Zwolle maatregelen genomen. Een van de maatregelen is het uitvoeren van een proef van verschillende bestrijdingsmethoden. Deze proef die op 7 locaties in Zwolle gedaan is, geeft inzicht in de effectiviteit van de bestrijdingsmethode en de kosten per methode. De resultaten van deze proef gecombineerd met landelijke ontwikkelingen is de basis voor de aanpak van JDK in Zwolle. Inmiddels zijn op circa 30 locaties is de beheersing en/of bestrijding van de JDK ingezet.
Door intensieve interne en externe communicatie hoe om te gaan met de JDK is getracht verdere verspreiding van de plant te voorkomen. Ondanks deze inspanningen is de effectieve manier van bestrijding van de plant nog niet in zicht. Uit inspecties zien we het aantal locaties en de omvang van bestaande locaties verder toenemen. Om de beheersing van de JDK voort te kunnen zetten, zijn de komende jaren nog flinke investeringen nodig. De beheersingsaanpak zal de komende jaren nog nodig zijn. Om de beheersing effectief voort te kunnen zetten is € 200.000 per jaar nodig.

37. Extra inzet aanjager dierenwelzijn (doel 7.3.3 )

De afgelopen jaren is de maatschappelijke aandacht voor Dierenwelzijn gegroeid. In het coalitieakkoord is daarom opgenomen dat het college meer gaat inzetten op Dierenwelzijn. De gemeente heeft naast de wettelijke taken die middels subsidies zijn ondergebracht bij partners als het Dierenasiel Zwolle, Flappus en de Dierenambulance een belangrijke regie- en aanjaagfunctie in het Dierenteam en binnen de gemeentelijke organisatie. De inzet is de afgelopen jaren deels gedekt uit de incidenteel beschikbaar gestelde middelen. Naar aanleiding van de uitwerking van de speerpunten is gebleken dat de nu beschikbare structurele capaciteit (14 uur per week) onvoldoende is om de regie- en aanjaagrol te kunnen vervullen, zeker gezien de groeiende maatschappelijke aandacht voor Dierenwelzijn. Er is 6 uur extra nodig om dit op een redelijk niveau te doen (€ 17.000 structureel).

38. Publicaties in huis aan huis bladen (doel 8.1.2 )
De raad heeft bij de behandeling van de verbeteragenda Lokale democratie gevraagd te onderzoeken wat nodig is om eventueel weer over te gaan tot invoering van de gemeentelijke pagina in de huis-aan-huis krant.Gelet op de ervaringen de laatste twee jaar met betrekking tot het teruglopende aanbod van geschikte berichten (veel nieuws wordt ook al via social media, filmpjes en de website gedeeld) wordt ertoe overgegaan om tweewekelijks een vaste pagina in de Swollenaer op te nemen. De totale kosten daarvan bedragen inclusief coördinatie circa € 40.000 per jaar (

39. Verkiezingen (doel 8.2.1 )
Het budget is nog gebaseerd op het stemmen met een stemcomputer. De laatste jaren zijn de kosten van verkiezingen echter toegenomen. De toename van kosten zit onder meer in:

 • Hogere ‘weddes’ voor stembureauleden door andere belastingregels.
 • Verhoging kosten inzet stemmentellers.
 • Verhoging kosten bezorgen stempassen en huis-aan-huisinformatie.
 • Kosten voor (optioneel) centraal stemmen tellen.
 • Extra personele inzet en inrichtingskosten ivm met toegankelijkheid van alle stemlokalen voor kiezers met een beperking.

Tot op heden konden de meerkosten gedekt worden uit de egalisatiereserve Verkiezingen maar deze is inmiddels uitgeput.
Het is noodzakelijk om het budgetverkiezingen structureel te verhogen met een bedrag van € 95.000.

40. Dienstverlening en toegankelijke stad (doel 8.2.1 )
De Toeslagenaffaire heeft duidelijk gemaakt dat de dienstverlening van de overheid op veel onderwerpen onder de maat is. Veel Nederlanders en ook Zwollenaren stonden in de kou. Inmiddels ligt er gelukkig wel een kabinetsreactie waarin een breed palet van overheids-brede verbeteringen wordt aangekondigd. Zo komt er meer aandacht voor hoe beleid uitpakt in de realiteit. En is het idee om informatie over die uitvoering veel meer mee te nemen bij de beleidsvorming en beleidsaanpassing.
De belangrijkste les van de Toeslagenaffaire is, dat we vooral met andere ogen, die van de inwoner, naar onze dienstverlening moeten kijken, naar waar onze blinde vlek zit. Dit vraagt tijd maar ook een gedegen aanpak die de inwoner betrekt, van buiten naar binnen kijkt en met partners ook voorbij de grenzen van de eigen organisatie kijkt. Een onderwerp waarmee we opgave gericht aan de slag willen.
Gemeenten krijgen in het kader van de Toeslagenaffaire en het vervolg daarop van het Rijk structureel geld voor het verbeteren van de dienstverlening. Dit geld willen we graag  aanwenden om de dienstverlening in de breedte te verbeteren.
We trekken een kwartiermaker programma Dienstverlening en Toegankelijke overheid aan die een concreet en organisatiebreed plan gaat opstellen. Dat plan zal in kwartaal 1 van 2022 vorm krijgen.
Onderdeel van dit plan zijn in ieder geval:

 • Een fysiek loket, mogelijk in het stadhuis, waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Doel is dat we mensen echt verder helpen met hun vraag: de vraag beantwoorden of doorverwijzen naar de juiste persoon van andere instantie of uitvoeringsorganisatie. Dit loket zal ook via website en telefoon bereikbaar zijn en mensen kunnen er een afspraak maken. Het eerste jaar zal vooral een leerjaar zijn.
 • Intensivering van het Versimpelteam dat ook aan de slag gaat met de kwaliteit van de (beslis)stukken voor het bestuur.

Er is een bedrag nodig van € 600.000 voor een kwartiermaker Dienstverlening en toegankelijke stad, intensivering van het Versimpeltteam en implementatiekosten van het plan.

41. Versimpelteam/Programma dienstverlening 2021-2024 (doel 8.2.1 )
In 2020 hebben we de herijking van onze dienstverlening afgerond met een nieuw programma dienstverlening 2021-2024. De focus in dit programma ligt op de relatie met de klant; dat vullen we in met klantreizen, klantonderzoeken en het versimpelen van communicatie (met name uitgaande brieven en webpagina’s), regels en processen. Dit alles draagt bij aan de 2 ambities uit onze visie op dienstverlening:

 1. we zijn gastvrij en maken het mogelijk
 2. we digitaliseren onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
  Onze digitale dienstverlening is inclusief, dus passende dienstverlening die voor iedereen vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk is

Een belangrijk onderdeel van het programma dienstverlening is het Versimpelteam dat in samenwerking met stad en organisatie werkt aan het versimpelen van communicatie, brieven, webteksten, e-mails etc. Het Versimpelteam is tot op heden altijd gefinancierd met incidentele middelen.
Voorstel is om de inzet van het Versimpelteam met ingang van 2022 structureel te borgen hetgeen een bedrag van € 65.000 vereist.

42. Interactie Klant Servicesysteem KISS (doel 8.2.1 )
In lijn met het organisatorische doel om de dienstverlening rondom levensgebeurtenissen zo gastvrij en op maat mogelijk in te richten verplichten we ons om het voor inwoners en ondernemers zo gemakkelijk, begrijpelijk en aangenaam mogelijk te maken.
Met KISS verbeteren we de toegankelijke en persoonlijke dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers, onze klanten. Een schil voor KCC-medewerkers, waardoor zij vanuit 1 scherm de klantvraag kunnen beantwoorden, is de oplossing. De incidentele kosten voor KISS zijn meegenomen in de vervangingsaanvraag voor ons zaaksysteem (e-Suite).
Voor het beheer en het onderhoud van KISS  is structureel € 15.000 euro benodigd.

43. Arboarts (doel 9.1.1 )
In het najaar van 2020 is een nieuwe aanbesteding uitgevoerd voor de dienstverlening van bedrijfsarts en bedrijfsmaatschappelijk werk. De uitkomst van die aanbesteding en de werkelijke uren die we uiteindelijk afnemen, leidt tot een forse kostenstijging. Dit is met name het gevolg van een tariefstijging. Het resultaat hiervan is dat de kosten structureel met € 40.000, stijgen: € 35.000 bedrijfsarts, € 5.000 Bedrijfsmaatschappelijk werk.

44. Capaciteit afdeling Human Resources (doel 9.1.1 )
De arbeidsmarkt verandert snel. De gemeente Zwolle heeft geïnvesteerd in professionele arbeidsmarktcommunicatie en staat als werkgever als aantrekkelijk bekend bij kandidaten. Voor het vervullen van vacatures stellen we deze eerst intern vacant via de Talentenregio, en als dat niets oplevert daarna extern via onze website. In een klein aantal gevallen schakelen we externe bureaus in om ons te ondersteunen in de werving en selectie. Toch merken we dat steeds meer vacatures, langer openstaan en moeilijker te vervullen zijn.
Om je juiste medewerkers binnen te halen zetten we in op het aanstellen van recruiter voor twee jaar (2022 en 2023). Iemand met specialistische kennis en gerichte aandacht om medewerkers aan Zwolle te binden te binden. Deels verwachten we hierdoor te kunnen besparen op incidentele opdrachten aan bureaus om personeel te werven. Kosten € 90.500 per jaar.

De afgelopen jaren is de functie van adviseur leren en ontwikkelen tijdelijk gefinancierd. Voor de organisatie is het  van belang deze taak voort te zetten. Deze adviseur heeft tot belangrijkste taak om Leren en Ontwikkelen steviger te verbinden aan de gewenste organisatieontwikkeling. Actief met een integrale blik de (gewenste) ontwikkelingen in de organisatie ophalen en vertalen naar leerlijnen. Kosten structureel € 83.000.

Door de groei van de organisatie is het nodig de van strategische organisatie adviseur (€ 36.000) en coördinator Arbo (€ 26.500) structureel uit te breiden

45. Versterken ontwikkeling lerende organisatie (doel 9.1.1 )
Zwolle groeit en Zwolle is ambitieus. De omgeving waarin de gemeentelijke organisatie opereert verandert snel en vraagt continue aanpassingsvermogen en ontwikkelkracht. De adaptiviteit van de ambtelijke organisatie is best groot (afgaande op de periode van aanpassing n.a.v. corona sinds 12 maart 2020), maar we zijn er nog niet goed in om deze incidentele aanpassingen ook te toetsen aan de verwachtingen van de stad, te borgen, kennis te delen, en om continue evalueren en bijstellen ook een structureel onderdeel van onze lerende organisatie te maken.
De ChristenUnie, Swollwacht en de VVD dienden gezamenlijk op 5 juli een motie in (M-19), getiteld ‘Waarde(n)vol mensenwerk’. In deze motie gaven de partijen aan dat:

 • een lerende cultuur vraagt om voortdurende reflectie en ontwikkeling, het daarvoor noodzakelijk is om feedback te organiseren,
 • er tal van ideeën zijn om feedback te vragen aan bijvoorbeeld teleurgestelde inwoners;

En roept het college op om:

 • deze waarden vanuit een lerende cultuur steeds meer vorm te geven in de relatie van de gemeente met inwoners en vertegenwoordigers van organisatie en bedrijven

De motie is uiteindelijk ingetrokken, maar deze motie onderstreept de aandacht die gevraagd wordt voor continue ontwikkeling en verbetering van de gemeentelijke organisatie, in goede verbinding met de inwoners en ondernemers in de stad.

Wat betekent dat?
De ambitie om onze samenwerking met partners in de stad en in de regio continue te willen verbeteren vraagt een bepaalde ontwikkeling onze medewerkers. Deze ontwikkeling willen we vormgeven vanuit een focus op leergesprekken en de versterking van procesadvies. Om dit te verwezenlijken vragen we concreet 1,5 fte procesadviseurs aan. Deze functie richt zich op het volgende takenpakket:

 • Methodieken te ontwikkelen en aan te bieden aan de organisatie om te evalueren en processen bij te stellen
 • Initiëren, voeren en begeleiden van ‘leergesprekken’ waarin inzichten en verbetervoorstellen opgehaald worden.
 • Expertise aan de organisatie aan te bieden om feedback op te halen bij partners in de stad, en de organisatie te helpen om feedback ophalen en ook zichtbaar toe te passen structureel onderdeel van onze aanpak te maken.
 • Gevraagd en ongevraagd het MTZ en leidinggevenden te adviseren over het verbeteren van een veilig leerklimaat.

Voor deze formatieuitbreiding is een bedrag nodig van € 162.500.

46 Ethiek; aanstellen Ethisch Officer (doel 9.1.3 )
De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Digitalisering, de aanwezigheid van mobiele devices en groei van het Internet of Things (IoT) vergroten de hoeveelheid beschikbare data enorm.
Deze ontwikkeling leidt tot een informatiesamenleving die ook voor de Gemeente Zwolle kansen en uitdagingen biedt. De programma’s: Slimme Samenleving en Datagedreven Werken, gaan deze uitdaging aan.
Het gebruik van databronnen in combinatie met nieuwe technologie werpt ook nieuwe vraagstukken op. Vanuit data-veiligheid of vanuit privacy zijn er diverse kaders en wetgeving. Ook zijn hier binnen de gemeentelijke organisatie werkwijzen en functionarissen actief.  De vraag of, hoewel de inzet van data en technologie binnen deze kaders valt, het wel ethisch correct is, vormt het nieuwe vraagstuk waar de Ethisch Officer zijn/haar rol vervuld.
De inzet van een Ethisch officer is één van de initiatieven bij het speerpunt Bewust omgaan met technologie van de  Digitale strategie van gemeente Zwolle.

47. Informatiebeveiliging en Verhogen digitale weerbaarheid (doel 9.1.3 )
Gemeenten, ook Zwolle, hebben dagelijks te maken met digitale dreiging. Deze dreiging vormt een groot risico waardoor verlies, diefstal en of ontoegankelijkheid van de (persoons-) en bedrijfsinformatie/ data kan plaatsvinden zoals eerder al gebeurde bij de gemeenten Hof van Twente, Lochem als ook de Universiteit van Maastricht.
Gemeente Zwolle samen met de partner gemeenten en provincie Overijssel hebben in 2020 het SSC-ONS opdracht gegeven om te starten met het programma Verhogen Digitale Weerbaarheid (VDW).
Dit programma sluit aan en geeft invulling aan het landelijke voornemen (VNG resolutie, maart 2021) om de digitale veiligheid van gemeenten aanzienlijk en met topprioriteit te verhogen.
Aanleiding hiervoor is een explosieve toename van de digitale dreiging op onze IT infrastructuur en data ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Daarom zijn informatieveiligheid en VDW  belangrijke aandachtspunten bij het speerpunt bewust omgaan met technologie van de Digitale strategie gemeente Zwolle.
Het gaat hierbij om zowel technische als organisatorische maatregelen. De technische infrastructuur (SSC-ONS) moet aangepast worden omdat de weerbaarheid vergroot moet worden als gevolg van steeds geavanceerdere technologische hack-methodes. Als gevolg van steeds vaker voorkomende digitale inbraakpogingen moet de ook de monitoring op de veiligheid van de systemen uitgebreid worden.
Ook zijn extra maatregelen nodig om de benodigde basis beveiliging conform de Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) en de Zwolse interne organisatie en (technische) inrichting hierop voor te bereiden. Dit gaan wij als volgt doen;

 1. Technische aanpassingen voor een veilige technische infrastructuur, incidenteel 2022 € 189.000.
 2. Beheer/aanpassingen  en monitoring veilige technische infrastructuur, structureel vanaf  2022 € 175.000.
 3. Maatregelen  Verhogen Digitale Weerbaarheid 2022, incidenteel € 160.000 in 2022.
 4. Implementeren van de verbetermaatregelen voortvloeiend uit externe audit (€ 96.000, incidenteel 2022) en twee dagen voor een jaar projectcoördinator Zwolle voor programma Verhogen Digitale Weerbaarheid, incidenteel € 44.000 in 2022.

48. Concerncontrol (doel 9.1.4 )
Zwolle staat de komende jaren voor een schaalsprong en voor grote uitdagingen als het gaat om transities die op ons afkomen. Dat vergt forse investeringen. En het vraagt ook het nodige van de gemeentelijke organisatie. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en de risico’s goed te kunnen managen voorzien wij een toenemende behoefte aan strategisch advies op het gebied van (concern)control en sturing. Ook betekent het dat we kritisch moeten kijken naar onze bestaande begroting en uitgaven. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor systematische borging van leren en evalueren en het onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid. Op dit moment is binnen de organisatie onvoldoende capaciteit aanwezig om deze rol optimaal in te vullen. Daarnaast liggen er ook een aantal concrete opdrachten die vanwege de beperkte capaciteit blijven liggen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de implementatie van de aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport over risicomanagement, prestatielevering en de rechtmatigheidsverklaring. Voorstel is om de formatie met 1 fte uit te breiden.

