Financiën

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Structurele reservetoevoegingen en reserveonttrekkingen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018 staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de enige uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering.

Nummer reserve

Naam reserve

2022 -
lasten

2022 -
baten

2023 -
lasten

2023 -
baten

2024 -
lasten

2024 -
baten

2025 -
lasten

2025 -
baten

D06

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

126.000

126.000

126.000

126.000

D07

Onderhoudsreserve sportaccommodatie

171.000

20.000

171.000

20.000

171.000

20.000

171.000

20.000

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

55.000

55.000

55.000

55.000

Subtotaal programma 1 Samenleving

297.000

75.000

297.000

75.000

297.000

75.000

297.000

75.000

Subtotaal programma 2 Inwonersondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal programma 3 Opvang en bescherming

0

0

0

0

0

0

0

0

Subtotaal programma 4 Inkomen

0

0

0

0

0

0

0

0

C04

Dekkingsreserve kapitaallasten

168.000

217.000

217.000

208.000

Subtotaal programma 5 Ondernemende en levendige stad

0

168.000

0

217.000

0

217.000

0

208.000

H06

Reserve parkeren

3.499.646

3.751.000

3.540.000

3.773.000

3.461.000

3.796.000

3.238.000

3.819.000

H08

Reserve bestemmingsplannen

180.000

180.000

180.000

180.000

H12

Reserve Spoorzone

1.004.000

2.012.000

1.770.000

1.788.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

336.000

420.000

434.000

434.000

Subtotaal programma 6 Toekomstgerichte stad

4.683.646

4.087.000

5.732.000

4.193.000

5.411.000

4.230.000

5.206.000

4.253.000

D03

Onderhoudsreserve recreatieplassen

68.000

69.000

70.000

71.000

D04

Onderhoudsreserve Kleine Veer

3.000

3.000

3.000

3.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

3.229.000

3.229.000

3.229.000

3.229.000

H11

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal

C04

Reserve dekking kapitaallasten

79.000

100.000

106.000

111.000

Subtotaal programma 7 Vitale wijken

3.300.000

79.000

3.301.000

100.000

3.302.000

106.000

3.303.000

111.000

H14

Reserve verkiezingen

280.000

290.000

280.000

300.000

280.000

250.000

280.000

325.000

B02

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

60.000

25.000

25.000

23.000

Subtotaal programma 8 Bestuur en inwonerszaken

280.000

350.000

280.000

325.000

280.000

275.000

280.000

348.000

D01

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

159.000

159.000

159.000

159.000

D08

Onderhoudsreserve verhuurde panden

441.000

441.000

441.000

441.000

C04

Reserve dekking kapitaallasten

85.000

85.000

81.000

25.000

H11

Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal overhead

80.000

80.000

80.000

80.000

Subtotaal programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering

600.000

165.000

600.000

165.000

600.000

161.000

600.000

105.000

Subtotaal programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale omvang reserves

9.160.646

4.924.000

10.210.000

5.075.000

9.890.000

5.064.000

9.686.000

5.100.000

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12