Financiën

Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht Programma 1. Samenleving

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2020

44.626.911

7.848.598

36.778.313

1.077.548

926.697

36.929.164

Begroting 2021

48.220.237

7.530.015

40.690.222

617.268

736.349

40.571.141

Begroting 2022

52.413.371

7.466.192

44.947.179

903.712

625.601

45.225.290

Begroting 2023

50.476.694

7.466.192

43.010.502

502.312

352.524

43.160.290

Begroting 2024

50.524.444

7.466.192

43.058.252

294.312

352.524

43.000.040

Begroting 2025

50.743.444

7.466.192

43.277.252

294.312

352.524

43.219.040

Ontwikkelingen 2021 - 2022

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2022

2023

2024

2025

Opmerking

Stadsuitbreiding onderwijs

-1.000

45.000

91.000

vervangingsbudget kunstgrasvelden

65.000

132.000

200.000

Stelpost onderwijshuisvestingen

618.000

721.000

826.000

Van der Capellen scholengemeenschap

268.000

268.000

268.000

Incidenteel gehonoreerde bestedingen

2022

2023

2024

2025

Opmerking

Formatie werkzaamheden Sociaal Domein

138.250

138.250

Voorjaar 20

Extra capaciteit onderwijshuisvesting

82.000

Voorjaar 20

Regionale aanpak LHBTI

75.000

PPN 20-23

Welzijnsbeleid LHBTI

20.000

Begroting 21

Onderhoud sportaccommodaties

424.074

150.997

150.997

150.997

Begroting 22

Onderhoudsreserve sportaccommodaties

-424.074

-150.997

-150.997

-150.997

Begroting 22

Onderhoud buurt- en wijkcentra

126.428

126.428

126.428

126.428

Begroting 22

Onderhoudsreserve buurt- en wijkcentra

-126.428

-126.428

-126.428

-126.428

Begroting 22

Gezonde start

23.000

Voorjaar 21

Voorgestelde mutaties

2022

2023

2024

2025

Opmerking

Hervormingsagenda Sociaal Domein

851.000

648.000

440.000

440.000

incidenteel

Beheer en exploitatie 't Anker

55.000

55.000

55.000

55.000

structureel

Shelter City Zwolle

18.000

18.000

18.000

18.000

structureel

Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties

30.000

30.000

incidenteel

Pilot uitvoeringsplan Cultuursensitief werken Holtenbroek

60.000

incidenteel

Bestuurdersnetwerk Cultuursensitieve Ouderenzorg

10.000

incidenteel

Zwolle Dementievriendelijke gemeente

75.000

incidenteel

Zwemvangnet 12+

35.000

35.000

35.000

35.000

structureel

Capaciteit aangepast sporten

70.000

70.000

70.000

70.000

structureel

Dagelijks onderhoud sportaccommodaties

28.000

28.000

28.000

28.000

structureel

Bezuiniging sport

187.000

incidenteel

Reserve onderhoud sportaccommodaties

205.000

205.000

205.000

205.000

structureel

Bijdrage inventaris em sportvloer Victorium

310.000

incidenteel

Leerlingenvervoer

200.000

200.000

200.000

200.000

structureel

Formatie team leerplicht-RMC

276.000

276.000

276.000

276.000

structureel

Sportwijkmanagement

70.000

incidenteel

Eén portaal en roosteren

40.000

40.000

40.000

40.000

structureel

Deze pagina is gebouwd op 10/18/2021 14:22:54 met de export van 10/18/2021 14:10:12