49. Capaciteit team Verbijzonderde Interne Controle (doel 9.1.4 )
V anaf 2022 moet het College een rechtmatigheidsverantwoording afgeven, als oordeel over de eigen Jaarstukken. Via de rechtmatigheidsverantwoording wordt verantwoording afgelegd over de rechtmatige naleving van de regels, die relevant zijn voor de financiën van de gemeente. Gedacht kan worden aan de naleving van de voorwaarden voor subsidies en Europese aanbestedingen, maar ook aan misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsvoorwaarden en aan lasten, waarvoor geen voorafgaande dekking opgenomen was in de begroting.
Over de vormgeving van de rechtmatigheidsverantwoording is verkennend gesproken met de audit commissie en financiële woordvoerders. Besloten is tot het scenario waarin naast de financiële rechtmatigheid ook aandacht wordt aanbesteed aan aanvullende processen en / of speerpunten die door Raad, het College of de ambtelijke organisatie worden aangedragen.
In de huidige situatie is de beschikbare capaciteit van het VIC-team voldoende voor het uitvoeren van de controles ten behoeve van de financiële rechtmatigheid (de Jaarrekeningcontrole). Capaciteitsuitbreiding is echter wel noodzakelijk om onder andere de IT-omgeving te beoordelen waarin de processen zijn ondergebracht en voor controles rond fiscale onderwerpen. Beide onderwerpen werden in de oude situatie uitgevoerd door de externe accountant. Daarnaast is er capaciteit nodig om jaarlijks enkele niet financiële processen te beoordelen (zoals speerpuntproces inkoop- en aanbesteding). en om jaarlijks aandacht te kunnen besteden aan enkele financiële processen die geen onderdeel zijn van de accountantscontrole maar die toch een redelijke financiële omvang kunnen hebben tot € 4 miljoen.
Om het systeem van interne control optimaal vorm te kunnen geven, is het nodig om de formatie van het VIC-team structureel uit te breiden met 1,6 fte.

50.Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle (doel 9.1.4 )
Eind 2019 is door een extern bureau een onderzoek uitgevoerd naar de inkoopvolwassenheid van de gemeente Zwolle. Aanleiding voor dit onderzoek is dat de kwaliteit van inkoop intern zodanige verschilt dat deze bijvoorbeeld een risico vormt ten aanzien de rechtmatigheid van inkoop.
In het onderzoek is geconstateerd dat het strategisch versterken van de inkoopfunctie noodzakelijk is in verband met de grote opgaven voor en van de stad. Groei van de stad met 10.000 woningen, invulling gegeven aan gemeentelijke doelen zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en het oplossen van complexe vraagstukken in het sociaal domein. Met de groei en verandering van de stad wordt als vanzelfsprekend van de gemeente verwacht dat zij professioneel inhoud geeft aan al haar gemeentelijke taken. Bij de meeste van deze onderwerpen ligt er een relatie met inkoop.
Om de inkoopfunctie te versterken is een structurele uitbreiding van de formatie met 1 fte nodig (€ 112.500) en een incidentele uitbreiding (2022 en 2023) met 1 fte (€ 98.000).

Incidentele bestedingsvoorstellen

2022

2023

2024

2025

1. Formatie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

751.000

863.000

112.000

112.000

- Dekking uit reserve NUTW sociaal

-112.000

-112.000

-112.000

2. Hervormingsagenda sociaal domein

851.000

648.000

440.000

440.000

3. Sportwijkmanagement

70.000

4. Bijdrage inventaris en sportvloer Victorium

310.000

5. Bezuiniging sport

187.000

6. Impl. aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties

30.000

30.000

7. Pilot uitvoeringsplan cultuursensitief werken Holtenbroek

60.000

8. Bestuurdersnetwerk cultuursensitieve Ouderenzorg

10.000

9. Zwolle dementievriendelijke gemeente

75.000

10. Vitaal en waardig ouder worden

175.000

11. Inzet ervaringsdeskundige
12. Implementatie inkoopmodel Jeugdwet
13. Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet
14. Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders

43.000
326.000
75.000
84.000

43.000
15. Pro-actief toezicht rechtmatigheid WMO en Jeugdwet

211.000

211.000

16. Beschermd wonen naar Beschermd thuis
- Dekking uit doel 3.3.2 Beschermd wonen

540.000
-540.000
17. Resultaat inkoopmodel Tiem

300.000

18. Naar werk

250.000

19. Aanpak statushouders

710.000

20. Nieuwe Wet inburgering; statushouders

-46.000

21. Bemiddeling naar werk ondertussengroep statushouders

225.000

22. Aanpak mensenhandel

112.000

112.000

23. Formatie inkomensondersteuning; bijstandsverlening

356.000

24. Sociaal ondernemerschap, starters en start ups

100.000

100.000

25. Economisch perspectief

500.000

500.000

26. Circulaire economie

220.000

220.000

27. Toeristisch perspectief

310.000

310.000

28. Evenementenbudget

107.500

107.500

29. Programma centrum Binnenstad en Broerenkwartier

495.000

30. Investeringen Themajaar Hanze 2023

500.000

1.500.000

31. Investeringen cultuur

500.000

500.000

500.000

32. BO Mirt

200.000

33. Stedelijk programmeren

500.000

350.000

34. Schaalsprong woningbouw

425.000

35. Uitwerking borging ruimtelijke kwaliteit/stadsbouwmeester

100.000

36. Integrale gebiedsaanpak Holtenbroek

145.000

37. Transformatie Oosterenk

250.000

200.000

38. ICT Omgevingswet

160.000

160.000

39. Programma Aanpak Stikstof (PAS)

100.000

40. Programma Omgevingswet

450.000

150.000

41. Erfgoedvisie

40.000

42. Team wonen

130.500

130.500

130.500

130.500

43. Aanjager/Verkenner Flex wonen

110.000

44. Wonen met zorg

234.000

375.000

45. Aanpak rotonde Eli Heimanslaan

550.000

46. Aanpak laadpalen in relatie tot energietransitie

50.000

100.000

47. Uitvoering actieplan Zwolle Wereldfietsstad

250.000

250.000

48. Mobiliteitsprojecten

250.000

250.000

49. I-centrale - digitaal zenuwcentrum van en voor de stad

125.000

125.000

50. Mobihubs

100.000

51. Zero emissie stadslogistiek

60.000

60.000

52. Digitaliseringsopgave mobiliteit

30.000

53. Energietransitie; incidenteel werkbudget

800.000

800.000

54. Groen-  en recreatievisie

200.000

55. Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle

50.000

56. Stinspark

211.000

211.000

57. Versterking bewonerskader Holtenbroek

45.000

45.000

58. Bomenonderhoud

258.000

200.000

59. Toegankelijkheid gemeentelijk Vastgoed

240.000

240.000

60. Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen

150.000

61. Meerjarenbegroting afval

2.500.000

-750.000

-750.000

62. Aanpak ganzenoverlast

100.000

100.000

63. Pilot dierenwelzijn en mensenzorg

75.000

64. Natuur en milieu educatie; NME

90.000

90.000

65. Energiecontroles

50.000

50.000

66. Verkiezingen 2022

75.000

67. Subsidieverwerving

145.000

145.000

68. 70 jaar Molukkers Zwolle

171.000

69. Capaciteit afdeling Human Resources

90.500

90.500

70. Informatiesamenleving

405.000

250.000

250.000

250.000

71. WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid

70.000

61.000

32.000

11.000

72. Digitale strategie

80.000

73. Informatiebeveiliging en verhogen digitale weerbaarheid

489.000

74. Smart City G40 koplopers

205.000

75. Versterking strategisch management

441.000

441.000

441.000

76. Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle

98.000

98.000

77. Herijking/vernieuwing Algemene subsidieverordening

195.000

Totaal incidentele bestedingsvoorstellen

19.340.500

9.304.500

1.043.500

831.500

1. Formatie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (Programma 1, 2, 3  en 4)
Via de Hervormingsagenda Sociaal Domein geven we samen met de stad invulling aan de beoogde inhoudelijke bewegingen die per spoor worden uitgewerkt en worden gerealiseerd. De beoogde hervorming vraagt niet alleen iets van onze partners maar ook van de eigen inzet binnen het Sociaal Domein, de afdeling MO.
In 2020 is hier bij de PPN al een bestuurlijke toelichting op gegeven.
De uitgangspunten daarin genoemd zijn nog steeds van kracht, nl: medewerkers moeten zich een andere manier van werken eigen maken en dat vergt veel inzet en focus. De winkel blijft open en we bevinden ons in een complex en dynamisch (bestuurlijk) speelveld.
De werkzaamheden zijn door Corona toegenomen en het speelveld is deels hieraan aangepast (denk aan jeugd en gezinsproblematiek, zwaardere psychische gevallen, onderwijsachterstanden, eenzaamheid, mantelzorg/vrijwilligersbeleid enz.). Duurzaam investeren in de relatie met onze stakeholders en samen een nieuwe toekomst ontwerpen kost tijd en inzet en vooraf kan niet geheel voorspeld worden hoe dit gaat verlopen.  
Om de hervorming in het Sociaal Domein en deels veranderende vraagstukken uit te kunnen voeren is versterking nodig.
Het gaat om een formatieuitbreiding met 8 fte voor een periode van 2 jaar waarmee een bedrag van € 751.000 is gemoeid.
Daarnaast is er tot en met 2022 dekking voor de functie van Relatiemanager jeugd. Deze functie moet ook na 2022 blijven bestaan en daar is in de periode 2023 tot en met 2025 € 112.000 per jaar voor nodig. Deze kosten worden gedekt uit de in 2021 in de reserve nutw sociaal gestorte middelen vanuit de gemeentefondsgelden (meicirculaire 2021) voor aanpak problematiek jeugdzorg die in de begroting 2021 op programma 10 geraamd was.

2. Hervormingsagenda sociaal domein (doelen 1.1.1; 1.1.2; 2.1.3; 2.2.2; 4.2.1)
De Hervormingsagenda is begin 2020 vastgesteld. Daarmee startte het vierjarige programma om invulling te geven aan een aantal grote systeemhervormingen die nodig zijn om een duurzaam geheel van zorg en ondersteuning te hebben dat past binnen de beschikbare middelen.
Om de resultaten van de Hervormingsagenda te halen moeten we inzetten op een nieuwe manier van werken, zowel intern als in afstemming met onze partners. Duurzaam investeren in de relatie met onze stakeholders en samen een nieuwe toekomst ontwerpen. Daarvoor werken we vanuit vernieuwende aanpakken en laten we ons adviseren en trainen door experts. Steeds met het doel om het vervolgens binnen de eigen organisatie verder op te pakken en opgedane kennis ook in de toekomst te benutten. Ook doen we geregeld onderzoek om onze aannames en nieuwe werkwijzen te toetsen.
Voor de komende jaren worden de volgende extra budgetten gevraagd:
o Dagbesteding 120.000 voor 4 jaar
o Maatschappelijke participatie 220.000 voor 4 jaar
o Overzichtsfunctie Samen Zwolle 100.000 voor 4 jaar.
o Bureau toegankelijk Zwolle 85.000 in 2022
o Projectkosten HvA 326.000 in 2022 en 208.000 in 2023.

3. Sportwijkmanagement (doel 1.2.2)

Het sportparkmanagement wordt ingezet op locaties waar binnen- en buitensport, onderwijs, welzijn en zorg aanwezig zijn. Vooral op die locaties zijn de randvoorwaarden aanwezig om toegesneden arrangementen aan te bieden voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.Tevens zijn op die locaties de randvoorwaarden aanwezig om afwisselend sport- en beweegprogramma’s aan te bieden voor tieners (spannender bewegen) en ouders (eenvoudiger bewegen).

Het Sportparkmanagement richt zich niet alleen op het park, maar ook – of juist vooral - op het omliggende gebied en de samenwerkingspartners die daar zijn gevestigd. De wijk/buurt waar het park is gevestigd vormt veel meer het werkgebied, met als uitvalsbasis het sportpark.
Het Sportparkmanagement richt zich niet alleen op de samenwerking tussen alle partners, maar ook op delen van het gebruikerbeheer van het park (het roosteren, de verhuur van velden en voorzieningen). Op die wijze wordt ook de versnippering in de verhuur van de parken tegengegaan. Idealiter huurt ‘het sportparkmanagement’ het hele park van de gemeente en verhuurt zelfstandig onder aan verenigingen en derden. Voor de uitvoering hiervan is in 2022 een bedrag nodig van € 70.000.

4. Bijdrage inventaris en sportvloer Victorium (doel 1.2.3)
In september 2021 wordt Victorium in gebruik genomen. Een nieuwe sportaccommodatie op bedrijventerrein de Vrolijkheid. Deze accommodatie bestaat naast een sporthal ook uit een turnhal en met name de laatste is een hoogwaardige aanvulling op de reeds aanwezige sportaccommodaties in Zwolle.

Door de komst van Victorium worden met name de gym- en turnverenigingen extra gefaciliteerd en kunnen zij hun programma verder uitbreiden, daarbij wordt er intensief samengewerkt met het Center for Sports en Education (CSE). Ook is de turnhal in beeld voor het topsportprogramma van de KNGU.
Het daggebruik richt zich met name op Landstede en CSE, in de avonden komen de ruimten beschikbaar voor de (Zwolse) sportverenigingen. Voor sommige verenigingen betekent dit een extra impuls aan hun saamhorigheid, omdat ze eindelijk meer activiteiten bij elkaar kunnen brengen.
Aan de gemeente wordt vanuit Landstede / CSE een incidentele bijdrage gevraagd om dit te faciliteren. Hierdoor kan een geschikte sportvloer en een volwaardige inventaris aangeschaft worden.

5. Bezuiniging sport (doel 1.2.3)
In 2017 is een bezuiniging Sport ingeboekt, waarop vervolgens bij de Perspectiefnota 2020-2023 is besloten de besparing van € 300.000 op sport gefaseerd in te voeren. Vanaf 2020 structureel € 100.000 en vanaf 2021 daar bovenop nog eens structureel € 200.000. Ingaande het jaar 2022 resteert nog een structureel te bezuinigen bedrag van € 187.000. Het streven is om deze in te vullen via herziening van de contracten met diverse partners (bijvoorbeeld contract met Optisport).
De herziening van contracten vergt tijd en derhalve zal de bezuiniging niet gerealiseerd worden in 2022. Incidenteel komt het resterende bezuinigingsbedrag voor het jaar 2022 dus ten laste van de algemene middelen.

6. Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties (doel 1.1.2)
Een onderzoek naar 14 Zwolse wijkaccommodaties heeft informatie opgeleverd over de vraag en het aanbod van de accommodaties en de relatie tussen die twee. De staat en het aanbod van de accommodaties is in kaart gebracht met behulp van de belangrijkste kenmerken van de wijkaccommodaties; het betreft capaciteit, functionaliteit, kwaliteit, bezetting, doelgroep, beheer en exploitatie.
Bij de vraag/behoefte aan de Zwolse Wijkaccommodatie is de samenstelling van de wijken en de sociale opgave betreffende beleidsdoelstellingen op het gebied van bewegen, cultuur, ontmoeting, welzijn, WMO, zorg, de hervormingsagenda en PPN in kaart gebracht.
Voorstel is om voor de implementatie van de aanbevelingen een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen gedurende 2 jaar.

7. Pilot uitvoeringsplan cultuursensitief werken Holtenbroek (doel 1.1.3)
Zwolle wil nu en in de toekomst een stad zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te verblijven en vitaal en waardig ouder te worden. Veel senioren redden zich prima, wonen in een levensloopbestendige woning of zorgen zelf voor de nodige aanpassingen en hebben een actieve leefstijl. Maar er zijn senioren die daar minder goed in slagen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit geldt voor een toenemend aantal niet-westerse migrantenouderen die ‘onze’ aandacht verdienen (met ‘onze’ bedoelen we gemeente, zorg- en welzijnspartijen en het maatschappelijk voorveld).
De focus moet vooral liggen op die migrantenouderen (55+) die naast een slechte gezondheid ook weinig te besteden hebben, de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn, over een klein en eenzijdig sociaal netwerk beschikken oftewel niet de hulpbronnen hebben om de regie over het eigen leven te kunnen voeren.
Cultuursensitieve ouderenzorg is één van de 8 speerpunten Seniorenagenda Vitaal en Waardig Ouder Worden, vastgesteld door de raad op 9 maart 2020.
Doel van deze pilot, uit te voeren door Stichting WijZ:

 • beter bereik van migrantenouderen en meer passend aanbod bieden, onder meer in samenwerking met ULU Sport en de Marokkaanse Islamitische Gemeenschap
 • meer vindplaatsen (buurtkamers, gekoppeld aan zorginstellingen) creëren als startpunt richting passende ondersteuning
 • migrantenouderen kennis laten maken met Nederlandse zorgvoorziening(en).

Het budget is met name nodig voor het aantrekken van een Coördinator Migranten.

8. Bestuurdersnetwerk cultuursensitieve Ouderenzorg (doel 1.1.3)
Per november 2020 hebben inmiddels meer dan 30 Zwolse, regionale en zelfs landelijke zorg- en welzijnsorganisaties en migranten zelforganisaties het manifest ondertekend, waarin is aangegeven zich gezamenlijk in te zetten voor cultuursensitieve ouderenzorg (CSO) in de gemeente Zwolle.
Dit Bestuurdersnetwerk CSO, waarin Windesheim een belangrijke rol speelt, vormt een prima tandem met het regionale Professionals-netwerk CSO en volgt tevens de beoogde pilot CSO Holtenbroek.
Daarmee zet Zwolle bij CSO in op een krachtige combinatie van denken, verbinden, besliskracht en doen. Om ook het komende jaar de bijeenkomsten van het Bestuurdersnetwerk CSO te kunnen blijven organiseren, synchroon aan de beoogde pilot Holtenbroek, is een budget van € 10.000 nodig.

