Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma 1. Samenleving

We willen dat onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Inwoners die daar ondersteuning of zorg bij nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk in hun dagelijkse leven. Dichtbij huis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor wie dat nodig heeft, is er zwaardere en meer gespecialiseerde zorg. Om ervoor te zorgen dat de sociale basis beter aansluit bij de behoefte van de inwoner, zijn veranderingen nodig. Daarover gaat de hervormingsagenda sociaal domein. De agenda heeft zes sporen: (1) Het voorveld – een sterke sociale basis, (2) Wmo – Van beschermd wonen naar (beschermd) thuis, (3) Jeugd – Herstel van het gewone leven in het gewone leven, (4) Participatie, (5) Wonen, (6) Eén gezin, één plan.

In dit programma staat hoe we die sociale basis versterken (spoor 1). Die basis begint in de eigen omgeving van de inwoner. Daar ontmoet hij familie, vrienden en buurtgenoten. Elkaar ontmoeten verrijkt het dagelijks leven. Maar een sterk sociaal netwerk maakt het ook makkelijker om elkaar te helpen of om hulp te vragen aan mensen die je kent, zoals bij mantelzorg. We zetten in op zelfredzaamheid en stimuleren dat inwoners elkaar ontmoeten. Zo is er ruimte voor bewonersinitiatieven en geven we subsidie aan wijkcentra en wijkverenigingen. Er zijn diverse algemene voorzieningen, waarvan alle inwoners gebruik kunnen maken. Onze stad telt ook veel initiatieven. En als dat nodig is, zijn er individuele voorzieningen. Bijvoorbeeld voor de mantelzorger die het niet meer aan kan. Alle voorzieningen en initiatieven willen we beter op elkaar afstemmen. Zodat de sociale basis van onze stad nog sterker wordt.

Naast het sociale netwerk zijn ook een gezonde leefstijl en vitaliteit belangrijk. We stimuleren dat inwoners sporten en bewegen. Dat leidt tot een betere gezondheid, meer sociale contacten en meer zelfvertrouwen. Bij jongeren vergroot het de kans op betere schoolprestaties en helpt het bij de vermindering van probleemgedrag. Ook voor senioren is vitaliteit belangrijk. We bieden ze verschillende mogelijkheden om vitaal en waardig ouder te kunnen worden.

We willen dat iedereen kans heeft op goede scholing en betaald werk. We zorgen voor onderwijsvoorzieningen, zetten in op vergroten van kansengelijkheid en bieden ondersteuning bij het vinden van een baan. Voor sommige inwoners is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot. We vinden het belangrijk dat zij evengoed op een andere manier kunnen meedoen en willen armoede voorkomen. Samen met partners in de stad zorgen we dat er voor deze inwoners meer mogelijkheden komen.

Klik hier voor alle programma's en doelen

Financiën programma

Overzicht baten en lasten

De raad stelt de programmabudgetten vast. In het overzicht baten en lasten zijn de programmabudgetten met een onderverdeling naar ambities en doelen opgenomen.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Doel 1.1.1 Sociaal kapitaal

375.967

0

375.967

0

0

375.967

Doel 1.1.2 Samenkracht

8.023.177

0

8.023.177

527.828

126.428

8.424.577

Doel 1.1.3 Sociale netwerken

3.329.934

0

3.329.934

0

0

3.329.934

Doel 1.2.1 Gezondheid

5.229.929

0

5.229.929

0

0

5.229.929

Doel 1.2.2 Sport en bewegen

1.990.559

0

1.990.559

0

0

1.990.559

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

8.602.357

1.704.297

6.898.060

375.884

487.468

6.786.476

Doel 1.3.1 Opvoeden

2.341.790

215.516

2.126.274

0

0

2.126.274

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

7.290.103

3.643.148

3.646.955

0

0

3.646.955

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

13.739.118

605.577

13.133.541

0

11.705

13.121.836

Doel 1.3.4 Beroepsonderwijs

1.490.437

1.297.654

192.783

0

0

192.783

Totaal

52.413.371

7.466.192

44.947.179

903.712

625.601

45.225.290

Overzicht kredieten

Het overzicht kredieten geeft een totaalbeeld van de lopende (reeds vastgestelde) projectkredieten en de als onderdeel van de Begroting 2022 voorgestelde kredieten.

Overzicht kredieten

Omvang krediet

Gerealiseerd tot en met 2020

Resterend krediet

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023 en verder

Doel 1.1.2 Samenkracht

984.685

312.474

672.211

347.200

149.742

175.269

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

20.062.545

7.701.116

12.361.429

12.250.122

111.307

0

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

40.633.000

14.619.000

26.014.000

7.087.000

13.599.000

5.328.000

Totaal

61.680.230

22.632.590

39.047.640

19.684.322

13.860.049

5.503.269

Voor het financiële meerjarenbeeld van dit programma, verwijzen wij u naar het onderdeel

Overzicht bestedingsvoorstellen

Als onderdeel van de Begroting 2022 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of incidenteel effect opgenomen.

Het financiële effect van en de toelichting op deze bestedingsvoorstellen vindt u bij de betreffende doelen of op de webpagina bestedingsvoorstellen.

Overzicht programma  1

Structurele bestedingsvoorstellen

1. Beheer en exploitatie Het Anker

2. Shelter City Zwolle

3. Zwemvangnet 12+
- Dekking uit armoedegelden (programma 4)

4. Capaciteit aangepast sporten

5. Dagelijks onderhoud sportaccommodaties

6. Reserve onderhoud sportaccommodaties

7  .Eén portaal en roosteren

8.  Leerlingenvervoer

9.  Formatie team leerplicht RMC

Incidentele bestedingsvoorstellen

1. Formatie afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

- Dekking uit reserve NUTW sociaal

2. Hervormingsagenda sociaal domein

3.  Sportwijkmanagement

4. Bijdrage inventaris en sportvloer Victorium

5. Bezuiniging sport

6. Impl. aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties

7. Pilot uitvoeringsplan cultuursensitief werken Holtenbroek

8. Bestuurdersnetwerk cultuursensitieve Ouderenzorg

9. Zwolle dementievriendelijke gemeente

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12