9. Zwolle dementievriendelijke gemeente (doel 1.1.3)

In maart 2020 heeft de raad het college verzocht ervoor te zorgen dat Zwolle een dementievriendelijke stad wordt. In Zwolle hebben we op dit moment naar schatting 1700 inwoners met dementie. De prognose van Alzheimer Nederland veronderstelt een flinke toename. In 2025 hebben we het dan over 2000 en in 2030 over 2400 mensen met dementie. Een groot deel van deze mensen, naar schatting 70%, woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving. Deze mantelzorgers worden vaak (te) zwaar belast en zijn vaker eenzaam.
Er is een plan van aanpak opgesteld voor 3 jaar, beginnend in 2021, waarbij het resultaat zal zijn:

voldoende en passende voorzieningen en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers, voorzieningen in de openbare ruimte, kennis en expertise bij professionals in de zorg en dienstverlening en bewustwording in de Zwolse samenleving, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in de Zwolse samenleving.
Het benodigde bedrag voor het jaar 2022 bedraagt € 75.000.

10. Vitaal en waardig ouder worden (doel 2.1.1)
De op 9 maart 2020 door de raad vastgestelde Seniorenagenda Vitaal en waardig ouder worden kent 8 speerpunten; positieve gezondheid, levensloopbestendig wonen, meedoen en ertoe doen, toegankelijke fysieke omgeving, aanpak eenzaamheid, cultuursensitiviteit, regenboogouderen en dementie.
Het programma Vitaal en Veilig Thuis (VVT) in Zwolle draagt aan al deze speerpunten bij. Door directe concrete acties al tijdens het gesprek met ouderen, door verbinden van preventie en zorg en door informatie en signalering.
VVT is gestart in het najaar van 2017 en heeft als doel het vergroten van de vitaliteit en veiligheid bij 70-plussers in de gemeente Zwolle zodat ze langer vitaal en veilig thuis kunnen wonen. Bij dit programma zijn onder meer maatschappelijk werk, politie en brandweer, woningcorporaties, sociaal wijkteams, GGD, banken en zorginstellingen betrokken.
De aanpak is geëvalueerd in november 2020. Waar mogelijk wordt de werkwijze geleidelijk uitgebreid over wijken/stadsdelen, met de ambitie om tot een dekkende Zwolse aanpak te komen.
Wat betreft 2022: de werkwijze van Vitaal  Veilig Thuis is mede door de corona-crisis, aangepast. Samen met het uitbreiden van de wijken van Vitaal & Veilig thuis zorgt dit ervoor dat er meer vrijwilligers en ook meer vrijwilligerscoördinatietaken bij zijn gekomen, ook de doorverwijzingen naar partners worden er steeds meer.
De Aa-landen wordt, ook in 2022, onderhouden, nieuwe 70-plussers krijgen een uitnodiging om deel te nemen. Westenholte wordt afgemaakt en onderhouden, in Zwolle Zuid is in het voorjaar van 2021 gestart en inmiddels is ook gestart in Diezerpoort. Daarnaast wordt bekeken in welke wijken de aanpak vervolgens kan worden uitgerold. Voor het jaar 2022 is hiervoor een budget nodig van
€ 175.000. In de loop van 2022 wordt samen met WijZ bekeken waar we staan en hoe we het programma vervolgen.

11. Inzet ervaringsdeskundige (doel 2.1.1)
Het Sociaal Wijkteam wil haar professionaliteit vergroten en waar mogelijk de dienstverlening verbeteren door beter aan te sluiten bij de leefwereld van inwoners en hun gezinnen. Dit wordt bereikt door de inzet van een ervaringsdeskundige.
Voor de jaren 2022 en 2023 is daarvoor een budget nodig van € 43.000.

12. Implementatie inkoopmodel Jeugdwet (doel 2.1.1)
De implementatie van het nieuwe inkoopmodel Jeugd zal – wanneer deze via een Big Bang gaat plaatsvinden - een behoorlijke claim leggen op de uitvoeringscapaciteit en leiding van het Sociaal Wijkteam (SWT). Naast training van de medewerkers gaan alle lopende jeugddossiers (ca. 4000) omgezet worden naar de nieuwe codering. Ouders die hierdoor onrust ervaren worden door de medewerkers van het SWT opgevangen. Cliënten bij zorgaanbieders die nu een toewijzing hebben en niet meer gecontracteerd worden, zullen moeten worden omgezet naar een andere gecontracteerde aanbieder. Dit gaat bij een deel van de ouders onrust opleveren. Dat vraagt van de SWT-medewerkers dat zij veelvuldig uitleg moeten geven en de ouders gerust moeten stellen. Ook voorzien wij dat er veel overleg nodig zal zijn met aanbieders van jeugdzorg.
Voor de capaciteitsinzet die hiermee gemoeid is, is een bedrag nodig van € 435.000 waarvan € 108.750 in 2021 (Berap 2 2021)en € 326.000 in 2022.

13. Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugdwet (doel 2.1.1)
Het woonplaatsbeginsel in de jeugdwet regelt welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp. Omdat het vaak moeilijk is om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is, gaat het woonplaatsbeginsel wettelijk veranderen m.i.v. 1 januari 2022. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Dit moet leiden tot duidelijkheid en lagere uitvoeringslasten.
Dossiers worden (warm) overgedragen, daarnaast worden ook nieuwe dossiers ontvangen. De voorbereiding en verwerking hiervan legt een claim op de uitvoeringscapaciteit. Extra tijdelijke formatie is nodig om de implementatie van ca. 430 dossiers goed te borgen. Hiervoor is een bedrag van € 100.000 nodig waarvan € 25.000 in 2021 (Berap 2 2021) en € 75.000 in 2022.

14. Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders (doel 2.1.1)
De ondersteuning van Statushouders door het Sociaal Wijkteam (SWT) verloopt te vaak erg moeizaam. Een groot deel van de statushouders waar het SWT mee te maken krijgt heeft een grote taalachterstand en is nauwelijks geïntegreerd. Zij kunnen simpelweg hun weg niet vinden in de Zwolse maatschappij met verstrekkende gevolgen. Daarnaast zijn er grote zorgen over de kinderen in deze (vaak grote) gezinnen. Trauma’s hebben een effect op de opvoeding (en veiligheid) van de kinderen. Dit zorgt voor een extra beroep op diverse voorzieningen. Het SWT wil in samenwerking met mensen uit de doelgroep zelf een specifieke aanpak ontwikkelen die aansluit bij deze doelgroep. Een aanpak die erop gericht is om de kansen op integratie te verbeteren, de druk op de voorzieningen te verminderen en een goede start voor de kinderen te bevorderen.
De kosten van deze aanpak bedragen € 112.500 waarvan € 28.125 in 2021 (Berap 2 2021) en € 84.000 in 2022..

15 Pro-actief toezicht rechtmatigheid WMO en Jeugdwet (doel 2.1.3)
Aanleiding
Er is een groeiende landelijke aandacht voor de aanpak van zorgfraude. Er is sprake van zorgfraude als er opzettelijk en doelbewust, tegen de regels gebruik wordt gemaakt van zorggeld voor eigen of andermans voordeel. Hierdoor komen de gelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Jeugdwet niet altijd op juiste plek terecht. Dit kost de samenleving jaarlijks naar schatting vele miljoenen euro’s.
Ambitie van Zwolle
De gemeente Zwolle heeft een aanpak zorgfraude opgesteld met een ambitie op het gebied van toezicht en handhaving sociaal domein. Ons beleid ziet erop toe dat we zoveel mogelijk zorgfraude en oneigenlijk gebruik van zorggeld (gemeenschapsgeld) en in een zo vroeg mogelijk stadium wensen te voorkomen door toezicht (en handhaving) onderdeel van integrale dienstverlening aan de inwoner te laten zijn. Dit beleid sluit aan bij thema’s als ‘opgavegericht’, ‘gastvrij & mogelijk’, ‘professioneel partner’ en ‘vernieuwend’ van onze koers en kompas Zó doen we dat in Zwolle.
Proactief toezicht
Om de bovengenoemde ambitie te realiseren is het van belang dat we naast reactief signaalgestuurd toezicht vooral inzetten op preventief en proactief toezicht, zodat inwoners en aanbieders de ruimte en gelegenheid krijgen tijdig verbeteringen aan te brengen en waardoor wij hen op tijd bewust kunnen maken wanneer er sprake is van fraude en/of oneigenlijk gebruik. Door proactief toezicht verwachten we daadwerkelijk oneigenlijk gebruik van gemeenschapsgeld en zorgfraude te kunnen voorkomen.
Dit betekent een andere manier van toezicht dat andere capaciteiten van de toezichthouders vraagt dan het signaalgestuurd toezicht. Deze proactieve inzet betekent op termijn een win-win situatie: de gemeente voorkomt grotendeels het weglekken van zorggeld en kan daarmee de ondersteuning bekostigen die een inwoner daadwerkelijk nodig heeft. Tevens levert dit scenario naar verwachting een betere verstandhouding en contact met inwoners en aanbieders op. Mogelijk dat op termijn met dit scenario het signaalgestuurd toezicht aan de achterkant deels en terugvordering van zorggeldkan worden voorkomen. Dat kan tevens een verschuiving betekenen van reactief toezicht en proactief toezicht.
Het aantrekken van 2 toezichthouders (2 fte) en een coördinator (0,67 fte) vergt een bedrag van € 211.000 in de jaren 2022 en 2023.

16. Beschermd wonen naar beschermd thuis (doel 2.1.3)
Inwoners met een psychische kwetsbaarheid mogen in Zwolle rekenen op passende ondersteuning. We willen hierbij zoveel mogelijk ondersteuning op maat aanbieden, de juiste zorg op de juiste plek.
De komende jaren zetten we in op de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. Hiermee beogen we passende zorg voor (psychisch) kwetsbare inwoners, een doorgaande lijn van lichtere ondersteuning naar zware zorg, op- en afschaalbaar naar behoefte, behandeling dat aansluit op de ondersteuning, match tussen zorgbehoefte van kwetsbare inwoners en hun woonplek en dus het voorkomen van gedwongen verhuizingen.
Het beschermd wonen zal zich de komende jaren beperken tot de doelgroep die een tijdelijk verblijf in een accommodatie van een instelling met 24/7 beschikbaarheid (continu aanwezig) van ondersteuning nodig heeft. Het regionaal aanbod beschermd wonen wordt dan ook beperkter in omvang. Dit betekent dat er een verschuiving zal plaats vinden van zware naar lichtere vormen van ondersteuning.
Om deze beweging van regionaal naar lokaal op gang te krijgen heeft de regio besloten om een deel van de regionale middelen voor beschermd wonen te verschuiven naar de lokale gemeenten  met als doel het investeren in die ondersteuning die nodig is om inwoners zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Voor Zwolle gaat het om een bedrag van € 540.0000.
Iedere gemeente in de regio heeft hiermee de opdracht om de lokale ondersteuningsstructuur zo te versterken dat cliënten kunnen uitstromen uit beschermd wonen in hun gemeente en nieuwe instroom in beschermd wonen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
In Zwolle is deze opgave samen met cliënten, inwoners en onze partners in de stad, uitgewerkt in het lokaal uitvoeringsplan van Beschermd Wonen naar (beschermd) thuis. We hebben hierin de  regionale toekomstvisie voor beschermd wonen vertaald naar een aanpak die werkt voor Zwolle en aansluit op de hervormingsagenda Sociaal Domein.
Dit betekent dat we de lokale ondersteuningsstructuur zo inrichten dat onze kwetsbare inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving. De scheiding van wonen en zorg wordt verder doorgezet. Voldoende passende en betaalbare woningen en een diversiteit aan woonvormen (met vorm van ondersteuning) zijn een andere belangrijke voorwaarde.

17. Resultaat inkoopmodel Tiem (doel 2.2.1)
De gemeente Zwolle heeft een uitvoeringsovereenkomst met Tiem voor de uitvoering van de Wsw-dienstverlening. Hieraan gekoppeld zit het inkoopcontract waarin de tarieven en percentages zijn vastgelegd. In dit model kennen we  3 met elkaar ‘communicerende‘ tarieven: beschut binnen, gedetacheerden en begeleid werken. Deze laatste groep is marginaal en verwaarloosbaar in aantal. SW-medewerkers zijn of gedetacheerd, of werken binnen. De opdracht is al jaren om, waar mogelijk, de medewerkers te detacheren. Hiermee wordt aangesloten bij de arbeidsmogelijkheden van die medewerker en wordt een detacheringsvergoeding ontvangen.
We zien de ontwikkeling dat het steeds moeilijker wordt om SW-medewerkers die beschut werken, alsnog te detacheren en om medewerkers die gedetacheerd zijn, gedetacheerd te houden. Dit wordt veroorzaakt door meerdere redenen, zoals een ouder wordende doelgroep met (toenemende) beperkingen, autonome uitstroom en het ontbreken van nieuwe instroom waardoor de omvang van de groep afneemt. alsmede onvoldoende stabiele kansen voor groepsdetacheringen (waar de huidige beschut werken groep in kan functioneren). Dit zijn moeilijk te beïnvloeden processen. De inspanningen op detacheringen hebben zich steeds meer verplaatst naar groepsdetacheringen. We zien dat we in groepsdetacheringen ook collega’s met sterk verminderde loonwaarde kunnen plaatsen. Op het moment dat een (groeps-)detachering stopt en een nieuwe plaatsing niet mogelijk is, wordt de medewerker weer beschut binnen geplaatst. Vrijgevallen detacherings-plekken laten zich vrijwel niet meer invullen door andere SW-medewerkers.
Beschut binnen kent een hogere inkoopprijs dan detacheren. De totale inkoopprijs voor de SW (beschut binnen en detacheringen samen) komt hoger uit dan begroot.
Voorgesteld wordt om in 2022 € 300.000 toe te kennen om dit knelpunt op te lossen.

18. Naar werk (doel 2.2.1)
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ)
Voor het ondersteunen van kandidaten richting zelfstandig ondernemerschap, zal de bestaande invulling gehandhaafd worden. Vanaf 2022 wordt een nieuwe vorm ingericht door RBZ.

 • RBZ heeft in haar begroting geen financiële middelen om externe expertise toe te voegen op de eigen dienstverlening. Met het geven van een vervolg aan deze gemeentelijke bijdrage en aanpak, worden vormen van Publiek Private Samenwerkingen bevorderd en de kennis en expertise van andere partners benut om uitstroom te bevorderen.

Tiem
Voor het deel waar Tiem gebruikt van maakt, willen we de invulling anders vormgeven dan afgelopen jaren.

 • Het merendeel van de partijen (momenteel 24) die zich hebben gemeld, zijn reguliere re-integratiebureaus. Deze bureaus zijn met name succesvol als ze kandidaten aangeboden krijgen die dicht op de arbeidsmarkt staan. Deze groep werd amper aangeboden, omdat we daar zelf goede instrumenten voor hadden en hebben. Vandaar dat in 2019 de criteria zijn aangepast en er kandidaten aangeboden konden worden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor zijn, naast uitstroom naar werk, ook aanvullende resultaten behaald.
 • Per 1-1-20 was 31% uitgestroomd naar werk, 11% is doorgestroomd naar onderwijs en werkervaring, 33% was niet succesvol en is vervangende dienstverlening via Tiem/STW/IO aangeboden en 27% zat nog in traject. Op dit moment zitten er 57 kandidaten in traject.
 • De oorspronkelijke vorm van aanbesteden droeg deels bij aan het laten uitstromen van kandidaten naar werk. Maar de zakelijke relatie (aanbesteden waarop een willekeur aan partijen kan inschrijven), maakt dat er weinig synergie ontstond. Er zat weinig diversiteit in aanbieders en er waren landelijke partijen met weinig kennis van de lokale/regionale arbeidsmarkt.
 • In de ontwikkelopdracht van Tiem zit het verder vormgeven aan Publiek Private Samenwerking, maar in de opdracht voor uitvoering van (onderdelen van) de Participatiewet en daaraan gekoppelde financiering, zit weinig financiële ruimte. Dit werd veelal vorm gegeven met de middelen uit de bestaande raamovereenkomst.
 • Tiem  heeft in haar begroting geen financiële middelen om externe expertise toe te voegen op de eigen dienstverlening. Met het geven van een vervolg aan deze gemeentelijke bijdrage en aanpak, worden vormen van Publiek Private Samenwerkingen bevorderd en de kennis en expertise van andere partners benut om uitstroom te bevorderen.

Voor het inhuren van externe expertise is in 2022 een bedrag nodig van € 250.000.

19. Aanpak statushouders (doel 2.2.1)
In het verlengde van het reeds ingezette beleid van de afgelopen drie jaar doen we de aanvraag voor de ondertussen groep. Momenteel begeleiden we ongeveer 500 statushouders richting maximale participatie en inburgering. Zoals aangegeven in eerder beleidsnotities begeleiden we deze groep en dus ook de nieuwe instroom van nieuwe Zwollenaren zoveel mogelijk in de lijn van de nieuwe inburgeringswet. Dat betekent dat iedere statushouder een regievoerder/consulent heeft en een individueel plan van inburgering en participatie heeft. In dat plan zijn korte en lange termijndoelen geformuleerd voor alle levensgebieden die voorwaardelijk zijn om goed te kunnen participeren in Zwolle. De regievoerder/consulent heeft de verantwoordelijkheid om samen met de statushouder de gestelde doelen zo goed mogelijk te behalen. Derhalve wordt er regie gevoerd op externe (keten)partners als ook interne organisatieonderdelen.
Het ontstaan van de aanpak van de ondertussengroep ligt in het niet functionerende huidige inburgeringsbeleid en een actievere aanpak op basis van de verplichtingen die verbonden zijn aan de participatiewet. Deze integrale aanpak, lees samenvoeging uitvoering inburgeringswet en participatiewet ligt in de lijn van zowel de hervormingsnota alsmede ook de nieuwe inburgeringswet. Dit heeft er echter wel toe geleid dat statushouders/inburgeringsgerechtigden op basis van incidenteel geld een intensievere begeleiding aangeboden hebben gekregen. De nog te voeren inhoudelijke discussie over het regie voeren over participatie zal er toe moeten lijden dat deze doelgroep een meer structurele positie krijgt in de uitvoering van de participatiewet. er
Voor de begeleiding is in 2022 een budget nodig van € 710.000.

20. Nieuwe wet inburgering; statushouders (doel 2.2.1)
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering en participatie van statushouders en gezins- en overige migranten; nieuwe Zwollenaren.Dat betekent dat we vanaf dat moment de regie op het inburgeringsproces voor iedere statushouder hebben; we starten met een brede intake, bieden een passend inburgeringstraject aan en dragen zorg voor een aanbod ten behoeve van de verplichte onderdelen zoals o.a. de Participatieverklaring, Kennis van de Nederlandse Maatschappij, de Module Arbeidsmarkt en participatie (MAP). Om de voortgang van dat proces met veel verplichte onderdelen te monitoren, en zo nodig bij te sturen, zijn er regievoerders aangesteld. Zij vormen samen het Team IPA (inburgering, participatie en arbeid).l
De inburgeringstrajecten, bestaande uit een taal- en participatiedeel, worden (deels) regionaal aanbesteed. Per inburgeringstraject stelt het Rijk ca € 10.000 beschikbaar. Voor het participatiedeel zal wellicht een beroep gedaan worden op het W-deel van de participatiewet. De minister heeft gesteld in de memorie van toelichting de uitvoering van de wet strak te willen monitoren om gezamenlijk ervaringen te delen en de uitvoering verder te perfectioneren teneinde toe te willen werken naar een financiering op basis van resultaat.
De verwachting voor het jaar 2022 is dat de baten € 46.000 hoger uit zullen vallen dan de lasten.

21. Bemiddeling naar werk ondertussengroep statushouders (doel 2.2.1)
Statushouders vormen een aandachtsgroep binnen de bijstandspopulatie. Statushouders die al enige tijd een bijstandsuitkering ontvangen vormen de zogenoemde 'ondertussengroep'. Een aantal subgroepen uit de ondertussengroep Zwolse statushouders worden boven op de reguliere caseload van Tiem begeleid. Deze statushouders zijn voor 2019 in de bijstand gestroomd. Zij kunnen werknemersvaardigheden ontwikkelen en bemiddeld worden naar de arbeidsmarkt. Naar verwachting gaat het in 2022 om het starten van 150 trajecten.
Voor het bemiddelen is 3 fte aan capaciteit nodig hetgeen een bedrag vergt van € 225.000.

22. Aanpak mensenhandel (doel 3.1.2)
In het coalitieprogramma is prioriteit gegeven aan het intensiveren van de aanpak van mensenhandel. De gemeenteraad heeft met een motie aangegeven aandacht voor dit thema te willen, vooral preventie. Op 23 september 2019 heeft de gemeenteraad de nota “Mensenhandel meer in beeld, eerste basisverkenning als opstap naar 2019-2022” vastgesteld.
Bij het intensiveren van de aanpak van mensenhandel gaat het om het zichtbaar maken van de problematiek en om het intensiveren van de integrale dader- en slachtofferaanpak.
In 2020 is een kwartiermaker aan de slag gegaan en voor 2020 en 2021 zijn er financiële middelen ter beschikking gesteld voor de inzet van een zorgcoördinator.
Zoals ook vermeld in de informatienota aan de raad d.d. 30 juni 2020 zijn er financiële middelen nodig om - in het kader van de intensivering van de aanpak van mensenhandel - voor Zwolle naast invulling van de rol van zorgcoördinator ook invulling te geven aan de afspraken in het kader van het interbestuurlijk programma, onderdeel mensenhandel met een gemeentelijk basisniveau voor de bestuurlijke aanpak van mensenhandel.
Aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel wordt voldaan als de gemeente:

 1. Werkt aan actieve signalering van mensenhandel.
 2. Een (aandachts)functionaris heeft die optreedt als contactpersoon binnen de gemeente, bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers mensenhandel terecht kunnen.
 3. Gemeentelijk beleid en lokale regelgeving heeft dat de aanpak van mensenhandel ondersteunt waarbij beleid gericht op prostitutie, met daarbij aandacht voor voorlichting en hulpverlening aan prostituees en de aanpak van seksuele uitbuiting hier onderdeel van is.

De kosten van een zorgcoördinator en een aandachtsfunctionaris bedragen in 2022 en 2023 jaarlijks € 112.000.

23. Formatie inkomensondersteuning; bijstandsverlening (doel 4.1.1)
De formatiebehoefte van de afdeling Inkomensondersteuning is niet in overeenstemming met de begrote formatie in de loonsom. Dat is de uitkomst van de geactualiseerde formatiecalculatie 2021 van Stimulansz
Voor formatieuitbreiding is in 2022 een bedrag nodig van € 356.000 waarmee capaciteit voor intake en beheer, uitkeringsadministratie en vordering en verhaal kan worden gerealiseerd.

24. Sociaal ondernemerschap, starters en start-ups (doel 5.1.1)
Zie toelichting onder punt 17 structurele bestedingsvoorstellen.

26. Economisch perspectief (doel 5.1.1)
Zie toelichting onder punt 18 structurele bestedingsvoorstellen

25. Circulaire economie (doel 5.1.2)
Vanaf 1 maart 2021 wordt er gewerkt met een programmamanager Circulaire Economie. Dit zal worden gecombineerd met de programmamanager Klimaat. Diverse medewerkers richten zich specifiek op circulaire economie, en fungeren daarbinnen als aanjager om collega's binnen het team mee te krijgen. Eventuele meerkosten voor circulair moeten binnen het project worden opgelost. Wel komen er diverse initiatieven uit de stad binnen die om een financiële bijdragen vragen om te kunnen versnellen.
Om verdere invulling te kunnen geven aan dit onderwerp is in het jaar 2022 en het jaar 2023 een bedrag nodig van € 220.000 waarmee de kosten van een programmamanager, de inzet van stedenbouwkundigen, de inzet van beheer en onderhoud, de inzet van een trainee en een klein werkbudget kunnen worden bekostigd.

27. Toeristisch perspectief (doel 5.2.1)
Ondanks dat Zwolle al een sterk toeristisch aanbod heeft, staat de stad niet in heel Nederland als zodanig bekend. We zien daarom kansen om de Zwolse toeristische identiteit sterker te positioneren in Nederland. Daarbij kan een aantrekkelijk toeristisch aanbod zorgen voor het aantrekken van nieuwe doelgroepen (bewoners en investeerders). Zwolle heeft de ambitie om kenniswerkers en pioniers aan te trekken. Het versterken van de toeristische sector is hiervoor een middel. Bovendien is Regio Zwolle bezig met een schaalsprong. De regio heeft de ambitie om de 4e economische regio van Nederland te worden en de stad heeft daarbij een aanjagende functie. We willen dit momentum aangrijpen en ook ambitie stellen op het gebied van toerisme. Toerisme draagt immers bij aan de economische groei van de stad, het zorgt voor werkgelegenheid en houdt de kwaliteit van het voorzieningenniveau in stand, waardoor ook bewoners profiteren.
Naast kansen, zien we ook uitdagingen. De laatste jaren is het budget voor een actieve aanpak voor toerisme gedaald. Daarbij is dit budget aanzienlijk lager dan het budget van benchmarksteden, waardoor hoge ambities moeilijker te realiseren zijn. Ook heeft de coronapandemie ingrijpende sporen achtergelaten in heel Nederland en het toerisme is hierdoor hard getroffen. De komende jaren moeten ondernemers worden gesteund om het toerisme weer op gang te helpen. Een andere consequentie van de pandemie is dat steeds meer Nederlanders hun vakantie in eigen land door zullen brengen. Dit vraagt om een aanpassing, zodat deze Nederlanders als nieuwe doelgroepen kunnen worden aangesproken voor Zwolle. Daarbij hebben de lockdowns gezorgd voor een herwaardering van de natuur: Nederlanders gaan massaal wandelen en fietsen en hebben behoefte aan ruimte. Ruimte die rond Zwolle volop te vinden is. Uitdaging is om deze ontwikkeling als een toeristische kans aan te grijpen.
Dit toeristische perspectief sluit aan op de profilering van Zwolle en de regio. Zwollenaren zijn trots op hun Hanzestad en op het kwalitatieve toeristische aanbod dat er nu al is. De cultuurhistorische iconen, monumentale binnenstad en de sterke verbinding met het kwalitatief hoogwaardig groen, moeten daarom gewaarborgd blijven. Daarbij zijn er al uitgesproken ambities die het toeristische imago van de stad versterken. Zo zullen mijlpalen als het Hanzejaar in 2023 en 800 jaar stadsrechten in 2030, uitgebreid gevierd worden met een bijzondere programmering. En in 2033 zal Zwolle opgaan voor titel van Culturele Hoofdstad!
Daarnaast willen we het creatieve, experimentele en ondernemende karakter in het vrijetijdsaanbod uitbreiden, zodat de identiteit en het profiel van de stad versterkt wordt. Iconen van de stad zijn niet per definitie groots, maar kunnen juist uitblinken in kleinschaligheid en authenticiteit. Zo ontstaat er een gevarieerd ecosysteem aan vrijetijdsvoorzieningen en toeristisch aanbod. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor zowel (de huidige) inwoners als bezoekers én trekt het nieuwe doelgroepen aan. Het perspectief gaat uit van balans voor de bewoners en betrekt de bewoners bij de aanpak.
Om de ambities waar te maken is in 2022 en 2023 jaarlijks een bedrag van € 310.000 nodig. Dit bedrag zal worden ingezet voor marketing en communicatie, aanbodontwikkeling, Vechtdal marketing, Hanzesteden marketing, congresregio

28. Evenementenbudget (doel 5.2.1)
Zie toelichting onder punt 19 structurele bestedingsvoorstellen

29. Programma centrum Binnenstad en Broerenkwartier (doel 5.2.1)
Vanuit het programma Centrum-Binnenstad wordt er op dit moment volop gewerkt aan projecten die voortkomen uit de huidige Strategische Agenda Binnenstad 2017-2022. Een aantal jaren geleden zijn voor deze projecten structurele middelen beschikbaar gesteld, om investeringen uit te kunnen voeren voor ca. € 4.500.000.
Het afgelopen half jaar zijn de ontwikkelingen in het Broerenkwartier in een stroomversnelling gekomen. Ook is het ambitieniveau met de recente plannen rondom het Handelshuys flink gestegen. Hier ontstaat een gebiedsontwikkeling die een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de nationale aantrekkelijkheid van Zwolle. Dit heeft echter ook zijn weerslag op extra noodzakelijke investeringen in de openbare ruimte van het gebied. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in pleinen en aantrekkelijke toegangsmogelijkheden tot ondergronds openbaar programma (fietsenstallingen e.d.) Dit alles legt een groter beslag op de bestaande middelen. Wil dit niet ten koste gaan van andere noodzakelijke investeringen in de binnenstad dan is extra krediet nodig. We bereiden een investeringsvoorstel voor. De investering(slasten) worden afgewogen binnen de de middelen van de Strategische Investeringsagenda, maar voor een bedrag van € 495.000 zijn in 2022 incidentele middelen nodig ten behoeve van programmabrede inzet.

30. Investeringen Themajaar Hanze 2023 (doel 5.2.1)

Hanzestedenmarketing heeft een ‘Perspectief  Hanzesteden 2020-2025 ’ geschreven. De ambitie in dat perspectief: Iedere hanzestedeling ervaart in 2025 profijt van toerisme. We ontwikkelen onze Hanzesteden tot de duurzame, jaarrond cultuurerfgoed hotspot waar we met recht trots op kunnen zijn. De aanbodontwikkeling binnen de 9 samenwerkende hanzesteden staat in het teken van deze ambitie. In dit kader is het idee ontstaan om  in 2023 een Hanzethemajaar te organiseren. Dit themajaar is een middel om in de gezamenlijke hanzersteden het aanbod voor de langere termijn te verbeteren, (internationaal) bezoekers en bestedingen te trekken en in te zetten op bewonerstrots en sociale cohesie.
Het College van B&W heeft de mogelijkheden onderkend om dit themajaar te omarmen als de start van een groter plan, passend bij de ambitie en de schaalsprong van de stad en daarmee in het voorjaar van 2021 opdracht gegeven de impact en kansen van dit themajaar te onderzoeken. De resultaten liggen nu voor. Het is kort dag tot 2023, waardoor snel moet worden gestart met de voorbereidingen met de partners en bewoners van de stad. Dit betekent een aanvraag via de BERAP voor een onvoorziene investering voor 2021 (€73.000) en aanvragen voor het najaarsmoment van € 500.000 voor 2022 en € 1.500.000 voor 2023.

De ambitie van Zwolle
Zwolle heeft ambitie. Ze wil de stedelijke magneet zijn voor kenniswerkers en pioniers (leefstijlen) om zo als stad bij te dragen aan de ambitie van de Regio Zwolle als vierde economische topregio en de brede welvaart binnen de regio. Bovendien staat Zwolle voor een schaalsprong. Ambitie en schaalsprong vragen om een andere inzet dan voorheen.

Het themajaar hanze levert zelfstandig veel op voor de stad, waarover hierna meer. Daarnaast helpt het de stad om te groeien naar andere mijlpalen die (eventueel) volgen:

 • 2023 Themajaar Hanze
 • 2030 50 jaar geleden was Zwolle Founding Father van de Nieuwe Hanze.
 • 2030 800 jaar stadsrechten
 • 2030 de internationale hanzedagen zijn in Zwolle
 • 2031 de internationale hanzedagen zijn in Harderwijk
 • 2033 Zwolle kan een bid uitbrengen om Culturele Hoofdstad 2033 te worden (samen met Deventer en de andere samenwerkende hanzesteden)

De inzet op deze events is geen doel op zich. Het is een middel om de doelstellingen en ambities van de stad te bereiken. Het ontwikkelen van cultureel, economisch en toeristisch aanbod op een inclusieve manier draagt bij aan de trots van inwoners van de stad en draagt bij aan de ambitie, het grotere denken en de gewenste profilering van Zwolle. De mijlpalen die er aan komen zijn goede drivers om energie te creëren in de stad.

31. Investeringen cultuur (doel 5.3.1)
Zie toelichting onder punt 20 structurele bestedingsvoorstellen

32. BO Mirt (doel 6.1.1)
In het november 2019 is in het BO-MIRT een aantal afspraken gemaakt die het begin vormen van een langjarige samenwerking tussen het Rijk, de provincie en de Regio Zwolle (de partijen). Gezamenlijk voeren we de komende jaren vier onderzoeken uit gericht op de groei van de stad en regio in de periode 2025-2030-2040. Het betreft een verstedelijkingstrategie in wisselwerking met een bereikbaarheidsonderzoek in samenhang met de klimaatbestendigheid en de ontwikkeling van de Spoorzone.
Doel van de verstedelijkingsstrategie is om via een aantal ontwikkelperspectieven gezamenlijk inzichtelijk te maken op welke manier de groei van de regio Zwolle vorm kan krijgen en welke effecten dit heeft op wonen, werken, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, energie, natuur en landschap en leefbaarheid. Een mooi inzicht op de groeimogelijkheden van gemeente en regio. Op basis daarvan ontstaat een gemeenschappelijk beeld voor de gewenste ontwikkelrichting. Een beeld dat ook door de samenwerkende partijen gedragen moet worden. Partijen die elkaar nodig hebben om de ambitie voor het behoud van een stad waar het prettig wonen, werken en verblijven ook op de lange termijn te blijven borgen.
Het zijn, met het oog op de ontwikkelopgaven van Zwolle, belangrijke onderzoeken in verband met mogelijke grote investeringen waar Zwolle voor staat, waarover we graag afspraken willen maken.
De uitkomsten moeten leiden tot een aanzet voor nadere afspraken in het BO-MIRT in 2021. In 2022 worden vervolgens in het BO-leefomgeving afspraken gemaakt Rijk, provincie en regio. Dat gebeurt naar verwachting in de eerste helft van 2022. Tot die tijd blijft de interbestuurlijke projectorganisatie en de Zwolse werkgroep actief. De resultaten leiden tevens tot inhoud voor een actualisatie van de Zwolse Omgevingsvisie 2.0. De verwachting is dat de kosten in 2022 uitkomen op € 300.000 voor de gemeente. Daarvan kan € 100.000 worden gedekt uit het reeds beschikbare budget. € 200.000 is aanvullend.

33. Stedelijk programmeren (doel 6.1.1)
De gemeente staat de komende jaren doorlopend voor kleine en grote keuzes voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan toekomstige ingrepen die de bereikbaarheid van Zwolle verbeteren, de klimaatbestendigheid versterken en ruimte bieden voor voldoende woningen, passend bij de behoefte van de huidige en toekomstige inwoners van Zwolle. Ruimtelijke keuzes leggen we vast in de Omgevingsvisie. Belangrijke voor deze keuzes is een intensief, participatief voorbereidingsproces met brede betrokkenen van Zwollenaren. Zwolle staat hiervoor aan de lat. We voorzien dat we in 2023 de Omgevingsvisie actualiseren wat betreft de ruimtelijk richting voor de nieuwe (grootschalige) locaties voor grondgebonden woningen in Zwolle. Daarnaast zal een vertaling aan de orde zijn van nieuw verworven inzichten en genomen besluiten t.a.v. mobiliteit, bereikbaarheid, economie, energie en klimaat, vanuit een proces dat vooral in 2022 en 2023 zal lopen.
De verwachting is dat de kosten voor project/procesbegeleiding, omgevingsmanagement/participatie, MER onderzoek en overige kosten in 2022 € 500.000 zullen bedragen en in 2023 € 350.000.

34. Schaalsprong woningbouw (doel 6.1.1)
Het gaat goed met Zwolle. Een sterke, bruisende stad in een economisch krachtige regio die nieuwe inwoners trekt en huidige inwoners aan de stad verbindt. Dit betekent een grote vraag naar betaalbare woningen in Zwolle. Om aan die vraag te voldoen is de ambitie om de komende 10 jaar minimaal 1.000 woningen per jaar toe te voegen, in totaal 10.000 woningen.
De behoefte aan meer woningen is en blijft (zeer) groot. Tegelijk is de positie van Zwolle binnen Nederland veranderd. Zo heeft Zwolle een plek gekregen in het Stedelijk Netwerk van Nederland en kan de uitwerking van het toekomstbeeld OV 2040 de aantrekkelijkheid van Zwolle verder vergroten. 1.000 woningen per jaar is een forse opschaling ten opzichte van de 600 woningen waarvoor de organisatie was ingericht. Daarnaast is om vierde economische topregio van Nederland te worden mogelijk nog verdere opschaling nodig.
Tegelijkertijd zal deze groei vooral binnenstedelijk plaats vinden. Dit zijn complexe ontwikkelingen en vraagt de nodige aandacht en afstemming zodat er  naast het toevoegen van woningen ook stedelijke kwaliteit wordt toegevoegd.
Bovenstaande opgave vraagt om een andere manier van werken, organiseren en sturen. Dit te implementeren en gelijktijdig de opgave te realiseren. Daarvoor is er aanvullende capaciteit nodig (zowel kwalitatief alsook kwantitatief). Voor het jaar 2022 moet rekening worden gehouden met een bedrag van € 425.000.

35. Uitwerking borging ruimtelijke kwaliteit/stadsbouwmeester (doel 6.1.1)
Op basis van de raadsmotie “Borgen ruimtelijke kwaliteit met een stadsbouwmeester” is begin 2021 onderzoek gedaan naar de toegevoegde waarde van een stadsbouwmeester aan het borgen van overzicht en samenhang van de ruimtelijke kwaliteit. Tevens is daarbij ook gekeken of de aanstelling van een stadsbouwmeester kan bijdragen aan een goede dialoog hierover met de stad en deskundigen.
Het uitgevoerde onderzoek (buro BVR) is/wordt met de raad besproken en geeft aan dat juist vanwege de forse woningbouwopgave die komende periode op stapel staat een stadsbouwmeester, met focus op de rol van integrator en inspirator rol, een belangrijke toegevoegde waarde heeft. In het voorstel van BVR is een aantal elementen genoemd die nog nadere uitwerking behoeven. Ten behoeve van deze uitwerkingen en een eerste inzet in 2022 is een bedrag van € 100.000,= benodigd.

36. Integrale gebiedsaanpak Holtenbroek (doel 6.1.2)
Holtenbroek/Aalanden is een gebied waar de komende jaren veel op stapel staat. Het gaat om verschillende ontwikkelingen aangevlogen vanuit diverse beleidsthema’s. Denk aan  onderwijshuisvesting, meerdere groot- en kleinschalige woningbouwontwikkelingen, leefbaarheidsvraagstukken en de energietransitie (geothermie). Dergelijke vraagstukken, ook behorend bij een schaalsprong, zijn project overstijgend en dwingen tot een meer gebiedsgerichte en integrale aanpak. De gemeentelijke ambitie blijft om meer integraal en gebiedsgericht te gaan werken  in plaats van sectorale aanpak.  Vraagstukken die spelen rondom Holtenbroek kunnen niet binnen projectkaders en of programmakaders  worden gerealiseerd en vragen zowel in strategisch opzicht als in de uitvoering om vernieuwende integrale weging en aanpak. Vorig jaar is de start gemaakt om voor Holtenbroek/ Aa landen met beperkte middelen te ‘oefenen’ met gebiedsgericht werken, zonder daarvoor een programmamanager en omgevingsmanager aan te stellen. Hier wordt de nodige ervaring mee opgedaan om ook input te genereren voor  wat nodig is aan structuren, rollen, digitalisering, communicatie om naar het gewenste eindmodel van een gebiedsprogramma toe te groeien.
Diverse ontwikkelingen zoals energie en versnelling woningbouw krijgen steeds meer urgentie. De hoeveelheid aan projecten en initiatieven in Holtenbroek/Aa-Landen blijft een gebiedsgerichte aanpak met regie vanuit de gemeente rechtvaardigen om waardecreatie ook daadwerkelijk vorm te geven. Zeker ook rond het vraagstuk van participatie en communicatie zoals pregnant naar voren kwam bijvoorbeeld bij  het dossier  Zwartewaterzone. Met het ‘oefenen’ is duidelijk geworden dat het creëren van inzicht en overzicht niet afdoende is en dat het lastig blijkt, mede gezien de werkdruk, om echte vernieuwing en innovatie in gebiedsgericht werken tot stand te brengen. Daarnaast hebben ontwikkelaars en corporaties ook de behoefte geuit tot een vorm van platformontwikkeling waar gemeente en betrokken partijen meer integraal bouwen aan gezamenlijke communicatie en integrale sturing op de omgeving. Het blijft de  kunst om opgaven aan elkaar te verbinden, een eenduidig beeld naar inwoners en investeerders te communiceren en zorg te dragen voor ruimtelijke samenhang zodat ook de fysieke ingrepen samenhangend afgestemd en toekomstbestendig plaatsvinden.
 De urgente vraagstukken op het gebied van energie en woningbouw én de nadrukkelijke bestuurlijke aandacht en wens van betere participatie en communicatie maken dat vooruitlopend op de exacte vormgeving van de gebiedsgerichte aanpak er nu wel investering gewenst is. Het gaat daarbij om de vernieuwende aanpak rondom gebiedsgerichte sturing te implementeren in bestaande structuren. En daarnaast is er gezien de omvang van het “hier en nu” voor inwoners echt noodzakelijk om te investeren in vernieuwende instrumenten op het gebied van communicatie en participatie. Voor de huidige afstemming die leidt tot inzicht en overzicht worden de eerder toegekende uitvoeringsmiddelen benut, voor de verdere implementatie van bovenstaande is een aanvullend budget van € 145.000 euro noodzakelijk.

37. Transformatie Oosterenk (doel 6.1.2)
Op basis van de visie die is vastgesteld in november 2020 is een ontwikkelagenda opgesteld. Daarin wordt duidelijk welke uitvoerings- en plankosten de komende jaren nodig zijn om het programma Oosterenk te kunnen uitvoeren. Onderwerpen zijn daarbij het begeleiden van initiatieven voor transformatie waaronder het centrum gebied, onderzoek naar een mobiliteitshub en het energievraagstuk. Daarnaast worden activiteiten opgepakt die samenhangen met de visie zoals het versterken van de werkfunctie, de parkeeropgaven en de klimaatdoelstellingen. Hiervoor is in 2022 en 2023 een bedrag nodig van € 200.000 per jaar.
Daarnaast wordt in 2022 specifiek het thema energie opgepakt waarvoor de kosten geraamd zijn op € 50.000.

38. ICT Omgevingswet (doel 6.1.3)
In het (landelijke) bestuurlijk akkoord is afgesproken dat de kosten van het Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO) worden verdeeld over de gebruikers. De gemeenten betalen 70%, voor Zwolle een bedrag van € 125.000.
Naast de kosten voor DSO moeten de gemeenten zelf ook applicaties aanschaffen voor managementinformatie, toepasbare regels en ontsluiting van het DSO. De kosten hiervan bedragen voor Zwolle € 88.000 vanaf 2021.
Aangezien alleen de kosten van vergunningverlening en eerste toezicht toegerekend mogen worden aan de leges en bovenstaande veel meer omvat, gaan we er voorlopig van uit dat 25% van de kosten gedekt mogen worden door leges. Resteert er een knelpunt van € 160.000.

39. Programma Aanpak Stikstof (doel 6.1.3)
De stikstofproblematiek zal ook in 2022 extra inzet vragen. Enerzijds om te kunnen acteren op de grillige actualiteit in het dossier, anderzijds om het uitvoeringsprogramma van de Ontwikkelstrategie Stikstof uit te voeren. Hiermee kan Zwolle grip houden op de stikstofproblematiek en de impact ervan op Zwolle verkleinen.
Er is in 2022 een budget van € 100.000 nodig voor stikstofberekeningen, project overstijgende stikstofuitdagingen en uitvoeringscapaciteit voor het uitvoeringsprogramma.

40. Programma Omgevingswet (doel 6.1.3)
De implementatie van de Omgevingswet is een wettelijke verplichting en een grote transitie in het fysieke domein. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een half jaar uitgesteld en treedt op 1 juli 2022 in werking. De Omgevingswet brengt een ingrijpende stelselherziening met zich mee; niet alleen nieuwe instrumenten– omgevingsvisie, omgevingsplan – maar ook landelijke eisen voor een digitaal stelsel met nieuwe ICT systemen, een impact op de organisatie door onder meer nieuwe processen en een andere manier van werken. De Omgevingswet past bij de koers van de organisatie Zwolle.
De wet sluit aan bij de beweging die we vanuit de Omgevingsvisie en de strategische opgaven in Zwolle maken. Zwolle groeit en bloeit. Dat is de reden dat onze ambitie erop is gericht de kansen die de wet biedt voor zowel initiatiefnemers, belanghebbenden als ook de gemeente zoveel mogelijk te benutten.
Er wordt hard gewerkt aan de strategische opgaven in Zwolle. Deze komen samen in de omgevingsvisie die is aangenomen door het college en na het zomerreces 2021 wordt vastgesteld door de raad. De omgevingsvisie geeft richting en heeft voor de uitvoering ervan een doorvertaling nodig in het omgevingsplan. Alleen als ook de organisatorische aspecten, de ICT systemen en de processen zijn ingericht volgens de eisen van de Omgevingswet, kunnen wij onze ambities uit de omgevingsvisie en begrotingsprogramma’s efficiënt uitvoeren en voldoen we aan de doelstelling en eisen van de wet.
We hebben al veel voorbereidingen getroffen. Door het uitstel zijn een aantal activiteiten verschoven en zijn er extra activiteiten nodig om goed voorbereid te zijn op de implementatie van de wet per 1 juli 2022.
De belangrijkste reden waarom de Omgevingswet is uitgesteld is dat het Digitale Stelsel Omgevingswet vertraging heeft opgelopen. De verwachte levering van het DSO wordt kwartaal 3 van 2021. Dit geeft softwareleveranciers de mogelijkheid om aanpassingen te doen en geeft gemeenten de tijd om 6 maanden te oefenen.
De totale aanvraag voor 2022 is € 450.000 euro waarvan een deel (€ 234.000) veroorzaakt wordt door het uitstel van de Omgevingswet. Voor 2023 is er een bedrag van € 150.000 nodig.
De VNG voert nog gesprekken namens de gemeenten met het rijk over een compensatie van de kosten door toedoen van het uitstel. Dit kan eventueel op termijn leiden tot een (gedeeltelijke) dekking van de extra kosten

41. Erfgoedvisie (6.1.4)

Zwolle kent grote transitieopgaven inzake klimaatadaptatie, energietransitie, duurzaamheid en grootstedelijke groei. Onze rijke geschiedenis is een kernwaarde om op verder te groeien. Dit herkennen we in de historische gebouwen en stedenbouw, ons cultuurhistorisch landschap en in de (verborgen) geschiedenis onder de grond. De Omgevingsvisie duidt dit fysiek kapitaal als het ijzersterk fundament van het huis van Zwolle. Het biedt houvast en inspiratie in (ruimtelijke) ontwikkelingen.
De nieuwe Omgevingswet en het Omgevingsplan noodzaken ons om na te denken over de toekomstbestendige waarde van ons erfgoed in de bestaande stad, als goed vestigingsklimaat, in synergie met de transitieopgaven en in gebiedsontwikkelingen. Daarvoor moeten we ons verouderde erfgoedbeleid herijken.
Het erfbeleid is niet meer actueel. Dit blijkt ook uit de ‘Monitor 2019-2020’ van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (voormalige Erfgoedinspectie). Hierin kleurt Zwolle rood op het onderdeel beleid.

De ErfgoedVisie wordt in een participatief proces met de stad ontwikkeld. Voor de procesbegeleiding van de Erfgoedvisie wordt incidenteel € 40.000,- gevraagd.

42. Team wonen (doel 6.2.1)
Zie toelichting onder punt 25 structurele bestedingsvoorstellen.

43. Aanjager/Verkenner Flexwonen (doel 6.2.1)
De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet om samen met partners in de gebieden de woningbouw te versnellen. Hiervoor hebben we o.a. productiedoelstellingen verhoogd, werkprocessen aangescherpt en zijn we gebiedsgericht gaan werken. Ook zien we de roep om betaalbare woningen vanuit de jongerenuitstroom uit beschermd wonen, toestroom van statushouders, pas-afgestudeerden en andere doelgroepen op de woningmarkt toenemen. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt staat onder druk. Hiervoor hebben we o.a. basisregels voor een inclusieve stad opgesteld en het Zwols pakket van maatregelen in werking laten treden.
De effecten hiervan zien we op de woningmarkt beperkt terug. We worden ingehaald door de praktijk. Onze inzet op het reguliere woningbouwproces is binnen deze hardnekkige woningmarkt niet toereikend. Deels komt dit doordat de invloed van de gemeente op de woningmarkt beperkt is en er (macro) ingrijpen vanuit Rijksoverheid nodig is. Wij willen, en zien het als onze verantwoordelijkheid om lokaal samen met onze ontwikkelpartners alles uit de kast te trekken wat binnen onze mogelijkheden ligt.
Daarom willen we een experiment (geen garanties!) uitvoeren waarin we verkennen hoe we er toe kunnen komen om naast het reguliere woningbouwprogramma, doorbraken kunnen veroorzaken in woningaanbod;, actief, flexibel en betaalbaar. Daarmee gaan we ook een experiment aan in rolverandering  waarin we verkennen hoe we als gemeente een, actieve en ontwikkelende rol als overheid kunnen pakken.
Om dit te kunnen organiseren wordt voorgesteld om een budget van €150.000 beschikbaar te stellen voor een aanjager/verkenner Flexwonen die de komende maanden aan de slag gaat om deze verkenning te doen en een propositie uit te brengen die moet leiden tot een concrete aanvraag voor de PPN 2022.
Een bedrag van € 40.000 is nodig in 2021 (Berap 2 2021) en een bedrag van € 110.000 in 2022.

44 Wonen met zorg (doel 6.2.2)
We staan op het snijvlak van wonen en zorg voor grote maatschappelijke opgaven: de verdere extramuralisering in de zorg en de dubbele vergrijzing in 2040 heeft een enorme impact op de samenleving. Over 20 jaar zijn er in Nederland naar schatting 2,5 miljoen 75+ers; dat is bijna twee keer zo veel als nu. Het aantal 65+’ers is de afgelopen 10 jaar in Zwolle met meer dan 50% toegenomen en dit percentage blijft de komende jaren stijgen. Beschikbaarheid van passende toekomstbestendige woningen en woonvormen met borging van (mantel-) zorg en (welzijns-) voorzieningen is hierdoor een prominent vraagstuk geworden. We zijn op dit moment nog niet in staat om deze groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun (toekomstige) woon-, zorg- en welzijnsbehoeften. Dit brengt een enorme huisvestingsopgave met zich mee. Naar verwachting zal voor 250 inwoners in Zwolle die nu beschermd wonen de komende jaren een passende tussenvariant ontwikkeld moeten worden. Daarnaast zorgt de transformatie van de maatschappelijke opvang ervoor dat mensen die nu opgevangen worden in de nachtopvang, straks wonen in de wijk.
Deze grote maatschappelijke opgaven vereisen dat er betaalbare huisvesting en passende woonzorgarrangementen worden ontwikkeld, en dat er  meersamenhang is tussen wonen, welzijn en zorg is in de wijken. Spoor 5 , Wonen als sleutelfactor, van de Hervormingsagenda is hierbij een belangrijke pijler. Randvoorwaarde als een sterke sociale basis, een andere pijler van de Hervormingsagenda, dient geborgd te zijn. Hierdoor ontstaan vitale gezonde solidaire stadsdelen. Gebiedsgericht werken is de strategie om dit te bereiken!
Dit betekent dat de komende jaren intensief moeten zal worden ingezet op de verdere verbinding tussen sociaal en fysiek domein, tussen wonen en zorg. Wonen en zorg zal integraal onderdeel uit gaan maken van gebiedsontwikkelingen in relatie tot de stedelijke opgave.
Eerder werd € 800.000 beschikbaar gesteld voor 2020-2021 om het programma wonen en zorg in de steigers te zetten. De omvang en aard van de opgave vraagt meerjarige continuering van de inzet. De komende jaren (2022-2025) zal extra capaciteitsinzet en ontwikkelingsbudget nodig  zijn om de voorwaarden te borgen, om deze maatschappelijke opgaven te realiseren. Benodigd is een bedrag van € 234.000 in 2022 en een bedrag van € 375.000 in 2023.

45. Aanpak rotonde Eli Heimanslaan (doel 6.3.1)
Bij de behandeling van de Mobiliteitsvisie in de raad (november 2019) is gesproken over het knelpunt van de Eli Heimanslaan met de Stadshagenallee. Hierbij is aangegeven dat de aanpak van dit knelpunt prioriteit heeft. Dit is nogmaals bevestigd in het voorjaarsmoment van dit jaar (juni 2020), waarbij een voorbereidingskrediet van € 100.000,- is toegekend voor het uitwerken van een voorkeursvariant voor dit knelpunt in 2021. Op basis van deze voorkeursvariant kan in 2022 gestart worden met de uitvoering. In de huidige budgetten is hier geen ruimte voor en het project past ook niet binnen de subsidiecriteria van de provincie. Voorstel is derhalve om hiervoor een budget van € 550.000 beschikbaar te stellen. De voorkeursvariant wordt (inclusief onderbouwing) in een afzondelijke nota aan de gemeenteraad voorgelegd.

46. Aanpak laadpalen in relatie tot energietransitie (doel 6.3.1)
Zowel vanuit de energietransitie, als vanuit mobiliteit is de ambitie om de komende jaren het autoverkeer te verduurzamen. De ambitie is om het elektrisch rijden te faciliteren en het realiseren van een dekkend laadnetwerk conform de Nationale Agenda Laadinfra (NAL)
Het vorig jaar ingezette optimalisatieproces laadpalen werpt haar vruchten af. In 2020 zijn in Zwolle 70 elektrische laadpalen
gerealiseerd. Dit is een verdubbeling in vergelijking met de twee jaren ervoor (2018: 14 en 2019: 21). Het totaal komt daarmee nu op 105. Begin 2021 zijn er reeds 60 aanvragen in behandeling en daarmee liggen we op koers voor de doelstelling van 200 laadpalen tot 2022. Tegelijkertijd constateren we dat we daarmee tegen de grenzen van onze beschikbare capaciteit aanlopen. Daarnaast  zien we dat het aantal elektrische auto's en dus aanvragen steeds verder toeneemt en dat daarmee ook de belasting van het elektriciteitsnet  oploopt.
Continuering van het proces vergt voor de periode na 2021 extra ambtelijke inzet voor:  het in behandeling nemen en verwerken van de aanvragen, grotere aantallen versneld plaatsen, meer strategische palen bij gebiedsontwikkelingen en afstemming met het Energieteam ten aanzien van de belasting van het energienetwerk.
In het kader van het Rijksprogramma Veilig, Slim en Duurzaam hebben wij voor dit onderwerp een subsidieaanvraag van € 50.000,- ingediend, waarvoor een evenredig eigen budget als cofinanciering noodzakelijk is. Voor het jaar 2022 en 2023 wordt een budget gevraagd van respectievelijk € 50.000 en € 100.000.

47. Uitvoering actieplan Zwolle Wereldfietsstad (doel 6.3.1)

Op 6 september heeft de gemeenteraad het Actieplan Zwolle Wereldfietsstad vastgesteld. Een mooie andere stap om Zwolle als Wereldfietsstad beter op de kaart te zetten is het aanstellen van Marijn de Vries als 1e Fietsburgemeester van Zwolle. Naast de reguliere aanpak van wegen die wij als wegbeheerder altijd doen wil zij zich vooral focussen op het stimuleren dat (met name) kinderen meer gaan fietsen, fietsgeluk, vrijheid en gezondheid. Al deze ambities passen naadloos in het doel van dit Actieplan om in 2027 20% meer fietskilometers te realiseren ten opzichte van 2017. Om dit doel concreet te bereiken is een pallet aan maatregelen nodig op het gebied van zowel infrastructuur, fietsparkeren, niet infrastructureel (onder andere gedrag en educatie).

Infrastructureel 100.000 euro t.b.v. Maatregel 2: Optimaliseren fietsnetwerk
In 2022 willen we onder andere het eerste (noordelijke) deel van de Klooienberglaan (Bachlaan - Von Weberhof) aanpakken en herinrichten tot fietsstraat. De Klooienberglaan maakt onderdeel uit van de veelgebruikte regionale (door)fietsroute vanuit Hasselt, via Stadshagen en Holtenbroek richting de binnenstad. Hierbij kunnen we meeliften met het geplande onderhoud dat voor 2022 op de planning staat. De eerste globale kostenramingen voor deze herinrichting zijn geschat op € 350.000. Hiervan krijgen we voor 75 % subsidie van de provincie Overijssel.

Niet infrastructureel 75.000 euro t.b.v. Maatregelen Innovatieve en vitale stad (8 t/m 14)
Gedrag, educatie en voorlichting zijn ook belangrijke pijlers om meer mensen op de fiets te krijgen. Binnen deze pijler richten we ons vooral op: Communicatie (Maatregel 11 t/m 14),  Stimuleringsacties & inclusiviteit (Maatregel 10 t/m 12) en Monitoring & Innovatie (Maatregel 8 & 9)

Fietsparkeren 75.000 euro t.b.v. Maatregel 5: Fietsparkeren
Een laatste belangrijk onderdeel van de aanpak is het fietsparkeren. Er komen inmiddels zoveel mensen op de fiets naar de stad dat diezelfde fietsen de binnenstad dreigen te verstikken. Vooral de stilstaande fiets vormt meer en meer een obstakel, zowel letterlijk als figuurlijk. Goede fietsparkeer gelegenheden helpen niet alleen problemen voorkomen maar dragen ook direct bij aan een gastvrije binnenstad.

Subsidie 300 a 400.000 euro
Voor 2022 wordt op dit moment nog geen concrete cofinanciering vanuit het Rijk voorzien vanuit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. De provincie subsidieert tot maximaal 75% (voor doorfietsroutes) of 50% voor reguliere routes. Op basis van de eerste gesprekken met de provincie schatten wij de mogelijke subsidie nu in op € 337.500,-. Om die reden is voor 2022 een budget van € 587.500,- gevraagd, waarvoor € 250.000,- eigen bijdrage benodigd is. In 2023 voorzien we met de verdere uitwerking van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets meer subsidiekansen en vanaf 2024 gaan we uit van een totaal investeringsbedrag van € 1.000.000,- tegen 75% subsidie, waarvoor dan nog altijd een eigen bijdrage van € 250.000,- noodzakelijk is.

48. Mobiliteitsprojecten (doel 6.3.1)
Zwolle staat de komende jaren voor een aantal uitdagende opgaven. De stad blijft zich ontwikkelen op woongebied, maar ook qua voorzieningen, werkgelegenheid en recreatie en toerisme. Naast de noodzakelijke investeringen om deze ontwikkelingen mogelijk te maken moeten we ook blijven investeren in de bestaande stad. De aanpak van verkeersknelpunten, de inrichting van wegen conform het STOP-principe, of het verbeteren van de doorstroming van fiets of auto. Hiervoor is op dit moment geen geld voorzien. Dergelijke aanpassingen zijn vrijwel altijd kansrijk voor subsidie vanuit Rijk of provincie, waardoor elke gemeentelijke euro investering leidt tot twee euro investeringsruimte.
In 2022 willen we concreet de Bisschop Willebrandlaan (Van Wevelinkhovenstraat - Berkumstraat) aanpakken. Bij deze aanpak willen we onder andere, de voetganger en fiets een prominentere plek geven op de parallelstructuurconform het STOP-principe, de geldende maximumsnelheid op de parallelstructuur verlagen van 50 naar 30 km/uur, de overgangen van de hoofdrijbaan naar de zijwegen inrichten volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig en de oversteekbaarheid van de hoofdrijbaan verbeteren.
De afgelopen jaren hebben we veel van dit soort cofinancieringsprojecten gedaan en deze investering is ook de komende jaren nodig. Een aantal projecten van de afgelopen jaren zijn de reconstructie van de Rembrandtlaan, het verlengen van het rechtsafvak op de IJsselallee, de herinrichting van de Thomas a Kempisstraat of de komende aanpak van de rotonde Burgemeester Roelenweg.
Er wordt voor 2022 en 2023 een jaarlijks uitvoeringsbudget gevraagd van € 500.000 waarvan de verwachting is dat we 50% gesubsidieerd kunnen krijgen.

49. I-centrale - digitaal zenuwcentrum van en voor de stad (doel 6.3.1)
Een Digitaal zenuwcentrum (Intelligente Centrale) waar vanuit de stad datagedreven gemonitord én bediend wordt en multimodaal verkeer slim over de beschikbare wegen wordt gestuurd: In het Digitaal zenuwcentrum werken we over de verschillende beleidsdomeinen heen aan een gastvrije, verkeersveilige en bereikbare stad. Een Bediencentrale waar vanuit we tevens slim gebruik en beheer van kapitaalgoederen uitvoeren. Daarmee houden we de stad nu en in de toekomst bereikbaar. En dat is nodig gezien de forse woningbouwopgave die er ligt; de stad zal in 20 jaar groeien van 130.000 naar 180.000 inwoners. Dit betekent stedelijke ontwikkeling maar ook meer reisbewegingen. Het Digitaal Zenuwcentrum helpt bij de totstandkoming van deze regionale schaalsprong: door ook tijdens de verbouwing de winkel open te houden.
Zwolle zet met de ICentrale een ambitieuze stip op de horizon: het Bediencentrum heeft in 2026 realtime multimodaal zicht op het netwerk. Vanuit de Icentrale wordt proactief, datagedreven en multimodaal gewerkt aan het benutten van het beschikbare netwerk en waar vanuit een bijdrage wordt geleverd aan slim assetmanagement door het gebruik van de assets te monitoren. Dit wordt in samenwerking met netwerkpartners zoals de provincie en RWS, Smart City Zwolle en met aanvullende expertise van marktpartijen uitgevoerd. Een ambitie die we de aankomende jaren stapsgewijs invullen, gebruikmakend van wat er in Zwolle al beschikbaar is. Dit doen we vanuit de staande organisatie met behulp van de reeds inzette doorontwikkeling van de stad naar een datagedreven organisatie. Hiermee draagt de ICentrale bij aan met name het faciliteren van de groei van de stad, de digitale transitie en toekomstbestendige stad– drie van de vijf strategische opgaven van Zwolle. We sluiten daarbij tevens aan bij de Zwolse organisatie brede opgaven Op Koers en Opgave gericht werken.
Vanuit de bediencentrale zijn we beter in staat om ons aanwezige areaal van o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels vanuit functie en gebruikswaarde te beheren en te innoveren. Onze aanwezige infrastructuur en fysieke voorzieningen versterken daarmee het woon-, leef- en vestigingsklimaat. De focus ligt daarom naast de basistaak ‘in stand houden’ juist op het bijdragen aan de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, innovaties en ontwikkelingen. Daarnaast geven we met de transitie mede invulling aan de uitvoering van de mobiliteitsvisie Zwolle.
Voorstel is om zowel voor het jaar 2022 als 2023 een budget van € 125.000 beschikbaar te stellen.

50. Mobihubs (doel 6.3.1)
Zwolle groeit, 10.000 woningen in de komende 10 jaar en daarna nog verder. En heeft zich daarbij ten doel gesteld dit op een manier te doen die ervoor zorgt dat de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid gewaarborgd blijven. Het is dan ook de opgave om op een zorgvuldige wijze om te gaan met beschikbare ruimte.
Om invulling te kunnen geven aan de ambities van de stad op het gebied van onder andere mobiliteit en energie, maar ook wonen, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid is een transitie nodig.  Op het gebied van het mobiliteits- en energiesysteem is deze  gaande, maar lopen ze parallel aan elkaar. Om echt de stap te maken naar integrale stedelijke- of gebiedsontwikkeling moeten deze systemen samen komen en verbonden worden met andere thema’s.
Er is een transformatie van ons verkeer- en vervoerssysteem nodig om dit mogelijk te maken. Dit leidt tot het loslaten van de dominante positie van de auto. Tegelijk zien we dat dat al aan de gang is, nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Denk aan het gebruik van fiets- en OV-punten en aan slimme deelsystemen om de stad en mobiliteit veel toegankelijker te maken.
Naast het mobiliteitssysteem is ook het energiesysteem in transitie, de overgang van een fossiel systeem op basis van kolen, olie en gas naar een systeem basis van hernieuwbare bronnen. Binnen enkele decennia zal er geen aardgas meer in onze huizen komen of benzine in onze auto’s worden getankt. We gaan daarmee een toename zien in het gebruik van elektrische auto’s, in het aansluiten van zonnepanelen en we gaan zien dat elektrificering van de warmtevoorziening in stedelijk gebied een flink aandeel gaat nemen in het nieuwe energiesysteem. Het elektriciteitsnetwerk is hier niet op ontworpen en behoeft aanpassing. Dat gaat niet van vandaag op morgen.  De problematiek is daarmee dubbel urgent.
Een oplossingsrichting die we zien is de introductie van Mobihubs. Dit zijn aantrekkelijke, goed bereikbare voorzieningen waar auto- en fietsparkeren gecombineerd worden met het aanbieden van deelfietsen en –auto’s, bushaltes en andere voorzieningen als pakketkluizen en toiletten. En tegelijk de functie hebben van opwek opslag en/ of teruglevering van energie.
Naast dat het fysieke ruimte vrij kan spelen  door meervoudig ruimtegebruik, kan het ook ruimte creëren op het elektriciteitsnetwerk (in Berkum en de Tippe loopt op dat punt inmiddels een onderzoek met TNO, samen met provincie, Enexis en deltaWonen).
Mobihubs zijn er in verschillende soorten en maten, kleine in de buurten en wijken, grote rond de Binnenstad en aan de rand van de stad bij knooppunten van wegen of stations en haltes. Van daaruit worden bezoekers en werkers gestimuleerd om daar de overstap te maken van bijvoorbeeld de auto naar de bus of deelfiets. Het is daarom van belang de relaties tussen de verschillende mobihubs en hun schaalniveaus te leggen en die op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar versterken en een geheel vormen in plaats van losse ad hoc geplande stukjes binnen lopende of nieuwe projecten of programma’s. Uitgangspunt is verder het behoud en ontwikkeling van (sociale) voorzieningen of andere diensten in de wijken en daarmee sociale inclusie (iedereen kan meedoen in de samenleving, gelijke kansen, participatie etc.). Dat is een belangrijke kans om mee te koppelen in deze gedachtegang. Het zijn daarmee knooppunten in diverse opzichten.

Bij elkaar opgeteld maakt het dat Mobihubs als een katalysator kunnen gelden voor verdere verstedelijking en een versneller voor transitie. Maar andersom geldt ook dat zonder deze voorzieningen we al op korte termijn tegen fysiek ruimtelijke grenzen aan lopen. Dat vormt een afbreukrisico in de programma’s en projecten.
Voor het maken van een plan van aanpak is in 2021 € 50.000 (Berap 2 2021) en in  2022 € 100.000 benodigd.

51. Zero emissie stadslogistiek (doel 6.3.2)
Om ruimte te geven aan alle ambities in de binnenstad is de intentie uitgesproken om het gebied binnen de stadsgrachten (incl. Noordereiland) per 2025 aan te wijzen als een emissievrije zone voor stadslogistiek (bestel- en vrachtverkeer). De komende jaren wordt in nauw overleg met alle betrokkenen de stappen uitgestippeld op weg naar schone en minder stadslogistiek. Daarnaast draagt dit bij aan de ambities tot een aantrekkelijkere, leefbare en economisch vitale binnenstad en aan de doelen uit het landelijke Klimaatakkoord. Dit betekent een meerjarig transitieproces waarbij op basis van data, kennis en samenwerking met partners Zero-Emissie Stadslogistiek wordt onderzocht en voorbereid.
Ter voorbereiding op deze Zero-Emissie Stadslogistiek is in de jaren 2022 tot en met 2024 0,3 fte extra inzet (€ 30.000) nodig om dit voor te bereiden en te begeleiden en daarnaast een budget van € 30.000 voor externe kosten. Voorstel nu is om voor de jaren 2022 en 2023 € 60.000 beschikbaar te stellen.

52. Digitaliseringsopgave mobiliteit (doel 6.3.2)
In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (kortweg: BO MIRT) hebben Rijk en regio's afspraken gemaakt om eind 2023 in heel Nederland de mobiliteitsdata structureel goed op orde te hebben en houden. Het betreffen 15 data-onderdelen over onder andere de actuele maximum snelheden, wegwerkzaamheden, data van intelligente verkeerslichten (iVRI's), locatie en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen data voor de logistieke sector (venstertijden, milieuzones, inrijbeperkingen etc), maar ook het borgen van privacy en veiligheid. Voor overheden, dus ook voor ons als Zwolle betekent dit een meerjarig transitieproces waarbij data als “nieuwe modaliteit” organisatorisch ingebed wordt in de kerntaken.
Om de datalevering op orde te brengen is extra inzet nodig en wordt voor 2022 € 30.000 gevraagd.

53. Energietransitie; incidenteel werkbudget (doel 6.4.1)
Voor energietransitie is naast het structurele budget een jaarlijks incidenteel budget voor 4 jaren beschikbaar gesteld van €500.000 (2020-2023). Deze budgetten worden ingezet voor structurele en incidentele capaciteit. Binnen deze budgetten is slechts een klein deel beschikbaar voor daadwerkelijk uitvoeringsgeld. Daarom is voor de begroting 2020 en de begroting 2021 ook aanvullend werkbudget beschikbaar gesteld voor gebouwde omgeving, warmte en Geothermie.
Voor de jaren 2022 en 2023 is echter eveneens aanvullend werkbudget van € 500.000 jaarlijks noodzakelijk.
Daarnaast is er voor de jaren 2022 en 2023 een budget van € 300.000 per jaar nodig voor de warmtetransitie Aalanden-Holtenbroek inclusief geothermie.

54. Groen- en recreatievisie (doel 6.4.2)

In de Omgevingsvisie “Mijn Zwolle van morgen”, vaststelling najaar 2021, is aangekondigd de noodzakelijke actualisering van het Groenbeleid. Dit mede naar aanleiding van het participatietraject.
Actualisering staat in de Omgevingsvisie expliciet genoemd in de uitvoeringsparagraaf (Realisatiestrategie). De koppeling met de actualisering van de Recreatievisie (uit 2004) is essentieel omdat recreatie één van de belangrijkste gebruiksfuncties is van het stedelijk groen, naast biodiversiteit. Daarbij speelt urgentie op het vlak van visie ontwikkeling voor de waterbeleving in Zwolle (waar over al een informatienota naar de raad is gegaan t.a.v. proces). De visie is gereed eind 2022.

Het opstellen van deze visie vergt Interne capaciteit, externe expertise en een zorgvuldig participatietraject waarmee een bedrag van € 200.000 is gemoeid.

55. Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle (doel 7.1.1)
Het programma Initiatiefrijk Zwolle in het leven geroepen zodat er richting en  ruimte gegeven kan worden aan alle vindingrijkheid en energie onder inwoners van Zwolle. Initiatieven op sociaal, economisch en/of fysiek gebied, die vernieuwend zijn en aansluiten bij de gemeentelijke ambities voor een duurzame groei van Zwolle, kunnen  hiermee ondersteund worden.  Voorbeelden zijn bijv. de Bonenparade (pilot Stadslandbouw bedrijventerrein Hessenpoort, eind augustus nog op de radio bij ‘Vroege Vogels”), Wijkpark Westenholte en stadscampagne #WATJIJDOET.
De financiële bijdrage van de gemeente aan het initiatief bedraagt in principe maximaal 50% van het totaal (inclusief gemeentelijke uitvoeringskosten). Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de initiatiefnemer minimaal de helft van de kosten voor zijn/haar rekening neemt  (of co-financiering van derden).  Initiatiefnemers ontvangen maximaal € 15.000,-.
Om dit programma ook in 2023 voort te kunnen zetten is voor dat jaar een bedrag nodig van € 50.000.

56. Stinspark (doel 7.1.1)

Al in 2016 heeft de Wijkvereniging WVF (Westenholte, Voorst, Frankhuis) eerste stappen gezet om te komen tot een herinrichting van het Stinspark. De Wijkvereniging heeft de Stichting Stinspark opgericht om de verdere uitwerking van de plannen te verzorgen en in een co-creatieproces met de Provincie Overijssel, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Zwolle is gewerkt aan een ontwerp voor het vernieuwde Stinspark. Doel is het enige archeologische rijksmonument in Zwolle beleefbaar te maken en de gebruiksmogelijkheden en kwaliteit van het park te vergroten.
Het proces is opgeknipt in 2 fasen. De eerste fase betreft de inzet van capaciteit om te kunnen participeren in het co-creatieproces en zo samen met de Stichting te komen tot een definitief ontwerp met kostenraming en inzicht in de structurele beheerlast (dit in lijn met de aangenomen raadsmotie M-12). Tegelijkertijd is deze periode gebruikt om zicht te krijgen op en aanvragen te doen bij fondsen en subsidies.

Voor de uitvoering van fase 2, de realisatie van het plan, is als onderdeel van de begroting 2021 reeds incidenteel € 185.000 beschikbaar gesteld en € 15.0000 structureel voor beheerskosten. Inmiddels is een definitief ontwerp opgeleverd met kostenraming. Hoewel inmiddels ruime co-financieringsbijdragen zijn ontvangen, zijn ze lager dan in eerste instantie voorzien
Bij elkaar opgeteld vormen hogere kosten en lagere co-financieringsmogelijkheden momenteel een tekort.

Om dit tekort op te lossen zijn incidentele bijdragen nodig die uitkomen op € 211.000 voor het jaar 2022 en € 211.000 voor het jaar 2023.

57. Versterking bewonerskader Holtenbroek (doel 7.1.1)
Holtenbroek staat aan de vooravond van een ingrijpende fysieke ingrepen. Een groot aantal (woning-) bouwprojecten en infrastructurele maatregelen zijn in voorbereiding en zullen in de komende jaren verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. Hoe concreter de projecten worden des te meer behoefte is er aan informatie en betrokkenheid. Op dit moment zijn het de zelfredzame bewoners die zich melden en organiseren.  De grote groep bewoners die minder zelfredzaam zijn of zich in een moeilijke sociaal economische positie bevinden waardoor zij al moeite genoeg hebben om hun eigen huishouden draaiende te houden, hebben wel belang en willen ook vaak wel betrokken zijn maar hebben daar ondersteuning bij nodig.
Om het actieve bewonerskader te verbreden wordt een projectleider aangesteld voor in eerste instantie een periode van 2 jaar met de opdracht om de Stichting Wijkplatform Holtenbroek, als basisorganisatie voor alle eerder genoemde organisaties en initiatieven te ondersteunen, uit te bouwen en toekomstbestendig te maken. Ook zal het project een belangrijke bijdrage moeten leveren in het realiseren van een goede bewonersparticipatie in de diverse projecten die in en rond de wijk worden gerealiseerd.
De kosten bedragen € 45.000 in 2022 en 2023.

58. Bomenonderhoud (doel 7.1.3)
Zie toelichting onder punt 30 structurele bestedingsvoorstellen.

59. Toegankelijkheid gemeentelijk Vastgoed (doel 7.1.4)
In 2016 heeft de tweede kamer het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het doel van het VN verdrag is een inclusieve samenleving, waaraan iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen. Of je nu een beperking hebt of niet. De doelstelling van het VN verdrag sluit mooi aan bij de ambitie van Zwolle om een gastvrije stad te zijn.
In 2018 hebben we een Plan van Aanpak opgesteld waarin we hebben een aanpak van Inclusie  in drie pijlers hebben beschreven:

 1. Fysiek
 2. Sociaal
 3. Informatie en Communicatie

We richten ons hierbij op de fysiek pijler. De Fysieke pijler is de eerste drempel die gelijkwaardige deelname aan de samenleving in de weg staat of juist kan bewerkstelligen. Inzetten op het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid is daarmee een belangrijke basis om inclusie  te realiseren.  Binnen het Fysiek Domein gaat naast bijvoorbeeld de buitenruimte,  ook over gebouwen. De gemeente  Zwolle  heeft zelf een uitgebreide vastgoed portefeuille, met onder andere gebouwen zoals het Stadskantoor, de Spiegel of een Wijkservicepunt. Als deze niet goed toegankelijk zijn, sluiten we een deel van onze inwoners uit om (zelfstandig) deel te nemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat deze gebouwen goed toegankelijk zijn.  
Van de totale lijst van gemeentelijk vastgoed is een selectie gemaakt op basis van prioritering. De gebouwen met een sterke publieke functie hebben daarbij prioriteit 1. Er zijn voor het vervolg 34 gebouwen geselecteerd. De gebouwen hebben allemaal prioriteit 1 of 2. Vervolgens is door Toegankelijk Zwolle en Adviesbureau PBT een inventarisatie uitgevoerd naar de toegankelijkheid van deze gebouwen. De inventarisatie en daaraan gekoppelde raming van kosten laat zien dat het gaat om een groot aantal aanpassingen en een noodzakelijke investering van circa 1,2 miljoen.
Om zoveel mogelijk werk met werk met maken kiezen voor een aanpak verspreid over 5 jaar. Op deze wijze kunnen we regulier onderhoud waar mogelijk combineren met de verbetering van de toegankelijkheid.
Deze aanvraag ziet op dekking voor de eerste twee jaar.

60. Maatschappelijke voorzieningen Stadshagen (doel 7.1.4)
De wijk Stadshagen groeit en verandert. Een van de ontwikkelingen hierin is de uitbreiding van het winkelcentrum Stadshagen. Hierbij wordt ook gekeken naar de huidige en toekomstige huisvesting van maatschappelijke voorzieningen; een essentieel onderdeel van een vitale wijk. Dit is een mix van voorzieningen gebaseerd op: “Spelen voor jong en oud” en “Lekker in je vel”. Dit sluit aan bij wat past bij Stadshagen en wat de maatschappelijke organisaties de komende jaren aanbieden, en bij de gemeentelijke ambities zoals geformuleerd in de hervormingsagenda en de omgevingsvisie.
Direct nadat een keuze is gemaakt voor de locatie van voorkeur zullen kosten moeten worden gemaakt voor de aankoopbegeleiding, uitwerking inrichting en bouwkundig en verdere voorbereiding. Hiertoe wordt een krediet aangevraagd van € 150.000,- voor 2022.

61. Meerjarenbegroting afval (doel 7.3.1 )
Zie toelichting onder punt 34 structurele bestedingsvoorstellen.

62. Aanpak ganzenoverlast (doel 7.3.3)
In 2021 is de ganzenoverlast toegenomen op een aantal locaties in de stad. De toename van de Canadese ganzen komt doordat weinig natuurlijke vijanden in de omgeving aanwezig zijn en de overlevingskansen voor de Canadese ganzen groot is. Het verder laten groeien van de ganzenpopulatie is niet wenselijk ten aanzien van de ervaren overlast en eventuele schades aan de openbare ruimte, gewassen van landbouwers en de ecologie.
Een beheerplan gericht op de aanpak van ganzenoverlast wordt opgesteld en gaat in op het nemen van diverse effectieve maatregelen. Het beheerplan is gereed voor het einde van het jaar 2021, zodat per 2022 en 2023 maatregelen uit dit beheerplan (bijvoorbeeld nestbehandeling, nemen van fysieke aanpassingen en communicatie) gemaakt kunnen worden. Het beheerplan wordt ter kennisname aan de raad aangeboden. Een reservering van € 100.000 in 2022 en 2023 wordt  gedaan om de verwachte maatregelen voortvloeiende uit het beheerplan te bekostigen.

63. Pilot dierenwelzijn en mensenzorg (doel 7.3.3)
In de nota Actualisering Beleidskader Dierenwelzijn, die in 2020 is vastgesteld, neemt het speerpunt Dierenwelzijn en Mensenzorg een prominente plek in. Gezelschapsdieren dragen nadrukkelijk op positieve wijze bij aan mensenwelzijn en mensenzorg, zowel lichamelijk als geestelijk. Anderzijds blijkt uit onderzoek dat er een verband bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Door Corona wordt de opgave vergroot. We verwachten dat na corona veel mensen niet meer voor hun huisdier kunnen zorgen. Zeker mensen met een laag inkomen komen dan snel in de problemen.
Naar aanleiding van een eerste verkennend onderzoek willen we in 2022 met een pilot van start om de dierenorganisaties te verbinden met de partners in het sociale domein, en daarbij data te verzamelen en te analyseren ten behoeve van (wijk)gerichte acties in het kader van preventie, zorg en handhaving.
De begrote incidentele kosten ter hoogte van € 75.000,- voor deze pilot zijn voorzien ter dekking van dier-medische kosten voor minima, voor de organisatie van een mini-symposium voor de dierenorganisaties en de partners in het sociale domein en uren voor uitvoering van de pilot. De pilot wordt uitgevoerd in een deel van de stad.

64. Natuur en milieu educatie; NME (doel 7.3.3)
Na het aangenomen amendement in 2017 is gestart met de herontwikkeling van natuur- en milieueducatie (NME) in Zwolle. Hiervoor is structureel € 100.000 beschikbaar gesteld. Met het aannemen van het amendement wordt het belang aan NME als middel om te komen tot een duurzame samenleving onderstreept. NME levert een belangrijke bijdrage aan waardeontwikkeling voor natuur en milieu door beleven en ontdekken, het creëren van bewustzijn en het realiseren van handelingsperspectief. Ook is NME een belangrijk instrument ten behoeve van de klimaatopgave, energietransitie, circulariteit, duurzaamheid en biodiversiteit.

Inmiddels zijn we drie jaar actief met NME en hebben we een beter beeld van wat we als gemeente kunnen en willen en wat daar voor nodig is. Er zijn mooie, eerste resultaten bereikt, maar er is ook duidelijk geworden wat er nodig is op de basis op orde te krijgen en te houden. In de afgelopen periode is er samen met NME samenwerkingspartners gewerkt aan het opstellen van een NME koers. De koers NME en bijbehorende nota worden in het kader van het najaarsmoment aan de gemeenteraad voorgelegd. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2022 en 2023 incidentele middelen ad € 90.000 (bovenop het bestaande budget) voor de uitvoering van de Koers NME beschikbaar te stellen. Binnen die 2 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden wat de basis is voor een voorstel voor 2024 en verder.

65. Energiecontroles (doel 7.3.4)
De raad heeft voor 2020 en 2021 extra middelen (€ 70.000 en € 85.000) beschikbaar gesteld voor energiecontroles door de Omgevingsdienst. Naast deze gelden hebben de Provincie en het Rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Verwachting is dat met deze middelen 40% van de bedrijven gecontroleerd kunnen worden. Om in de jaren na 2021 niet te hoeven stoppen met deze controles en reeds gestarte controles te kunnen afronden zijn er extra middelen nodig in 2022 en 2023 van € 50.000. In deze periode moet dan duidelijk worden, indien gewenst vanuit de raad, of deze werkzaamheden structureel belegd kunnen worden en welke kosten dit met zich meebrengt.

66. Verkiezingen 2022 (doel 8.1.1)
Voor de gemeenteraadsvergaderingen van 2022 is voor opkomstbevorderende maatregelen en het inwerkprogramma van de nieuwe raad € 75.000 nodig.

67. Subsidieverwerving (doel 8.1.2)
De groei en ontwikkeling van Zwolle vragen de komende jaren forse investeringen. Naast eigen bijdragen willen we graag andere partijen bewegen mee te investeren in de toekomst van de stad. Dat doen we door in te zetten op lobby en ook door subsidies te verwerven. Op dat laatste onderdeel willen we de komende jaren extra inzetten. De gemeente Zwolle heeft relatief weinig capaciteit beschikbaar voor subsidieverwerving- en verantwoording in vergelijking met andere grote gemeenten. Daarom stellen we voor om de komende twee jaren geld beschikbaar te stellen voor 1 fte bedoeld om het subsidieproces (van verwerving tot verantwoording) te ondersteunen en daarnaast een bedrag beschikbaar te stellen om in specifieke gevallen een bureau in te schakelen dat gespecialiseerd is in subsidieverwerving. De gevraagde investering bedraagt € 145.000 euro voor zowel 2022 als 2023. Na twee jaar kijken we of investering heeft geleid tot een groter succes bij het verwerven van subsidies en of het daarom zinvol is de investering te continueren.

68. 70 jaar Molukkers (doel 8.1.2)
Zeventig jaar na dato wordt de behoefte aan eer- en rechtsherstel voor de Molukkers maatschappelijk gevoeld. Voor gemeenten is het daarom van belang te erkennen dat deze bevolkingsgroep onrecht is aangedaan. Als tastbare blijk van eer- en rechtsherstel willen we tegemoet te komen aan de wens van zowel de Molukse gemeenschap als de gemeenteraad om een bijzondere status te verlenen aan de graven van de Molukse KNIL-militairen die in Zwolle begraven liggen. Dit vraagt gedegen en zorgvuldig onderzoek en dat vereist tijd, middelen en maatschappelijk draagvlak.

Concreet gaat het vooralsnog om het afkopen van de grafrechten van de 1e generatie Molukse KNIL-militairen die in Zwolle zijn begraven op zowel de particuliere als gemeentelijke begraafplaatsen, van wie de grafrechten nog niet door de familie zijn afgekocht. Het gaat ook om het aanbrengen van een herkenningsteken op ieder
graf; het aanbrengen van een plaquette bij de ingang van de betreffende begraafplaatsen in lijn met de oorlogsgraven en een grafsteen ter herdenking van de KNIL-militairen die niet begraven maar gecremeerd zijn.

De kosten voor verlening van de bijzondere status van de reeds geïnventariseerde graven op begraafplaats Bergklooster bedragen in 2022 € 171.000.

69. Capaciteit afdeling Human Resources (doel 9.1.1)
Zie toelichting onder punt 44 structurele bestedingsvoorstellen.

70. Informatiesamenleving (doel 9.1.3)
Onder invloed van digitalisering en slimme technologieën verandert onze maatschappij. Deze transitie naar een informatiesamenleving brengt nieuwe opgaven en nieuwe kansen met zich mee. In de stad én in de gemeentelijke organisatie. Niet alle nieuwe ontwikkelingen kunnen tegelijk worden aangepakt en hierom geven we prioriteit aan de thema’s Informatiesamenleving, Samen Organiseren, Digitale Bedrijfsvoering en Digitale Veiligheid. Zoveel mogelijk wordt de invulling van deze thema’s door herverdelingen van budgetten vormgeven. Echter de informatiesamenleving en daarbij behorende datagedreven werken brengen dusdanige opgaven met zich mee dat er aanvullende investeringen benodigd zijn.  

Slimme Samenleving
In de stad kunnen we door slimme technologie en data samen met inwoners, ondernemers en partners te benutten, gerichter de maatschappelijke opgaven duiden en bijdragen in oplossingen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere Senshagen en digitale tweelingstad. De aanpak van 'de slimme stad' vraagt voor 2021en 2022 € 155.000. Dit budget wordt ingezet om het de basisvoorziening van de slimme samenleving uit te bouwen en SensHagen door te ontwikkelen.
Basisvoorziening Slimme samenleving
De basisvoorziening van het programma Slimme Samenleving bestaat uit de onderdelen  Inwoner, Netwerk en Platform. Voor deze onderdelen  zijn reeds waardevolle resultaten opgeleverd. Deze moeten worden doorontwikkeld en geconsolideerd. Met de Alliantie Smart Zwolle(Netwerk) is een beweging in gang gezet om met een groeiend aantal partners uit stad en regio samen te werken aan maatschappelijke opgaven, door data en technologie slim te delen en relevante toepassingen te ontwikkelen. De Hub (Platform) is de voorkant van technologie en de plek waar waardevolle inzichten zich manifesteren. Dè plek om datagedreven samen te werken.
Daarnaast zijn er stappen gezet voor een belangrijk onderdeel uit onderdeel Platform: de digitale tweelingstad Zwolle(DTZ). Het doel van de DTZ is om gebeurtenissen in de fysieke wereld te simuleren in de digitale tweeling. Zo kun je bijvoorbeeld een regenbui laten vallen, de impact van vergroening doorrekenen of gewoon een geplande  nieuwe ontwikkeling laten zien. De kracht van de DTZ is dat je kunt laten zien dat de verschillende beleidsterreinen van invloed op elkaar zijn. De regenbui die valt beïnvloedt de doorstroming van cruciale wegen. De DTZ  vergroot onze mogelijkheden om integraal te werken, scenario’s door te rekenen en nieuwe ontwikkelingen te visualiseren. In het afgelopen jaar zijn hier doordat we een subsidie hebben ontvangen belangrijke eerste stappen gezet. Hier willen we in 2022 op doorbouwen.
SensHagen
SensHagen is een project waarin we samenwerken met de inwoner om de effecten van klimaatverandering inzichtelijk te maken om uiteindelijk meer inzicht te krijgen en beter te kunnen handelen. Als gemeente maar zeker ook als inwoner. We hebben mooie resultaten geboekt die wereldwijd aandacht hebben gekregen. Zo’n 150 inwoners zijn betrokken en werken mee door sensoren te adopteren en waardevolle data te verzamelen. Daarnaast fungeert SensHagen als een belangrijk ontwikkelproject voor de Slimme Samenleving. We doen ervaring en kennis op met het (data)samenwerkingsplatform (HUB) voor toepassing bij andere opgaven en initiatieven. We leren hoe we data via sensoren kunnen ontsluiten en het belangrijkste hoe je slimme technologie gebruikt om inwoners te betrekken bij de opgaven van de stad
De focus van de eerste 2 jaar lag op het creëren van een community en data verzamelen. Voor het vervolg is budget nodig om opgedane kennis en inzichten te consolideren en om de door inwoners verzamelde data te analyseren  en te vertalen naar actie.
Het succes van SensHagen heeft geleid tot een motie voor opschaling naar de hele stad momenteel wordt hiervoor een advies voorbereid.

Datagedreven Werken
Het maatschappelijk belang van juiste data en het ethisch gebruik hiervan neemt toe, doordat gegevens in toenemende mate benut worden bij monitoring, (data)analyse en geautomatiseerde dienstverlening. Het beter en meer gebruikmaken van beschikbare data vraagt om een programmatische aanpak over de verschillende beleidsdomeinen heen. Deze aanpak jaagt aan, stelt kaders, borgt het structurele gebruik op een verantwoorde wijze en ondersteunt de actuele grote opgaven door het benutten van data. De inzet voor dit programma wordt voor een groot deel vanuit de bestaande capaciteit gerealiseerd en de benodigde opleidingen uit het bestaande opleidingsbudget. Aanvullend is echter een bijdrage benodigd van € 250.000 incidenteel voor de komende vijf jaren (2021 t/m 2025). Om de doelstelling te bereiken wordt op de thema’s Organisatie en cultuur, Processen en besluitvorming en Systeem en data de verandering ingezet:
Het programma vergt een grote personele inzet. Deze wordt binnen de bestaande formatie geleverd. De gevraagde bijdrage is bedoeld voor investeringen binnen het thema Systeem & Data; onder andere voor een data-lab en systemen voor data-analyse en beleidsondersteunende data-visualisatie. Daarnaast zijn kosten  (gemiddeld 1 fte) voorzien voor externe expertise die de organisatie nu nog ontbeert. De initiatieven Slimme samenleving en Data-gedreven werken zijn onderdeel van het speerpunt Digitale tweelingstad van de Digitale strategie.

71. WOO, Archiefwet en Duurzame toegankelijkheid (doel 9.1.3)
Naar aanleiding van een aantal landelijke ontwikkelingen op juridisch vlak (zoals de komst van de Wet Open Overheid en de nieuwe Archiefwet) en op het gebied van informatievoorziening en archivering heeft de gemeente Zwolle en het HCO eind 2020 een extern bureau gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van een visie op het gebied van duurzame toegankelijkheid. Onder duurzame toegankelijkheid verstaan we het zodanig organiseren van het gebruik van data, documenten en archivering, dat we voldoen aan de normen van een transparante en open overheid.
De uiteindelijk vastgestelde overkoepelende visie is als volgt:
‘In aansluiting bij de digitale ambities van de gemeente Zwolle en haar bredere visie op informatievoorziening zet de gemeente Zwolle in op de duurzame toegankelijkheid van alle daarvoor in aanmerking komende vormen van informatie en creëert hiervoor de voorwaarden op beleidsmatig, organisatorisch en technisch gebied.‘
Voor het realiseren van deze visie is, gezien de vele afhankelijkheden en lopende ontwikkelingen, al snel 10 jaar of meer nodig.
Gezien de wet en regelgeving en de veranderstrategie die nodig is vraagt de uitvoering om ambtelijke samenwerking op het gebied van HR, Juridische zaken en Informatievoorziening.
Voor het opstellen van heldere beleidsmatige uitgangspunten is inhuur van externe menscapaciteit nodig. Dit ter vervanging van het huidige personeel, danwel voor inhuur van externe expertise. Tevens zijn voor de komende jaren middelen nodig voor de organisatorisch en technische implementatie en realisatie.    
Daarnaast vragen de Wet Open Overheid, de Toeslagenaffaire en de roep om een transparante overheid om een verandering in houding, gedrag en werkwijze van medewerkers. Om hieraan goed en accuraat invulling te kunnen geven is het noodzakelijk dat ambtenaren opgeleid worden.
Van het rijk ontvangen wij hier via de Algemene uitkering (meicirculaire 2021) middelen voor maar die zijn onvoldoende om de kosten te dekken.

72. Digitale strategie (doel 9.1.3)
Digitalisering speelt een grote rol in de samenleving. In alle onderdelen van onze stad maken we steeds meer gebruik van digitale technologie. Digitalisering gaat verder dan de inzet van technologie. Het verandert hoe we communiceren, samenwerken, de zorg organiseren, en hoe we onze vrije tijd besteden. Deze ontwikkelingen vragen om een strategie die kansen benut en digitalisering gericht inzet bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er is een digitaliseringsstrategie opgesteld in samenwerking met partners uit de stad. Daarbij is gebleken dat  er veel kansen en uitdagingen liggen maar dat niet alles kan. Hierom is focus aangebracht en zijn keuzes gemaakt. Het resultaat hiervan is de geformuleerd  in vier speerpunten:

1. Digitale tweelingstad

We ontwikkelen een digitaal equivalent van de stad in de vorm van een digitale tweelingstad in 3D. In deze digitale omgeving wordt data uit en over de stad gecombineerd in een 3D digitaal model van de stad. Een aantal initiatieven zijn reeds gestart zoals data-gedreven werken en Slimme samenleving (Senshagen) .

2. Stad in verbinding

We verbeteren de vindbaarheid en toegankelijkheid van het aanbod van de gemeente, andere overheden en maatschappelijke organisaties. Vanuit inwonersperspectief, maar gericht op ondersteuning van zowel vraag als aanbod.

3. Fysieke ontmoetingsplaats

Voor het benutten van de kansen van digitalisering wordt het steeds belangrijker om samen te werken. De nieuwste inzichten van onderzoekers, de creativiteit van jong talent, het ondernemerschap van bedrijven en de verbindende rol van de overheid zijn allemaal nodig. Er wordt in de regio Zwolle al veel samengewerkt in netwerken. We zijn op zoek naar een fysieke ontmoetingsplaats voor deze netwerken.

4. Bewust gebruik van digitale technologie

In Zwolle vinden we het belangrijk dat we naast de kansen van technologie ook aandacht hebben voor de keerzijde van technologie. Dus borgen we privacy en ethische normen, kwaliteit en informatieveiligheid en zijn we transparant over het gebruik en de werking van algoritmes en sensoren en stellen we data open. Een aantal initiatieven zijn al gestart. Zo zijn er een separate aanvragen voor middelen voor een ethisch officer en voor informatieveiligheid.

Voor wat betreft de speerpunten 1 en 4 zijn al afzonderlijke incidentele en structurele bestedingsvoorstellen opgesteld.
De initiatieven bij met name de speerpunten twee en drie moeten nog verder ingevuld en uitgewerkt worden.
Er is een werkbudget van € 80.000 nodig voor o.a. het vergroten digitale vaardigheden, bijdragen aan realisatie van een fysieke ontmoetingsplaats, eventuele kortdurende inhuur van kennis, faciliteren en / of organiseren  van bijeenkomsten, het uitvoeren van pilots, etc.

73. Informatiebeveiliging en verhogen digitale weerbaarheid (doel 9.1.3)
Zie toelichting onder punt 47 structurele bestedingsvoorstellen.

74. Smart City G40 koplopers (doel 9.1.3)
Samen met het Rijk staan we als steden voor grote opgaven als het gaat om woningbouw, mobiliteit, bereikbaarheid, klimaat, energietransitie en sociaal opgaven van zorg, welzijn en inclusie. Het Rijk en steden hebben daarin grotendeels overlappende doelen. Versplintering van Rijksbeleid, verdergaande decentralisatie van taken en beperkte budgetten bemoeilijken het realiseren van de doelen. Huidige instrumenten zoals wetten en technieken ondersteunen ons hierin onvoldoende. In G40 gemeenten worden veel innovaties ontwikkeld om maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden, maar zij komen veelal niet voorbij de fase van het experiment, het eigen project of voorbij de gemeentegrenzen. Brede opschaling naar de gangbare praktijk in Nederland is moeizaam en daarmee verliezen we aan efficiëntie en effectiviteit.
Daarom zet de G40 in op een bundeling van krachten voor smart city ontwikkeling in Nederland. Het realiseren van onze maatschappelijke opgaven vraagt om een gezamenlijke aanpak van alle partijen die daarbij actief zijn: rijk, gemeenten, bedrijfsleven, kennisinstellingen én inwoners.
Bij die gezamenlijke aanpak staat innovatie en bovenal implementatie centraal. De razendsnelle ontwikkelingen in de technologie bieden ons namelijk kansen en dragen bij aan een antwoord op deze opgaven.
Ter ondersteuning van die gezamenlijke en op implementatie gerichte aanpak ontwikkelen we een samenwerkingsprogramma en governance van G40 met het Rijk. VNG en G4 sluiten daarbij aan. Onderdelen van die governance-structuur zijn een koplopersgroep van zes steden, een aantal volgsteden  en een  landelijk programmabureau die het samenwerkingsproces van ontwikkelen, leren en opschalen ondersteunt.
De koplopersteden vormen elk het expertiseknooppunt in Nederland op een eigen specifiek smart city thema.  Zwolle heeft de ambitie om één van deze koplopersteden te zijn en daarmee trekker van het thema ‘smart governance’ te zijn. Smart governance is gericht op het gebruik van ICT om besluitvorming en sturing met betrekking tot ontwikkeling en beheer van de stad, én daarbij de samenwerking tussen belanghebbenden (overheden, bedrijven, (kennis)instellingen en inwoners) te verbeteren.
Andere koplopers zijn: Apeldoorn (Smart Mobility), Amersfoort (Smart Environment), Dordrecht (Smart Living), Geleen (Smart Citizen) en Helmond (Smart Economy)
De koploperstad heeft een vooraanstaande kennispositie en netwerk die bijdragen aan het (versneld) realiseren van de opgaven van de eigen stad, de kennisontwikkeling in Nederland, het verwerven van financiën én de implementatie van best practices in andere steden/gemeenten. Deze landelijke krachtenbundeling biedt Zwolle daarmee een significante multiplier in zowel de ontwikkeling als de opschaling van smart city innovaties. Doordat de koplopersteden nauw samenwerken met oa bedrijfsleven, biedt dit tevens kansen voor lokale/regionale bedrijven voor ontwikkeling en opschaling naar andere steden.
De koplopersrol vergt een additionele inzet  van 1,5 fte; € 185.000 en een werkbudget van € 20.000 voor het jaar 2022.

75. Versterking strategisch management (doel 9.1.4)
Wat constateren we?
Zwolle groeit en Zwolle is ambitieus. Dit zorgt voor reuring in en ontwikkeling van onze stad. Het vraagt om verbinding en samenwerking met partijen in de stad. Binnen een uitdagende context van veel ontwikkelingen, een hoog tempo van veranderingen en een veelheid aan partners. Het vraagt ook om een stevige strategische basis van waaruit deze ontwikkelingen vormgegeven kunnen worden. Het stelt onze organisatie dan ook nog meer voor de uitdaging van domeinoverstijgende samenwerking, strategische sturing en ontwikkeling en uitvoeringskracht van complexe programma’s. Ook brengt dit met zich mee dat we als organisatie op andere wijze moeten (samen)werken.   
Welke behoefte is er?
Om in het hier en nu de juiste dingen te doen zodat we in de toekomst als ambtelijke organisatie kunnen blijven faciliteren wat de stad nodig heeft en van ons vraagt is een investering met betrekking tot strategische sturing en complex programma- en verandermanagement van onze organisatie nodig.
Het vraagt implementatie van visie en beleid op een wijze die over de grenzen van afdelingen, domeinen, onze organisatie en zelfs stadsgrenzen heen kan gaan. Het vraagt strategische sturing op thema’s die belangrijk zijn voor de groei, leefbaarheid en kwaliteit van de stad, voor zowel huidige als toekomstige bewoners. Het vraagt om reflectie, evalueren en leren van ons eigen handelen en de vertaling daarvan door het verbeteren en optimaliseren van onze eigen processen en werkwijzen. En dat alles vanuit de verbinding met de stad: de inwoners, onze (maatschappelijke) partners, ondernemers en kennisinstellingen.
De behoefte vertaalt
Er is behoefte aan versterking van de strategische sturing, waarbij verbinding tussen inhoudelijke disciplines georganiseerd wordt, aandacht is voor onderlinge samenhang en congruent handelen, focus is op lange lijnen, visie op de toekomst en nauw wordt samengewerkt op concern-vraagstukken. Ook is er behoefte aan implementatiekracht ten behoeve van de organisatieontwikkeling. Dit betreft de verdere ontwikkeling en uitvoering van de sturingsfilosofie (themasturing) en werkmethodieken zoals opgavegericht werken. Hierbij zijn  zaken als reflecteren, evalueren en leren belangrijke voorwaarden.
Vanuit verdiepende gesprekken, met het gehele management en mede op basis van medewerkersinput, blijkt dat de urgentie van strategische sturing groot is. Er wordt daarbij veel belang gehecht aan het positioneren van deze functies buiten de domeinen, ter bevordering van de domeinoverstijgende focus en de ontwikkeling van opgavegericht werken.

Concreet betekent dit een capaciteitsaanvraag voor een tijdelijk team (3 jaar) met een concernbrede focus. Dit team moet bestaan uit de volgende functies:

 • Kwartiermaker Gebiedsgericht werken
 • Kwartiermaker Verstedelijkingsopgave
 • Veranderkundige procesmanager
 • Programmamanager Hervormingsagenda (strategische doorontwikkeling)
 • Programmamanager Human Capital Agenda

Aansturing team door een leidinggevende met ervaring en kwaliteiten als ambtelijk opdrachtgever
Benodigd budget gedurende de jaren 2022 tot en met 2024: € 441.000.

Het is hierbij een bewuste keuze om deze functies in een tijdelijk team en buiten de lijn te positioneren. Van deze functies wordt nadrukkelijk verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan een kwaliteitsimpuls op programmamanagement, de verandering van werkmethodieken en strategisch sturing. Deze actieve bijdrage bestaat in ieder geval uit het zichtbaar maken van de versterking door het voorleven ervan.

76. Versterking inkoopfunctie gemeente Zwolle (doel 9.1.4)
Zie toelichting onder punt 50 structurele bestedingsvoorstellen.

77. Herijking/vernieuwing Algemene subsidieverordening (doel 9.1.4)

Binnen de gemeente Zwolle werken we met een Algemene Subsidie Verordening (ASV) die bestaat uit een algemeen deel en specifieke deelverordeningen. Deze ASV is aan herziening/vernieuwing toe welke we in twee fases willen uitwerken. De eerste fase, betreft het actualiseren van het subsidiebeleid en de verordeningen binnen het Sociaal Domein.(onderzoek loopt nu). De tweede fase betreft de evaluatie en herijking  van de gehele ASV. De jurisprudentie dwingt ons na te denken over de juridische grondslag van subsidies die nu niet via een deelverordening worden geregeld. Daarnaast is het zaak om een zo flexibel mogelijk instrument te hebben waardoor er adequaat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Om dit integraal aan te pakken willen we onze subsidiecriteria  en wellicht ook onze subsidiesystematiek actualiseren en beter aan laten sluiten bij de doelen zoals we die nastreven op de verschillende beleidsterreinen. Dit proces vraagt ambtelijke en bestuurlijk te maken keuzes. Uit ervaringen van het onderzoek in het Sociaal Domein (1e fase) constateren we dat dit ook geldt voor de overige onderdelen van de ASV. Dat betekent dat alle deelverordeningen getoetst moeten worden. Het werken met deelverordeningen maakt het subsidieproces log en niet flexibel. Onderdeel van deze opdracht is een onderzoek naar een structuur  van één ASV met nadere regels per beleidsdoel / subsidieregeling.

Voor het uitvoeren van deze opdracht is extra capaciteit nodig waarvan de kosten geraamd worden op € 157.000 in 2021 Berap 2 2021) en € 195.000 in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12